KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 2. PODMIENKY A DÁTUMY PLATNÉHO UVEREJNENIA MIEN


Článok 32

32.1. Aby bolo meno taxónu (s výnimkou autoným) platne uverejnené, musí: (a) byť účinne uverejnené (pozri Čl. 29, 30, 31) k počiatočnému dátumu alebo po počiatočnom dátume pre príslušnú skupinu (Čl. 13.1); (b) mať tvar, ktorý zodpovedá ustanoveniam Čl. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (pozri ale Čl. 18.3 a 19.5), H.6 a H.7; (c) byť sprevádzané opisom alebo diagnózou alebo odkazom na predtým účinne uverejnený opis alebo diagnózu (s výnimkou prípadov uvedených v Čl. 42.3, 44.1 a H.9); (d) vyhovovať zvláštnym ustanoveniam Čl. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (pozri tiež Čl. 61). Navyše, pod podmienkou, že toto ustanovenie bude schválené XVI. medzinárodným botanickým kongresom, mená (s výnimkou autoným) uverejnené od 1. januára 2000 budú musieť byť registrované.


Príklad 1. Meno „Egeria“ (Néraud in Gaudichaud, Voy. Uranie, Bot.: 25, 28. 1826) uverejnené bez opisu, diagnózy alebo odkazu na skôr uverejnený opis alebo diagnózu nebolo platne uverejnené.

Príklad 2. Meno „ Loranthus macrosolen Steud.“ bolo pôvodne uvedené bez opisu alebo diagnózy na tlačených etiketách vydaných okolo roku 1843 na Schimperových položkách habešských rastlín, Sect. II, No. 529, 1288; meno ale nebolo platne uverejnené dovtedy, kým Richard (Tent. Fl. Abyss. 1: 340. 1847) nedoplnil opis.

*Príklad 3. V diele Don, Sweet's Hortus britannicus, ed. 3 (1839), sa pre každý udávaný druh v tabulárnej forme uvádza: farba kvetu, trvácnosť rastliny a preklad druhového epiteta do angličtiny. V mnohých rodoch farba kvetu a trvácnosť rastliny môžu byť zhodné pre všetky druhy a zmienka o nich nepochybne nebola zamýšľaná ako opis alebo diagnóza uvádzajúca meno do platnosti. Nové mená, ktoré sa objavili v tomto diele, teda nie sú platne uverejnené s výnimkou prípadov, kde je uvedený odkaz na skoršie opisy alebo diagnózy alebo na platne uverejnené bazionymy.


32.2. Registrácia sa uskutočňuje zaslaním tlačeného materiálu obsahujúceho jasne identifikovaný(é) protológ(y) s menom (menami), ktoré sa má (majú) registrovať, ktorémukoľvek registračnému úradu ustanovenému Medzinárodnou asociáciou pre rastlinnú taxonómiu.

32.3. Diagnóza taxónu je stanovenie odlišností, ktorými sa taxón podľa názoru autora líši od iných taxónov.

32.4. Na účely platného uverejnenia mena odkaz na predtým účinne uverejnený opis alebo diagnózu môže byť priamy alebo nepriamy (Čl. 32.5). Pre mená uverejnené od 1. januára 1953 musí byť tento odkaz plný a priamy, tak ako je uvedené v Čl. 33.2.

32.5. Nepriamy odkaz je jasné naznačenie, a to uvedením autora mena alebo nejakým iným spôsobom, že sa má použiť predtým účinne uverejnený opis alebo diagnóza.


Príklad 4. Meno „Kratzmannia“ (Opiz in Berchtold & Opiz, Oekon.-Techn. Fl. Böhm. 1: 398. 1836) bolo uverejnené s diagnózou, ale nebolo s konečnou platnosťou prijaté autorom, a teda nebolo platne uverejnené. Ako Kratzmannia Opiz (Seznam: 56. 1852), bez opisu alebo diagnózy, však bolo s konečnou platnosťou prijaté a jeho citácia ako „ Kratzmannia O.“ je nepriamym odkazom na diagnózu uverejnenú v roku 1836.

Príklad 5. Opiz uverejnil meno rodu Hemisphace (Benth.) Opiz (1852) bez opisu alebo diagnózy, ale pretože tu uviedol „ Hemisphace Benth.“, nepriamo odkázal na predtým účinne uverejnený Benthamov opis sekcie Salvia sect. Hemisphace (Bentham, Labiat. Gen. Spec.: 193. 1833).

Príklad 6. Nová kombinácia Cymbopogon martini (Roxb.) W. Watson (1882) sa stala platnou tým, že autor k nej pripojil číslo „309“, ktoré, ako je vysvetlené v záhlaví tej istej strany, je poradovým číslom druhu (Andropogon martini Roxb.) v diele Steudel, Syn. Pl. Glumac. 1: 388. 1854. Hoci je odkaz na bazionym Andropogon martini nepriamy, je jednoznačný (pozri tiež Odp. 60C.2).

Príklad 7. Miller (1768) v predhovore k dielu The gardeners dictionary, ed. 8, uviedol, že „plne použil Linného metódu s výnimkou niektorých prípadov ...“ a udal príklady. V hlavnom texte často odkazoval na Linného rody pod jeho vlastnými rodovými nadpismi, napr. na Cactus L. [pro parte] pod menom Opuntia Mill. Teda tam, kde je to vhodné, je možné predpokladať nepriamy odkaz na Linného binóm a Millerove binómy je možné prijať ako nové kombinácie (napr. Opuntia ficus-indica (L.) Mill. založené na Cactus ficus-indica L.) alebo ako zreteľne zamýšľané náhrady (napr. Opuntia vulgaris Mill. založené na Cactus opuntia L., pričom obe mená majú spoločný odkaz na Bauhinovu a Cherlerovu „Opuntia vulgo herbariorum“ ).

Príklad 8. Vyjadrenie v diele Kummer, Führer in die Pilzkunde (1871), že autor zamýšľal prijať v úrovni rodu vtedy používané taxóny podradené rodu Agaricus (v tom čase Friesove taxóny), a všeobecné usporiadanie diela, ktoré svedomito sleduje Friesovu úpravu, predstavujú nepriamy odkaz na Friesove staršie mená v hodnote „tribus“. Teda mená ako Hypholoma (Fr.: Fr.) P. Kumm. sa prijímajú ako založené na zodpovedajúcich Friesových menách (v tomto prípade: A. „tribus“ Hypholoma Fr.: Fr.), hoci Kummer výslovne neodkazoval na Friesa.


32.6. Mená uverejnené s nesprávnou latinskou koncovkou, ale inak v súlade s týmto Kódom sa považujú za platne uverejnené; treba ich zmeniť tak, aby zodpovedali Čl. 17, 18, 19, 21, 23 a 24, bez zmeny mena autora alebo dátumu uverejnenia (pozri tiež Čl. 60.11).

32.7. Autonymá (Čl. 6.8) sú prijímané ako platne uverejnené mená, datované z publikácie, v ktorej boli ustanovené (pozri Čl. 22.3 a 26.3), či už sú tam vytlačené alebo nie.

32.8. Mená v označených hierarchických úrovniach uvedené v dielach, ktoré sú na zozname odmietnutých diel (opera utique oppressa; Dodatok V), nie sú platne uverejnené. Návrhy na doplnenie diel do Dodatku V sa musia predložiť Hlavnej nomenklatorickej komisii (pozri Odd. III), ktorá ich dá na prešetrenie komisiám pre jednotlivé taxonomické skupiny (pozri Odp. 32F; pozri tiež Čl. 14.14 a Odp. 14A).

32.9. Ak bol návrh na odmietnutie diela po prešetrení komisiou pre príslušnú taxonomickú skupinu schválený Hlavnou nomenklatorickou komisiou, potom sa toto dielo považuje za odmietnuté až do definitívneho rozhodnutia ďalšieho Medzinárodného botanického kongresu.


Poznámka 1. Ustanovenia týkajúce sa platného uverejnenia mien taxónov rastlín, ktoré neboli pôvodne považované za rastliny, pozri Čl. 45.5.


Odporúčanie 32A

32A.1. Platné uverejnenie mena by sa nemalo uskutočňovať iba odkazom na opis alebo diagnózu uverejnenú pred rokom 1753.

Odporúčanie 32B

32B.1. Opis alebo diagnóza akéhokoľvek nového taxónu by mala uvádzať znaky, ktorými sa taxón odlišuje od taxónov najbližšie príbuzných.

Odporúčanie 32C

32C.1. Autori by sa mali vyhýbať prijatiu takého mena, ktoré bolo už skôr, ale neplatne uverejnené pre iný taxón.

Odporúčanie 32D

32D.1. Pri opise alebo tvorbe diagnózy nových taxónov by autori mali, pokiaľ je to možné, pripojiť vyobrazenia detailov štruktúr ako pomôcku na identifikáciu.

32D.2. Pri popise vyobrazení by autori mali uviesť dokladový(é) exemplár(e) (položku), na ktorom (ktorých) sú tieto vyobrazenia založené (pozri tiež Odp. 8A.2).

32D.3. Autori by mali jasne a presne uviesť mierku uverejňovaných vyobrazení.

Odporúčanie 32E

32E.1. Pri opisoch alebo diagnózach parazitických rastlín by sa mali vždy uvádzať hostitelia, osobitne pri parazitických hubách. Hostitelia by sa mali označovať vedeckými menami, a nie iba menami v moderných jazykoch, pretože ich použitie je často neisté.

Odporúčanie 32F

32F.1. Ak je publikácia navrhnutá na odmietnutie podľa Čl. 32.8 predložená na prešetrenie príslušnej komisii, autori by mali podľa možnosti zachovať doterajší spôsob jej použitia až dovtedy, kým Hlavná nomenklatorická komisia nepodá k návrhu odporúčanie.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah