DODATOK I

MENÁ HYBRIDOV


Článok H.5

H.5.1. Primeranou hierarchickou úrovňou nototaxónu je hierarchická úroveň predpokladaných alebo známych rodičovských taxónov.

H.5.2. Ak majú predpokladané alebo známe rodičovské taxóny nerovnakú hierarchickú úroveň, primeranou hierarchickou úrovňou je najnižšia z týchto úrovní.


Poznámka 1. Ak je taxón označený menom v hierarchickej úrovni, ktorá nie je primeraná jeho hybridnej formule, potom je meno nesprávne vo vzťahu k tejto hybridnej formule, ale napriek tomu môže byť správne alebo sa môže stať správnym neskôr (pozri tiež Čl. 52, Pozn. 3).

Príklad 1. Kombinácia Elymus ´laxus (Fr.) Melderis & D. C. McClint. (1983) založená na mene Triticum laxum Fr. (1842) bola uverejnená pre hybridy s formulou E. farctus subsp. boreoatlanticus (Simonet & Guin.) Melderis ´ E. repens (L.) Gould, takže táto kombinácia je v hierarchickej úrovni neprimeranej hybridnej formule. Avšak je to správne meno, použiteľné pre všetky hybridy medzi E. farctus (Viv.) Melderis a E. repens.

Príklad 2. Radcliffe-Smith nesprávne uverejnil meno hybridného druhu Euphorbia ´cornubiensis Radcl.-Sm. (1985) pre E. amygdaloides L. ´ E. characias subsp. wulfenii (W. D. J. Koch) Radcl.-Sm., hoci správne označenie hybridov medzi E. amygdaloides a E. characias L. je E. ´martini Rouy (1900); neskôr odstránil túto chybu uverejnením kombinácie E. ´martini nothosubsp. cornubiensis (Radcl.-Sm.) Radcl.-Sm. (in Taxon 35: 349. 1986). Avšak meno E. ´cornubiensis je potenciálne správne meno pre hybridy s formulou E. amygdaloides ´ E. wulfenii W. D. J. Koch.


Odporúčanie H.5A

H.5A.1. Pri uverejnení mena nového nototaxónu v úrovni druhu alebo nižšej by autori mali uviesť všetky dostupné informácie o tom, aké taxonomické postavenie v nižších hierarchických úrovniach majú známe alebo predpokladané rodičovské rastliny typu mena.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah