Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 45, č. 1 (2023)

 
str.
Nové lokality kriticky ohrozeného druhu Spiranthes spiralis (Orchidaceae) na západnom Slovensku a prehľad rozšírenia druhu na území Slovenska [New localities of critically endangered species Spiranthes spiralis in western Slovakia and overview of its distribution in Slovakia]
Kučera, J. & Kolník, M.
11–21
Vegetácia troch rašelinných lokalít v Kremnických vrchoch (Vegetation of three mire localities in the Kremnické vrchy Mts)
Hrivnák, R., Širka, P. & Hrivnák, M.
23–36
Revízia morfologickej terminológie, 4. Termíny pre pokryv a odenie rastlín (východné Slovensko) (Revision of morphological terminology, 4. Terms for covering and indumentum of plants)
Hrabovský, M.
37–50
K histórii Botanickej záhrady UK v Bratislave (About the history of the Comenius University Botanical Garden in Bratislava)
Schwarzová, T.
51–63
Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2022
Mereďa, P., ml.
3+10
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
73–86
Zaujímavejšie fytocenologické zápisy
Šibík, J. (ed.)
87–92
Nositelia titulu Čestný člen SBS a ceny Holubyho pamätná medaila za rok 2022
93
Jubileá
s. 96: Eliáš, P. ml. & Ďurišová, Ľ.: Profesor Tibor Baranec sedemdesiatročný
96
Nekrológy a spomienky
s. 98: Goliašová, K.: RNDr. Helena Šípošová, CSc. (17.07.1950 – †30.06.2022) Spomienka na RNDr. Helenu Šípošovú, CSc
s. 100: Mišíková, K., Kliment, J., Dítě, D., Hájek, M., Hradílek, Z., Kučera, J., Mikulášková, E., Širka, P.: Doc. RNDr. Rudolf Šoltés, CSc. (8. 4. 1945 – †9. 1. 2023)
s. 103: Hrouda, P.: Vít Grulich (2. 10. 1956 – †24. 2. 2022)
s. 105: Eliáš, P., st.: Jozef Ľudovít Holuby – prvý čestný člen Československej botanickej spoločnosti
98, 100, 103, 105
Recenzie
s. 22, 112: Dítě, D.: Milan Zajac, Mário Duchoň 2022: Ohrozené rastliny Tatier. Vydavateľstvo Slovart, 567 strán. ISBN: 978-80-556-5302-0
s. 113: Valachovič, M.: Gheorghe Coldea, Vasile Cristea 2022: The Vascular Plant Communities of the Retezat National Park (Southern Carpathians). Springer International Publishing, 259 strán. ISBN 978-3-031-05617-8.
s. 114: Krahulec, F.: Valachovič M., Kliment J., Hegedüšova Vantarová K (eds.), 2021: Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 6. Vegetácia lesov a krovín. – Veda, Bratislava, 768 p.
22+112, 113, 114
Iné
s. 64: Caboň, M., (ed.): Abstrakty prednášok z Biosystematického stretnutia – Skalica, rekreačná oblasť Zlatnícka dolina, 11. 11. – 13. 11. 2022
s. 108: Vaculík, M.: Anatómia a in vitro kultúry rastlín v premenách času
64, 108
Pokyny pre autorov
116–117
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková -