KAPITOLA V. ZAMIETNUTIE MIEN


Článok 55

55.1. Meno druhu alebo taxónu podradeného rodu s výnimkou autoným (Čl. 22.1) môže byť oprávnené, aj keď jeho epiteton bolo pôvodne umiestnené pod neoprávneným rodovým menom.


Príklad 1. Agathophyllum Juss. (1789) je neoprávneným menom, pretože je prebytočnou náhradou mena Ravensara Sonn. (1782). Napriek tomu A. neesianum Blume (1851) je oprávneným menom. Pretože Meisner (1864) citoval meno A. neesianum ako synonymum jeho nového mena Mespilodaphne mauritiana, ale neprijal epiteton neesiana, M. mauritiana Meisn. je prebytočným, a teda neoprávneným menom.


55.2. Vnútrodruhové meno s výnimkou autoným (Čl. 26.1) môže byť oprávnené, aj keď jeho posledné epiteton bolo pôvodne uvedené pod neoprávneným druhovým menom.

55.3. Mená druhov a taxónov podradených rodu priradené k rodom, ktorých mená sú konzervovanými alebo sankcionovanými mladšími homonymami a ktoré boli pôvodne priradené k týmto rodom pod zamietnutými homonymami, sú oprávnené pod konzervovanými alebo sankcionovanými rodovými menami bez zmeny autorstva alebo dátumu, ak podľa pravidiel nie sú iné prekážky.


Príklad 2. Mená Alpinia languas J. F. Gmel. (1791) a Alpinia galanga (L.) Willd. (1797) sú prijateľné, hoci rodové meno Alpinia L. (1753), ku ktorému boli autormi priradené, je zamietnuté; rod, do ktorého sú v súčasnosti zahrnuté, sa nazýva Alpinia Roxb. (1810), nom. cons.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah