Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 45, č. 2 (2023)

 
str.
Spolupráca v ex situ konzervácii chránených druhov drevín medzi Slovenskom a Taiwanom: identifikácia najefektívnejšej cesty propagácie (Cooperation between Slovakia and Taiwan in ex situ conservation of protected woody plant species: identification of the most efficient propagation way)
Ferus, P., Košútová, D., Oravec, A., Konôpková, J., Hoťka, Lin, H.-Y., Hung, T.-Y., Liao, M.-Ch., Fan, S.-W. & Tung, G.-S.
121–134
K výskytu epifytického lišajníka kolémy černejúcej (Collema nigrescens) v Národnom parku Muránska planina (On the occurrence of epiphytic lichen Collema nigrescens in the Muránska planina National Park)
Guttová, A., Paoli, L. & Blanár, D.
135–142
Výskum zavlečených druhov rastlín na Slovensku – od adventívnej floristiky k inváznej biológii (Alien plant species research in Slovakia – from adventive floristics to invasion biology)
Eliáš, P., st.
143–164
Komentovaný prehľad zaujímavejších floristických nálezov z východného Slovenska IV. (Commented overview of interesting floristic findings from eastern Slovakia IV.)
Dudáš, M.
165–175
Nová lokalita stavikrvu trávolistého (Polygonum graminifolium) na Slovensku (A new locality of Polygonum graminifolium in Slovakia)
Havránek, P., Eliáš, P., ml. & Hrivnák, R.
177–180
Pistia rezavková aj na Borskej nížine (Pistia stratiotes also in Borská nížina Lowland)
Valachovič, M.
181–183
Groenladnia densa v potoku Horná Blava v obci Kátlovce (Groenladnia densa in Horná Blava stream in the Kátlovce village)
Eliáš, P., ml. & Hrivnák, R.
184–185
Holubyho nález Senecio paludosus na Javorine (Biele Karpaty) [(Holuby‘s finding of Senecio paludosus on Javorina (White Carpathian Mts)]
Eliáš, P., st.
186–188
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
189–204
Jubileá
s. 205: Kelbel, P.: Doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc. sedemdesiatnikom
96
Nekrológy a spomienky
s. 213: Valachovič, M., Hrouda, L., Kochjarová, J., Michalková, E., Goliašová, K. & Letz, D. R.: Doc. RNDr. Viera Feráková, CSc. (*22. 7. 1938 – †2. 6. 2023)
213
Recenzie
s. 176, 222: Valachovič, M.: Vojtěch Holubec, David Horák (2018): The Tian Shan and its flowers. Arkadiusz Nowak & Marcin Nobis (eds.), Sylwia Nowak, Agnieszka Nobis, Anna Wróbel, Sebastian Świerszcz, Ewelina Klichowska, Iwona Dembicz & Grzegorz Kusza (2020): Illustrated flora of Tajikistan and adjacent areas.
s. 223: Turisová, I.: Janka Martincová, Wojciech Szewczyk, Peter Kováčik (eds) a kol. (2021): Opatrenia na zachovanie priaznivého stavu horských lúčnych biotopov / Działania na rzecz zachowania i rewitalizacji górskich biotopów łąkowych.
s. 225: Eliáš, P., st.: Chamovitz, Daniel (2020): Co rostlina ví: Průvodce smyslovým světem rostlin.
176+222, 223, 225
Pokyny pre autorov
228–229
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková -