DODATOK I

MENÁ HYBRIDOV


Článok H.3

H.3.1. Hybridy medzi zástupcami dvoch alebo viacerých taxónov môžu dostať meno. Nomenklatoricky sa hybridná podstata taxónu označuje umiestnením znamienka násobenia ´ pred meno medzirodového hybridu alebo pred epiteton v mene medzidruhového hybridu, alebo umiestnením predpony „notho-“ (s možnosťou skrátenia na „n-“) k termínu, ktorý označuje hierarchickú úroveň taxónu (pozri Čl. 3.2 a 4.4). Všetky takéto taxóny sa označujú ako hybridné taxóny (nototaxóny, [nothotaxa]).


Príklad 1. (Predpokladaní alebo známi rodičia sú uvedení v Čl. H.2, Príkl. 1) ´Agropogon P. Fourn. (1934); ´Agropogon littoralis (Sm.) C. E. Hubb. (1946); Salix ´capreola Andersson (1867); Mentha ´smithiana R. A. Graham (1949); Polypodium vulgare nothosubsp. mantoniae (Rothm.) Schidlay (in Futák, Fl. Slov. 2: 225. 1966).


H.3.2. Nototaxón sa nemôže ustanoviť, ak nie je známy alebo sa nedá predpokladať aspoň jeden z rodičovských taxónov.

H.3.3. Epiteton v mene hybridného druhu [nothospecies] sa nazýva kolektívne epiteton.

H.3.4. V otázkach homonymity a synonymiky sa znamienko násobenia a predpona „notho-“ neberú do úvahy.


Príklad 2. ´Hordelymus Bachteev & Darevsk. (1950) (= Elymus L. ´ Hordeum L.) je mladším homonymom mena Hordelymus (K. Jess.) K. Jess. (1885).

Poznámka 1. Taxóny, pri ktorých sa hybridný pôvod predpokladá, nemusia byť označené ako nototaxóny.

Príklad 3. Tetraploid so stabilizovanou dedičnosťou, získaný umelým krížením Digitalis grandiflora L. ´ D. purpurea L. sa môže, ak je to žiadúce, nazvať D. mertonensis B. H. Buxton & C. D. Darl. (1931); Triticum aestivum L. (1753) sa považuje za druh, hoci sa nenachádza vo voľnej prírode a preukázalo sa, že jeho genóm sa skladá z genómov druhov T. dicoccoides (Körn.) Körn., T. speltoides (Tausch) Gren. ex K. Richt. a T. tauschii (Coss.) Schmalh.; Levin (Evolution 21: 92-108. 1967) predpokladá, že taxón známy ako Phlox divaricata subsp. laphamii (A. W. Wood) Wherry (in Morris Arbor. Monogr. 3: 41. 1955) je ustálený produkt hybridizácie medzi P. divaricata L. subsp. divaricata a P. pilosa subsp. ozarkana Wherry; o polyploidnom druhu Rosa canina L. (1753) sa predpokladá, že má dávny hybridný pôvod, ale považuje sa za druh.

Poznámka 2. Termín „kolektívne epiteton“ sa používa v Medzinárodnom kóde nomenklatúry pestovaných rastlín-1980 aj na označenie epitet v živých (moderných) jazykoch.


Odporúčanie H.3A

H.3A.1. Znamienko násobenia v mene nototaxónu by malo byť umiestnené tesne (bez medzery) pred prvé písmeno mena alebo epiteta. Avšak ak nie je tento matematický symbol k dispozícii a namiesto neho sa používa písmeno „x“, môže sa, ak to pomôže vyhnúť sa viacznačnosti, medzi ním a epitetom vynechať medzera so šírkou jedného písmena. Toto „x“ by malo byť uvedené ako malé písmeno.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah