KAPITOLA V. ZAMIETNUTIE MIEN


Článok 52

52.1. Meno, pokiaľ nie je konzervované (Čl. 14 ) alebo sankcionované (Čl. 15 ), je neoprávnené a musí sa zamietnuť, ak bolo v čase uverejnenia nomenklatoricky prebytočné, t.j. ak taxón, pre ktorý bolo použité, vo vymedzení príslušného autora jednoznačne zahŕňal typ (ako je to vymedzené v Čl. 52.2) mena, ktoré sa malo prijať alebo ktorého epiteton sa malo prijať podľa pravidiel (pozri ale Čl. 52.3 ).

52.2. V zmysle Čl. 52.1 sa jednoznačné zahrnutie typu uskutočňuje citáciou buď (a) holotypu podľa Čl. 9.1 , pôvodného typu podľa Čl. 10 , všetkých syntypov podľa Čl. 9.4 alebo všetkých prvkov prichádzajúcich do úvahy ako typy podľa Čl. 10.2 ; alebo (b) predtým ustanoveného typu podľa Čl. 9.9 alebo 10.2 ; alebo (c) i lustrácie uvedených typov. Uskutočňuje sa tiež (d) citáciou mena, pokiaľ nebol v tom istom čase jeho typ výslovne alebo nepriamo vylúčený.


Príklad 1. Rodové meno Cainito Adans. (1763) je neoprávnené, pretože bolo prebytočným menom pre rod Chrysophyllum L. (1753), ktoré Adanson citoval ako synonymum.

Príklad 2. Meno Chrysophyllum sericeum Salisb. (1796) je neoprávnené, pretože je prebytočným menom pre druh C. cainito L. (1753), ktoré Salisbury citoval ako synonymum.

Príklad 3. Meno Salix myrsinifolia Salisb. (1796) je oprávnené, lebo je výslovne založené na S. myrsinites z diela Hoffman, Hist. Salic. III.: 71. 1787, ktoré je chybným použitím mena S. myrsinites L. (1753).

Príklad 4. Meno Picea excelsa Link (1841) je neoprávnené, lebo je založené na mene Pinus excelsa Lam. (1778), ktoré je prebytočným menom pre Pinus abies L. (1753). V rode Picea je správne meno Picea abies (L.) H. Karst. (1881).

Príklad 5. Cucubalus latifolius Mill. a C. angustifolius Mill. nie sú neoprávnené mená, hoci Millerove druhy sú v súčasnosti spojené s druhom, ktorý sa predtým nazýval C. behen L. (1753). C. latifolius a C. angustifolius , tak ako ich vymedzil Miller (1768), nezahŕňali typ mena C. behen L., ktoré Miller prijal pre iný druh.

Príklad 6. Výslovné vylúčenie typu: Keď Dandy (in Watsonia 4: 47. 1957) uverejnil meno Galium tricornutum, citoval G. tricorne Stokes (1787) pro parte ako synonymum, ale výslovne vylúčil typ tohto mena.

Príklad 7. Nepriame vylúčenie typu:Cedrus Duhamel (1755) je oprávnené meno, hoci tu bolo ako synonymum citované meno Juniperus L. (1753); avšak Duhamel do rodu Cedrus zahrnul len niektoré Linného druhy rodu Juniperus a diskutoval tiež odlišnosti medzi týmito dvoma rodmi, pričom Juniperus (vrátane typu tohto mena) bol oddelený v tom istom diele ako nezávislý rod.

Príklad 8. Nepriame vylúčenie typu: Meno Tmesipteris elongata P. A. Dang. (in Botaniste 2: 213. 1891) bolo uverejnené ako nový druh, ale meno Psilotum truncatum R. Br. tu bolo citované ako synonymum. No na nasledujúcej strane sa T. truncata (R. Br.) Desv. rozoznáva ako odlišný druh a o dve strany ďalej sú oba tieto druhy odlíšené v kľúči, čo poukazuje na to, že význam citovaného synonyma bol buď „ P. truncatum R. Br. pro parte“, alebo „ P. truncatum auct. non R. Br.“

Príklad 9. Nepriame vylúčenie typu: Meno Solanum torvum Sw. (Prodr.: 47. 1788) bolo uverejnené s novou diagnózou, ale meno S. indicum L. (1753) tu bolo citované ako synonymum. V súlade s praxou v jeho diele Prodromus Swartz uviedol, kam sa má tento druh zaradiť v poslednom vydaní [ed. 14, Murray] Linného diela Systema vegetabilium. S. torvum sa malo zaradiť medzi druhy 26 (S. insanum) a 27 (S. ferox), pričom číslo mena S. indicum bolo 32. S. torvum je teda oprávnené meno.

Poznámka 1. Zahrnutie prvku do nového taxónu spolu s vyjadrením pochybnosti, napr. citácia mena s otáznikom, nerobí meno nového taxónu nomenklatoricky prebytočným.

Príklad 10. Protológ Blandfordia grandiflora R. Br. (1810) zahŕňa v synonymike „Aletris punicea. Labill. nov. holl. 1. p. 85. t. 111 ?“, čo naznačuje, že nový druh môže byť zhodný s druhom Aletris punicea Labill. (1805). B. grandiflora je napriek tomu oprávneným menom.

Poznámka 2. Zahrnutie prvku ustanoveného neskôr ako typ mena, ktoré – keď je takto typifikované – sa malo prijať alebo ktorého epiteton sa malo prijať do nového taxónu, nerobí samo osebe meno tohto nového taxónu neoprávneným.


52.3. Meno, ktoré bolo nomenklatoricky prebytočné v čase, keď bolo uverejnené, nie je neoprávnené, ak je jeho bazionym oprávnený alebo ak je založené na kmeni oprávneného rodového mena. Keď bolo uverejnené, bolo nesprávne, ale môže sa stať správnym neskôr.


Príklad 11. Meno Chloris radiata (L.) Sw. (1788) založené na mene Agrostis radiata L. (1759) bolo v čase uverejnenia nomenklatoricky prebytočné, pretože Swartz citoval ako synonymum aj Andropogon fasciculatus L. (1753). Toto meno je ale správnym menom v rode Chloris pre Agrostis radiata, keď sa Andropogon fasciculatus považuje za odlišný druh, tak ako to urobil Hackel (in Candolle & Candolle, Monogr. Phan. 6: 177. 1889).

Príklad 12. Rodové meno Hordelymus (K. Jess.) K. Jess. (1885) založené na oprávnenom mene Hordeum subg. Hordelymus K. Jess. (Deutschl. Gräser: 202. 1863) bolo prebytočné v čase uverejnenia, pretože jeho typ Elymus europaeus L. je tiež typom mena Cuviera Koeler (1802). Lenže meno Cuviera Koeler bolo odvtedy zamietnuté v prospech mladšieho homonyma Cuviera DC. a meno Hordelymus sa môže teraz používať ako správne meno pre oddelený rod zahŕňajúci druh Elymus europaeus L.

Poznámka 3. Uvedenie rodičov sprevádzajúce uverejnenie mena pre hybrid nespôsobuje v žiadnom prípade neoprávnenosť mena (pozri Čl. H.5).

Príklad 13. Meno Polypodium ´ shivasiae Rothm. (1962) bolo navrhnuté pre hybridy medzi P. australe Fée a P. vulgare subsp. prionodes (Asch.) Rothm., pričom tento autor súčasne prijal meno P. ´ font-queri Rothm. (1936) pre hybridy medzi P. australe a P. vulgare L. subsp. vulgare. Podľa Čl. H.4.1 je meno P. ´ shivasiae synonymom mena P. ´ font-queri, ale napriek tomu nie je neoprávneným menom.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah