KAPITOLA III. NOMENKLATÚRA TAXÓNOV PODĽA ICH HIERARCHICKEJ ÚROVNE

SEKCIA 3. MENÁ RODOV A TAXÓNOV PODRADENÝCH RODU


Článok 22

22.1. Meno akéhokoľvek taxónu podradeného rodu zahŕňajúceho typ prijatého oprávneného mena rodu, ku ktorému je taxón priradený, má opakovať toto nezmenené rodové meno ako epiteton, za ktorým ale nenasleduje autorovo meno (pozri Čl. 46). Takéto mená sa nazývajú autonymá (Čl. 6.8; pozri tiež Čl. 7.6).


Poznámka 1. Toto ustanovenie platí iba pre mená tých taxónov podradených rodu, ktoré zahŕňajú typ prijatého mena rodu (pozri ale Odp. 22A).


22.2. Meno taxónu podradeného rodu, ktorý zahŕňa typ (t.j. pôvodný typ alebo všetky prvky prichádzajúce do úvahy na výber typu alebo už skôr ustanovený typ) prijatého oprávneného mena rodu, nie je platne uverejnené, ak jeho epiteton neopakuje nezmenené rodové meno. V zmysle tohto ustanovenia sa výslovné označenie, že nomenklatoricky typický prvok rodu je zahrnutý, považuje za rovnocenné zahrnutiu typu, a to bez ohľadu na to, či už bol typ predtým ustanovený alebo nie (pozri tiež Čl. 21.3).


Príklad 1. Meno „Dodecatheon sect. Etubulosa“ (Knuth in Engler, Pflanzenr. 22: 234. 1905) nebolo platne uverejnené, pretože bolo navrhnuté pre sekciu, ktorá zahŕňala D. meadia L., pôvodný typ rodového mena Dodecatheon L.

Príklad 2. Meno Cactus [bez uvedenia hierarchickej úrovne] Melocactus L. (Gen. Pl., ed. 5: 210. 1754) bolo navrhnuté pre jeden zo štyroch pomenovaných taxónov podradených rodu Cactus bez uvedenia hierarchickej úrovne (Čl. 35.2), zahŕňajúci C. melocactus L. (ako jeho typ podľa Čl. 22.5) a C. mammillaris L. Toto meno je platne uverejnené napriek tomu, že C. melocactus bol neskôr ustanovený ako typ rodu Cactus (Britton & Millspaugh, Bahama Fl.: 294. 1920) a ešte neskôr sa meno C. mammillaris stalo konzervovaným typom rodového mena (tým, že bolo meno čeľade Cactaceae Juss. schválené za konzervované).


22.3. Prvé platné uverejnenie mena taxónu podradeného rodu, ktorý nezahŕňa typ prijatého oprávneného mena rodu, automaticky ustanovuje zodpovedajúce autonymum (pozri tiež Čl. 11.6 a 32.7).


Príklad 3. Podrod rodu Malpighia L. zahŕňajúci lektotyp rodového mena (M. glabra L.) sa nazýva M. subg. Malpighia, a nie M. subg. Homoiostylis Nied.; sekcia rodu Malpighia zahŕňajúca lektotyp rodového mena sa nazýva M. sect. Malpighia, a nie M. sect. Apyrae DC.

Príklad 4. Správne meno sekcie rodu Rhododendron L., ktorá zahŕňa R. luteum Sweet, typ podrodu R. subg. Anthodendron (Rchb.) Rehder, je R. sect. Pentanthera G. Don, t.j. najstaršie oprávnené meno pre túto sekciu, a nie R. sect. Anthodendron.


22.4. Epiteton v mene taxónu podradeného rodu nesmie opakovať nezmenené správne meno rodu, pokiaľ obe mená nemajú ten istý typ.

22.5. Ak je epiteton v mene taxónu podradeného rodu zhodné alebo odvodené od epiteta jedného z druhov, ktoré tento rod zahŕňa, typ mena taxónu podradeného rodu je ten istý ako typ mena tohto druhu, ak pôvodný autor mena taxónu podradeného rodu neustanovil iný typ.


Príklad 5. Typom podrodu Euphorbia subg. Esula Pers. je E. esula L.; ustanovenie lektotypu E. peplus L. Croizatom (Croizat in Revista Sudamer. Bot. 6: 13. 1939) nemá na to žiadny vplyv.


22.6. Ak je epiteton v mene taxónu podradeného rodu zhodné alebo odvodené od epiteta v mene druhu, ktoré je mladším homonymom, jeho typom je typ tohto mladšieho homonyma, ktorého správne meno má však nutne odlišné epiteton.


Odporúčanie 22A

22A.1. Sekcia zahŕňajúca typ správneho mena podrodu, ale nezahŕňajúca typ správneho mena rodu, by mala – ak tu nie je žiadna prekážka kvôli pravidlám – dostať meno s tým istým epitetom a typom, ako má meno podrodu.

22A.2. Podrod nezahŕňajúci typ správneho mena rodu by mal – ak tu nie je žiadna prekážka kvôli pravidlám – dostať meno s tým istým epitetom a typom, ako má správne meno jednej z jeho podradených sekcií.


Príklad 1. Brizicky namiesto toho, aby použil nové epiteton na úrovni podrodu, povýšil sekciu Rhamnus sect. Pseudofrangula Grubov na úroveň podrodu ako R. subg. Pseudofrangula (Grubov) Brizicky. Typ oboch mien je ten istý, a to R. alnifolia L'Hér.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah