Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

 Bulletin 38, č. 2 (2016)

 
str.
Rozšírenie arkticko-alpínskeho lišajníka pľuzgierka kapucňovitá (Flavocetraria cucullata) na Slovensku [Distribution of arctic-alpine lichen Flavocetraria cucullata in Slovakia]
A. Guttová, A. Lackovičová, D. Senko, J. Liška & Z. Palice
137–160
Rebríček slezinníkolistý, Achillea aspleniifolia (Asteraceae) na Slovensku (Peucedanum arenarium Waldst. et Kit.) na Slovensku [Achillea aspleniifolia (Asteraceae) in Slovakia]
J. Danihelka, M. Dudáš & P. Eliáš ml.
161–171
Rozšírenie druhu Pilosella aurantiaca (Compositae) na Slovensku [Distribution of Pilosella aurantiaca (Compositae) in Slovakia]
M. Dudáš & P. Eliáš ml.
173–187
Nové nálezy cievnatých rastlín na antropogénnych stanovištiach v oblasti Národného parku Muránska planina (New findings of vascular plants in man-made habitats in the area of the National park Muránska planina)
D. Blanár & J. Kochjarová
189–221
Zajímavé nálezy vodních a mokřadních rostlin z území Slovenska (Interesting findings of endangered vascular plants from the territory of central Slovakia; annotated list of data from years 2011 – 2016)
R. Hrivnák, M. Duchoň, P. Eliáš ml., D. R. Letz, K. Marhold, M. Slezák, P. Štrba, K. Ujházy, M. Ujházyová & J. Vlčko
223–242
Lesné spoločenstvá zväzu Tilio-Acerion s dominanciou buka lesného (Fagus sylvatica) na karbonátoch Malých Karpát (Forest communities of the alliance Tilio-Acerion with the dominance of common beech (Fagus sylvatica) on carbonate bedrock of the Malé Karpaty Mts)
M. Bažány, M. Ujházyová & K. Ujházy
243–264
Modelovanie potenciálu distribúcie hmyzovníkov (Ophrys) na Devínskej Kobyle (Modelling potential distribution of the members of the genus Ophrys on the Devínska Kobyla Mt)
D. Senko
265–284
Diverzita bunkových stien rastlín (Plant cell walls diversity)
D. Lišková
285–289
Errata
172
Pracovná konferencia Českej a Slovenskej botanickej spoločnosti v Prahe
Valachovič, M.
188
Spoločná česko-slovenská konferencia fyziológov rastlín na jeseň 2015 v Brne
Vaculík, M.
222
Zaujímavejšie floristické nálezy
Eliáš, P., ml. (ed.)
290–306
Jubileá Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV
Eliáš, P., st.
307–311
Plant Biology Europe EPSO/FESPB 2016 Congress v Prahe prilákal množstvo ľudí
Vaculík, M.
355
Jubileá
s. 312: Jarolímek, I.: K jubileu doc. RNDr. Jiřího Kolbeka, CSc., DSc.
s. 318: Hegedüšová, K.: RNDr. Milan Valachovič, CSc. jubiluje
s. 336: Eliáš, P., ml.: Životné jubileum RNDr. Viktórie Urbanovej, CSc.
s. 344: Mereďa, P. ml.: Životné jubileum Viery Polakovičovej
s. 346: Vaculík, M.: Katedra fyziológie rastlín PRIF UK je sedemdesiatročná

312, 318, 336, 344, 346
Nekrológy a spomienky
s. 347: Šípošová, H. a kol.: Spomienka na RNDr. Kamilu Zahradníkovú, CSc.

347
Recenzie
s. 354 Hindák, F. & Hindáková, A.: Miscoe L.H., Johansen J.R., Kociolek J.P., Lowe R.L., Vaccarino M.A., Pietrasiak N. & Sherwood A.R., 2016. The diatom flora and cyanobacteria from caves on Kauaia, Hawaii. Taxonomy, distribution, new species. Bibliotheca Phycologica 120: 1-152. J. Cramer, Stuttgart, ISBN 978-3-443-60047-1. Cena 89,00 €.
354
Pokyny pre autorov
356–357
 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko, Obsah - Eva Zahradníková a Andrea Sámelová -