logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


 Iné publikácie (spolu)vydané SBS

  Z publikácií uvedených nižšie Spoločnosť predáva len tie, ktoré vydala, alebo sa na ich vydaní spolupodieľala o ostatných len informuje bez ich predaja.
  Taktiež pdf je priložené len pri publikáciách vydaných Spoločnosťou.

 • Košťál, J., Eliáš, P. jun. 2012: Sprievodca floristickým kurzom SBS a ČBS v Zlatých Moravciach. pdf

 • Leskovjanská A. (ed.) 1999: Zborník referátov zo 7. zjazdu SBS pri SAV, Hrabušice 21.-25. júna 1999 (vyd. Správa NP Slovenský raj Spišská Nová Ves a SBS). pdf

 • Benčaťová B., Hrivnák R. (eds) 1998: Rastliny a človek. Zborník referátov zo seminára konaného k životnému jubileu Prof. Ing. Milana Križu, DrSc. pdf

 • Benčaťová B., Ujházy K. (eds.) 1998: Floristický kurz Zvolen 1997. pdf

 • Eliáš P. 1996: Floristický kurz SBS pre mládež, odborné texty. pdf

 • Anonymus 1995: Diverzita rastlinstva Slovenska – zborník referátov zo 6. zjazdu SBS, Blatnica 6.-10. júna 1994. pdf

 • Mártonfi P. (ed.) 1992: Flóra okresu Stará Ľubovňa. pdf

 • Zima M., Kubová A. (eds) 1984: Zborník referátov zo IV. Zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti SAV. pdf

 • Hindák F. (ed.) 1980: Zborník referátov z III. Zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. pdf

 • Erdelská O., Mistrík, I. (eds) 1997: Dni rastlinnej fyziológie I. Zborník referátov z celoštátneho stretnutia rastlinných fyziológov. pdf

 • Magic, D. (ed.) 1971: Zborník prednášok zo Zjazdu SBS (Tisovec 5.—11. júl 1970), Časť I, II. pdf I. časť, II. časť

 Iné publikácie

 • Šoltés R., Mišíková K., Kliment J., Dítě, Homolová Z., Mútňanová M. 2021: Atlas machorastov Slovenska. Veda, Bratislava, 248 pp. Cena: 15,00 € (online). Atlas približuje najbežnejšie druhy rožtekov, pečeňoviek a machov Slovenska. Druhy sú usporiadané podľa biotopov, v ktorých sa najčastejšie vyskytujú: antropogénne biotopy a invázne neofyty; epifyty solitérnych drevín v intravilánoch a pozdĺž ciest; nížinné a vysokohorské vodné toky; prameniská horského a subalpínskeho stupňa; slatiny s vysokým obsahom báz; aktívne vrchoviská; alpínske snehové výležiská; smrekové a zmiešané smrekové lesy; horské kosné lúky; skalné a sutinové biotopy; alpínsky stupeň.

 • Valachovič M., Kliment J., Hegedüšová Vantarová K. (eds) 2021: Vegetácia Slovenska: Rastlinné spoločenstvá Slovenska – 6. Vegetácia lesov a krovín. Veda, Bratislava, 768 pp. Cena: 16,50 € (online). Šiesty, záverečný zväzok edície Rastlinné spoločenstvá Slovenska prináša prehľad všetkých typov lesov a krovín Slovenska. Kniha obsahuje charakteristiky 14 tried a 128 asociácií a spoločenstiev.

 • Kaplan K. (ed.) 2019: Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha, 1172 strán. Cena na internete: 476 Kč. Podstatne prepracované druhé vydanie obľúbenej publikácie obsahuje informácie k viac ako 3700 druhom a poddruhom cievnatých rastlín. Mierne sa obmenil editorský aj autorský kolektív, pribudli nové čierno-biele kresby rastlín a viaceré texty boli rozšírené. Objem (i hmotnosť) knihy tak celkovo vzrástol oproti prvému vydaniu o 46%. Viac info tu.

 • Turis P. & Košťál J. 2019: Rostliny Karpat. Academia, Praha. 320 strán. Cena na internete: 360 Kč. Populárno-náučná kniha písaná v českom jazyku predstavuje na farebných fotografiách atraktívny svet karpatských cievnatých rastlín. Je v nej výber 150 botanicky významnejších druhov, najmä karpatských endemitov a fytogeo-graficky zaujímavých taxónov. Pri každej rastline je okrem základných informácií o jej biologickej charakteristike, areále a ohrozenosti uvedená aj mapa rozšírenia v Karpatoch. Na fotografách sú zachytené okrem vlastných rastlín aj biotopy, v ktorých tieto druhy rastú. Kniha bude predstavená na prednáškach SBS 6. 11. v Bratislave a 15. 11. vo Zvolene. Viac info tu.

 • Šoltés R., Kliment J. 2018: Súčasný stav slovenského menoslovia machorastov. Ochrana Prírody, Banská Bystrica 31: 20-67: Pdf verzia článku (so súhlasom redakcie Ochrany Prírody) je k dispozícii tu.

 • Erdelská O., Švubová R., Mártonfiová L., Lux A. 2017: Embryológia krytosemenných rastlín. Veda, Bratislava, 208 strán. ISBN: 978-80-224-1554-5. Cena: 12;- €. Knihu si možno zakúpiť v predajni VEDY v Bratislave na Štefánikovej ulici 3 alebo elektronicky na: veda.sav.sk/knihy.

 • Bernátová D., Danihelka, J., Dítě D., Eliáš P. jun., Feráková V., Goliašová K., Grulich V., Hodálová I., Kochjarová J., Kučera J., Letz D. R., Májeková J., Mereďa P. jun., Michalková E., Miháliková T., Perný M., Schwarzová T., Slovák M., Šípošová H., Štubňová E., Ťavoda O., Uherčíková E., Zaliberová M. 2016: Caryophyllales (2. časť), Ericales. In: Goliašová K., Michalková E. (eds), : Flóra Slovenska VI/4. Veda, Bratislava, 778 strán. ISBN 80-224-0189-7 (súbor), ISBN 978-80-224-1501-9.

 • Řepka R., Grulich, V., 2014: Ostřice České republiky. Terénní obrazový průvodce. Lesnická práce s.r.o., Příbram. 208 strán. Publikácia predstavuje všetky druhy ostríc, ktoré boli doposiaľ zistené na území Českej republiky, vrátane 2 najčastejších krížencov. Pri každom druhú sú uvedené: informácie o morfologických (najmä diakritických) znakoch, fotografie dôležitých častí rastliny (celkovo je v knihe viac ako 300 farebných fotografií), perokresba plodu, mapa rozšírenia v ČR a poznámky k ekológii. Súčasťou je aj kľúč na určovanie ostríc podľa vegetetívnych a generatívnych znakov. Kniha sa dá objednať na: predplatne(at)lesprace.cz alebo na www.silvarum.cz. Cena: 200 CZK / 7,40 € + poštovné.

 • Hegedüšová Vantarová K., Škodová I. (eds), 2014: Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 5. Travinno-bylinná vegetácia. Veda, Bratislava, 581 p. ISBN 978-80-224-1355-8, pevná väzba, 17;- €. Predaj: kníhkupectvá. V piatom zväzku edície sú zhrnuté doterajšie výsledky syntaxonomickej revízie xerotermných trávnikov (Festuco-Brometea), lemových spoločenstiev (Trifolio-Geranietea), nížinných a horských lúk a pasienkov (Molinio-Arrhenatheretea, Nardo-Agrostion tenuis, Violion caninae), kríčkovitej vegetácie vresovísk (Calluno-Ulicetea) a slanísk (Crypsietea aculeatae, Festuco-Puccinellietea, Scorzonero-Juncetea gerardii). V publikácii je uvedených celkovo 118 asociácií, patriacich do 26 zväzov, 16 radov a 8 tried. Opisy jednotlivých spoločenstiev obsahujú informácie o ich druhovom zložení, štruktúre, fenológii, vývoji, ekológii, syntaxonómii, rozšírení na Slovensku, vzácnosti a o stupni ohrozenosti. Pri každej asociácii je uvedená aj formálna definícia s presne stanovenými kritériami, ktoré by mal fytocenologický zápis danej asociácie spĺňať. Aktualizovaný Elektronický expertný systém na identifikáciu travinno-bylinnej, lemovej a kríčkovitej vegetácie Slovenska je k dispozícii na stránke Botanického ústavu SAV http://ibot.sav.sk/.

 • Hrouda L., 2013: Rostliny luk a pastvin. Academia, Praha, ISBN 978-80-200-2259-2, 448 pp. Populárno-náučná publikácia významného českého botanika a zaslúžilého člena SBS, v ktorej sú vo forme fotografického atlasu prezentované informácie o ca 200 druhoch cievnatých rastlín vyskytujúcich sa v našich podmienkach na lúkach, pasienkoch, medziach a výslnných stráňach. Úvodné kapitoly prinášajú navyše prehľad typov travinno-bylinných biotopov spolu s ich fotografickými ukážkami. Predaj: vydavateľstvo Academia.

 • Kučera P., 2012: Vegetačný stupeň smrečín v Západných Karpatoch – rozšírenie a spoločenstvá. Botanická záhrada UK v Bratislave, pracovisko Blatnica, ISBN 9788097705709, 342 pp., pevná väzba, 18,- €. Predmetom knihy je podrobné a kritické prehodnotenie súčasných i historických údajov o výskyte horských smrečín v Západných Karpatoch na základe autorovho terénneho vyskumu, s osobitným zreteľom na územie Veľkej Fatry. Zároveň ponúka súhrnné synataxonomické spracovanie rastlinných spoločentiev západokarpatských horských smrečín s početnou dokumentáciou. Predaj: kníhkupectvá.

 • Jehlík V., 2013: Die Vegetation und Flora der Flusshäfen Mitteleuropas. Academia, Praha, ISBN 978-80 200-099-4, 542 pp., 595 Kč. Obsiahla vedecká publikácia významného českého botanika, v ktorej sú zhrnuté výsledky výskumu flóry a vegetácie zo 62 riečnych prístavov na vodných systémoch Labe, Vltavy a Dunaja z 5 krajín strednej Európy (Česká republika, Nemecko – Labsko-vltavská vodná cesta, Bavorsko, Maďarsko, Rakúsko, Slovensko – Dunajská vodná cesta). Výskum sa uskutočnil v rokoch 1968?2009. Kniha obsahuje 11 samostatných kapitol, vrátane súhrnu v nemeckom, anglickom a českom jazyku, registra vedeckých názvov rastlín a syntaxónov a stručného životopisu autora. Kniha je doplnená kvalitnými fotografiami zaujímavých druhov, spoločenstiev a ekotopov. Predaj: vydavateľstvo Academia.


 • Publikácie zdarma. Na sklade SBS máme tieto tri publikácie, staršieho vydania, ktoré sú zdarma k dispozícii (v ľubovoľnom množstve):
 • Šteffek J. (ed.), 1993: František J. Turček - život, dielo, odkaz. Vydal: Kabinet evolučnej a aplikovanej krajinnej ekológie SAV, Banská Štiavnica, 121 strán.

 • Duda J., Duda J., 2003: Mechorosty západní části Lúčanské Malé Fatry Vydal: Botanický ústav SAV, Bratislava, strany 5-37.

 • Janovicová K., Kubinská A., Javorčíková D., 2003: Pečeňovky (Hepatophyta), rožteky (Anthocerotophyta) a machy (Bryophyta) na území Bratislavy (Slovensko). Vydal: Botanický ústav SAV, Bratislava, strany 38-98.


 • Goliašová K., Michalková E. (eds), 2012: Flóra Slovenska VI/3. Veda, Bratislava, 712 s.: Nový zväzok edície je výsledkom práce 20-členného kolektívu autorov. Spracované sú v ňom taxóny čeľadí Cactaceae, Phytolaccaceae, Aizoaceae, Nyctaginaceae, Portulacaceae a Caryophyllaceae. Obsahuje 96 máp rozšírenia a 52 obrázkových tabúľ. Úvod, najdôležitejšie skratky a výrazy používané v texte, ako aj všetky určovacie kľúče sú uvedené aj v anglickom preklade. Knihu si možno zakúpiť v predajniach vydavateľstva Veda. Cena: 13,50 €. (Zväzok VI/2 so spracovaním zástupcov radu Asterales zatiaľ nevyšiel.)

 • Sabo P., Urban P., Turisová I., Považan R., Herian K., 2011: Ohrozenie a ochrana biodiverzity. Vybrané kapitoly z globálnych problémov.: Vydali Centrum vedy a výskumu a Fakulta prírodných vied UMB a Centrum etickej a environmentálnej výchovy Živica v spolupráci s o.z. Živá planéta, 320 strán, 187 farebných ilustrácií, mäkká laminovaná obálka, šitá väzba. Publikácia prezentuje stav rastúceho globálneho ohrozenia druhov, ale tiež terestrických, sladkovodných a morských ekosystémov Zeme, Európy a Slovenska. Pristavuje sa pri cieľoch a štruktúre štátnej ochrany prírody a približuje významné svetové a európske i domáce mimovládne organizácie. Venuje sa tiež otázkam ochrany biodiverzity, pričom kladie dôraz na otázky druhovej ochrany rastlín a živočíchov, územnej ochrany od globálnej po miestnu, načrtáva niektoré novšie trendy v ochrane biodiverzity (napr. certifikácia produktov) a prezentuje kľúčové medzinárodné dohovory na ochranu biodiverzity. Záver je venovaný zamysleniu nad otázkami v súčasnosti prevládajúceho vzťahu k prírode a potreby jeho zmeny, posunu paradigmy. Publikáciu je možné zakúpiť buď v elektronickej podobe v predajni firmy Bratia Sabovci, s.r.o. Copy Centrum FPV na Tajovského 40 (cena s DPH je 2,78 EUR), alebo v knižnej podobe v predajni Živice, o.z. v Bratislave (cena s DPH je 24 EUR). Knižnú publikáciu je možné objednať aj na faktúru (bližšie na www.ekoobchod.sk).

 • Flóra Slovenska na internete: Všetky doterajšie zväzky Flóry Slovenska vydané od r. 1966 (okrem najnovšieho zväzku X/2 venovanému nižším rastlinám), vrátane prvého, morfologického zväzku, sú voľne prístupné na stránke Kráľovskej botanickej záhrady (Real Jardín Botánico) v Madride.

 • Bacigálová K. 2010.: Flóra Slovenska X/2, Taphrinales.. Vydavateľstvo VEDA, Bratislava. Cena: 11,- €.

 • Košťál J. 2010: Kvetena.. Dajama, Bratislava, 127 s. Populárno-náučná kniha vyšla ako ďalší titul v edícii Prírodné krásy Slovenska. Približuje významné druhy rastlín, biotopov, ale aj niektoré historické osobnosti botaniky a ďalšie zaujímavosti terénnej botaniky. Bližšie informácie aj na www.dajamabooks.sk. Cena: 9,95 €.

 • Vozárová M. a Šípošová H. (eds), 2010: Osobnosti botaniky na Slovensku. Bibliografický slovník osobností, ktoré sa podieľali na rozvoji klasickej a úžitkovej botaniky do roku 2009. Vydavateľstvo VEDA, Bratislava, 615 strán + 16 strán farebnej prílohy.

 • Tetera V. et al. 2006: Ovoce Bílých Karpat. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou. 309 s. Pomologická publikácia, ktorá sa zaoberá starými a lokálnymi odrodami ovocných druhov na území Bílých Karpat. V knihe sa nachádzajú originálne popisy a fotografie, ako aj upozornenia na možné využitie v ovocinárskom výskume a šľachtiteľstve. Knihu si možno zakúpiť u dr. I. Škodovej na BÚ SAV. Cena: 12,- €.

 • Jongepierová I. (ed.) 2008: Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathian Mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou. 461 s. Krásna publikácia s množstvom farebných fotografií je súborným dielom viac ako 70 autorov, ktorá obsahuje informácie o lúčnych spoločenstvách Bílých/Bielych Karpát. V knihe sú zhrnuté poznatky o území a histórii jeho osídlenia a obhospodarovania, o ochrane prírody, informácie o organizmoch rastlinnej aj živočíšnej ríše, ktoré osídľujú bielokarpatské lúky, ako aj o výzkumných projektoch, ktoré boli v území realizované. Všetky texty sú písané v českom aj v anglickom jazyku. Knihu si možno zakúpiť u dr. I. Škodovej na BÚ SAV. Cena: 21,- €.

 • Erdelská O., Erdelský K., Kvačala M., Dugas D., Komárová Z., 2008: Atlas liečivých rastlín. Vydavateľstvo Príroda, 216 s. Atlas obsahuje slovnú, fotografickú a obrazovú charakteristiku 90-tich druhov liečivých rastlín voľne rastúcich alebo pestovaných u nás. Uvádza ich hlavné účinné látky a spôsob spracovania pre použitie v prevencii a doplnkovej liečbe ochorení všetkých orgánov. Knihu si možno objednať na e-mailovej adrese: erdelski(at)stonline.sk za cenu 9,30 €, v ktorej je zarátané aj poštovné. V obmedzenom množstve je kniha na predaj aj na sekretariáte SBS (za 8,30 €).

 • Goliašová K., Šípošová H. (eds), 2008: Flóra Slovenska VI/1. Veda, Bratislava, 419 s. Kniha je trinástou publikáciou edície a je výsledkom práce 14-členného kolektívu. Spracované sú v nej taxóny radov Cistales, Tamaricales, Begoniales, Elatinales, Violales, Cucurbitales a Campanulales. Obsahuje 62 mapových príloh a 35 obrázkových tabúľ. Knihu si možno zakúpiť v predajniach vydavateľstva Veda. Cena: 15,- €.

 • Jarolímek I., Šibík J. (eds), Tichý L., Kliment J., Šibíková I., Hegedüšová K., Valachovič M., Michálková D., Škodová I., Sadloňová J., Zaliberová M., Májeková J., 2008: Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia. Veda, Bratislava. 332 s. ISBN 978-80-224-1024-3. Na základe štatistického spracovania 43 222 zápisov uložených v slovenskej vegetačnej databáze bola pomocou štatisticky definovaného koeficientu vernosti stanovená väzba určitých, diagnosticky významných druhov cievnatých rastlín, machorastov a lišajníkov na vyššie vegetačné jednotky ­– zväzy a triedy, vyskytujúce sa na Slovensku. Diagnostické druhy najlepšie vymedzujú a určujú jednotlivé vegetačné jednotky. Okrem diagnostických druhov boli stanovené aj druhy konštantne sa vyskytujúce v jednotlivých vyšších syntaxónoch a druhy dominantné. Súčasťou publikácie je aktuálny zoznam vegetačných jednotiek Slovenska. Cena: zdarma. Distribúcia: BÚ SAV a autori.
  pdf.

 • Kliment J. (ed.) et al. (2008). Príroda Veľkej Fatry. Lišajníky, machorasty, cievnaté rastliny. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava, 408 p. – Kniha obsahuje prehľad prírodných pomerov a rôznych zaujímavostí študovaného územia, aktuálny prehľad doteraz zistených rastlinných spoločenstiev a údaje o rozšírení a ekológii 406 taxónov lišajníkov, 436 machorastov a 1639 papraďorastov a semenných rastlín. Záverčná kapitola o histórii výskumu obsahuje informácie o viac než 550 bádateľoch, ktorí sa podieľali na botanickom výskume územia. Obmedzené množstvo (100 ks) publikácie je možné si zakúpiť v predajni Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, v Mlynskej doline. Orientačná cena: ca 350 Sk / 11,62 €. Na výmenu je publikácia k dispozícii aj v Botanickej záhrade v Blatnici. Kontakt: Ján Kliment.

 • Marhold K., Mártonfi P., Mereďa P. jun. & Mráz P. (Eds), 2007: Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. - Veda, Bratislava. 650 p. Publikáciu si možno zakúpiť v predajni Veda na Štefánikovej ulici v Bratislave. Cena: 16,60 € / 500 Sk. Súčasťou knihy je CD-ROM s kompletnou databázou údajov o chromozómových počtoch papraďorastov a semenných rastlín Slovenska, tvoriacich obsah knižnej publikácie. Databáza je prístupná i na internete na stránke www.chromosomes.sav.sk Kniha je v anglickom jazyku, obe elektronické verzie sú v angličtine aj v slovenčine.

 • Kliment J. & Valachovič M. (Eds), 2007: Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 4. Vysokohorská vegetácia. - Veda, Bratislava. 388 p. Publikáciu si možno zakúpiť v predajni Veda na Štefánikovej ulici v Bratislave. Cena: 12,94 € / 390 Sk. V publikácii sú spracované vysokohorské spoločenstvá horských nív, subalpínskych vrbín, rôzne mačinové a kríčkovité spoločenstvá, chionofilné spoločenstvá snehových výležísk, nízkosteblové spoločenstvá alpínskych holí a i.

 • Kniha spomienok profesora Emila Hadača
  V roku 2007 vyšla v Českej republike kniha botanických spomienok zosnulého prof. Emila Hadača, nesúca v názve jeho celoživotné krédo „Je lépe se opotřebovat než zrezivět“. Knihu vydalo vydavateľstvo SEN v spolupráci s Českou botanickou spoločnosťou. Má 214 strán, s množstvom čiernobielych a farebných fotografií. Text k vydaniu pripravil Jiří Hadinec v spolupráci s dr. Věrou Hadačovou, predhovor napísal Marcel Rejmánek. Niektoré kapitoly sa týkajú priamo aj botanického výskumu na Slovensku, napr. Belianskych Tatier, Bukovských vrchov, ako aj známych československých botanikov (K. Domin, F. A. Novák, P. Sillinger, V. Krajina, J. Dostál, J. Klika, J. Šmarda, M. Deyl, S. Hejný, L. Paclová a iných). Knihu je možné si zakúpiť na sekretariáte ČBS na Katedre botaniky UK v Prahe, na Benátskej ul. za 180 Kč. V obmedzenom množstve ju môžete zakúpiť aj priamo na sekretariáte SBS v Bratislave.

 • Goliašová K., Michalková N. (eds), 2006: Flóra Slovenska V/3.
  Veda, Bratislava. Ďalší zväzok "viacgeneračného" diela prináša podrobné informácie o biodiverzite radov Hamamelidales, Urticales, Fagales, Juglandales a Salicales na Slovensku.

 • Kolbek J., Valachovič M. (eds), 2006: Xerotermní vegetace středoevropského prostoru. Změny ve vegetaci. Referáty z 3. česko-slovenského geobotanického semináře, Skalice u Litoměřic, České středohoří, 13.-17. 6. 2005. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 28, Supplement 2 (14): 1-152.
 • Nové knihy o flóre Kaukazu a Turecka
  V roku 2006 vyšli dve zaujímavé farebné obrázkové knihy o flóre Kaukazu a Turecka, ktoré by mohli zaujímať aj členov SBS:
  Holubec V. et Křivka P., 2006: The Caucasus and its flowers
  Pils G. (2006): Flowers of Turkey
  Bližšie informácie o knihách s možnosťou ich objednania nájdete na stránkach:
  http://www.skalnicky.cz/-caucasus_flowers.php
  http://www.gerhardpils.com/FlowersofTurkey.html
  Knihu si možno objednať u p. Pavel Křivka

 • Hindák F., 2006: Zelené kokálne riasy (Chlorococcales, Chlorophyceae) CD
  Vydala Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, Bratislava. CD si možno objednať na adrese: Dr. J. Makovinská, CSc., VÚVH, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 45 Bratislava

 • Lisická E., 2005: The Lichens of the Tatry Mountains
  Vydavateľstvo VEDA Bratislava, 439 strán. Cena pre SR: 8,29 € / 250 Sk. Publikáciu si možno kúpiť priamo v predajni VEDA na Štefánikovej ul. v Bratislave, alebo objednať faxom na č.: 54 77 26 82, alebo poštou na adrese: VEDA, vydavateľstvo SAV, pošt. prieč. 2, 845 05 Bratislava, alebo mailom: veda(at)centrum.sk

 • Wolowski K. & Hindák F., 2005: Atlas of Euglenophytes
  Vydavateľstvo VEDA, Bratislava. Cena: 21,41€ / 645 Sk. Knihu si možno kúpiť v predajni VEDA, Štefánikova ul. 3, Bratislava

 • Pavol Škubla: MYCOFLORA SLOVACA
  1103 strán textu + 108 farebných fotografií vzácnych druhov húb, textová časť v piatich jazykoch: slovenský, anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, cena: 132,77 € / 4000 Sk
  Kniha obsahuje údaje o všetkých nálezoch húb z územia Slovenska do roku 2002 (včítane), ktoré sa získali z dostupných informačných zdrojov a to konkrétne pre 3 723 druhov húb (včítane subspécií, variet a foriem) zaradených do 727 rodov. Územie Slovenska je rozdelené na 75 orografických celkov, do ktorých sú jednotlivé nálezy lokalizované. Každý údaj je dokladovaný odkazom na literatúru. Register neplatných mien (synoným) obsahuje 16 698 názvov húb, ktoré sa na pomenúvanie príslušných druhov používali v skoršej literatúre. V práci nie sú zahrnuté tieto skupiny húb: Acrasiomycota, Chytridiomycota, Oomycota, Zygomycota, Saccharomycetes, Taphrinomycetes, Urediniomycetes, Ustilaginomycetes (okrem Exobasidiaceae), Eurotiomycetidae (okrem Onygenaceae, Elaphomycetaceae), Erysiphomycetidae a Dothideomycetidae (okrem Pleosporaceae, Venturiaceae, Dacampiaceae)
  Knihu možno objednať alebo ďalšie informácie získať na adrese: Pavol Škubla, Drieňová 8, 927 01 Šaľa, č.t. 031-775-3838, pskubla(at)duslo.sk

 • Goliašová K. & Šípošová H. (eds), 2002: Flóra Slovenska V/4, Papaverales, Capparales.
  VEDA Bratislava, 836 pp.
  Možnosť kúpy v predajni vydavateľstva VEDA, Štefánikova 3, Bratislava. Cena: 15.13 € / 456 Sk

 • Hindák F., 2001: Mikroskopické sinice a riasy
  Súbor 24 farebných pohľadníc
  Možnosť kúpy v predajni vydavateľstva VEDA, Štefánikova 3, Bratislava. Cena: 1,29 € / 39 Sk

 • Hindák F., 2001: Fotografický atlas mikroskopických siníc
  Možnosť kúpy v predajni vydavateľstva VEDA, Štefánikova 3, Bratislava. Cena: 17.52 € / 528 Sk

 • Valachovič M. (ed.), 2001: Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 3. Vegetácia mokradí
  VEDA Bratislava, 434 pp
  Možnosť kúpy v predajni vydavateľstva VEDA, Štefánikova 3, Bratislava. Cena: 14,60 € / 440 Sk

 • Bláha L., Bocková R., Hnilička F., Hniličková H., Holubec V., Möllerová J., Štolcová J., Zieglerová J.: Rostlina a stres
  Knihu možno objednať na dobierku vo firme PowerPrint písomne, telefonicky alebo e-mailom: Ing. Zdeněk Janovec, PowerPrint, Kamýcká 1219, 165 00 Praha 6-Suchdol, tel.: 224 382 810 (sl. Pozděnová), www.powerprint.cz, cena: 280 Kč

 
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -