KAPITOLA V. ZAMIETNUTIE MIEN


Článok 54

54.1. Mená taxónov, ktoré sa nepovažujú za rastliny, sa nezohľadňujú v otázkach homonymity s výnimkou týchto prípadov:

  1. Mladšie homonymá mien taxónov, ktoré boli prv považované za rastliny, sú neoprávnené, aj keď taxóny boli preradené do inej skupiny organizmov, pre ktorú tento Kód neplatí.
  2. Meno pôvodne uverejnené pre taxón, ktorý nepatrí medzi rastliny, aj keď bolo platne uverejnené podľa Čl. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 tohto Kódu, je neoprávnené, ak sa stane homonymom mena rastliny v momente, keď je taxón, pre ktorý je toto meno použité, prvýkrát považovaný za rastlinu (pozri tiež Čl. 45.5).

Poznámka 1. Medzinárodný kód nomenklatúry baktérií [International code of nomenclature of bacteria] uvádza, že meno baktérie je neoprávnené, ak je mladším homonymom mena taxónu baktérií, húb, rias, prvokov alebo vírusov.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah