KAPITOLA II. MENÁ TAXÓNOV (VŠEOBECNÉ PREDPISY)

SEKCIA 4. OBMEDZENIE ZÁSADY PRIORITY


Článok 13

13.1. Ako počiatočný bod platného uverejnenia mien rastlín z rôznych skupín sa považujú nasledujúce dátumy (pre každú skupinu je uvedené dielo, ktoré sa pokladá za uverejnené v deň určený pre príslušnú skupinu):

Nefosílne rastliny:

 1. SPERMATOPHYTA a PTERIDOPHYTA, 1. máj 1753 (Linnaeus, Species plantarum, ed. 1).
 2. MUSCI (s výnimkou Sphagnaceae), 1. január 1801 (Hedwig, Species muscorum).
 3. SPHAGNACEAE a HEPATICAE, 1. máj 1753 (Linnaeus, Species plantarum, ed. 1).
 4. FUNGI (vrátane slizoviek [slime moulds, hlenky] a lichenizovaných húb), 1. máj 1753 (Linnaeus, Species plantarum, ed. 1). Mená v Uredinales, Ustilaginales a Gasteromycetes (s.l.), ktoré prijal Persoon (Synopsis methodica fungorum, 31. december 1801), a mená iných húb (s výnimkou slizoviek), ktoré prijal Fries (Systema mycologicum, zv. 1 (1. január 1821) až 3, s dodatkom Index (1832) a Elenchus fungorum, zv. 1-2), sú sankcionované (pozri Čl. 15). Z nomenklatorického hľadiska sa mená dané lišajníkom majú vzťahovať na ich hubovú zložku.
 5. ALGAE, 1. máj 1753 (Linnaeus, Species plantarum, ed. 1). Výnimky:
 • NOSTOCACEAE HOMOCYSTEAE, 1. január 1892 (Gomont, „Monographie des Oscillariées“, in Ann. Sci. Nat., Bot., ser. 7, 15: 263-368; 16: 91-264). Dve časti Gomontovho diela „Monographie“, uverejnené v rokoch 1892 a 1893, sa pokladajú za uverejnené súčasne 1. januára 1892.
 • NOSTOCACEAE HETEROCYSTEAE, 1. január 1886 (Bornet & Flahault, „Révision des Nostocacées hétérocystées“, in Ann. Sci. Nat., Bot., ser. 7, 3: 323-381; 4: 343-373; 5: 51-129; 7: 177-262). Štyri časti „Révision“, uverejnené v rokoch 1886, 1886, 1887 a 1888, sa pokladajú za uverejnené súčasne 1. januára 1886.
 • DESMIDIACEAE (s.l.), 1. január 1848 (Ralfs, British Desmidieae).
 • OEDOGONIACEAE, 1. január 1900 (Hirn, „Monographie und Iconographie der Oedogoniaceen“, in Acta Soc. Sci. Fenn. 27(1)).
 • Fosílne rastliny:

  1. VŠETKY SKUPINY, 31. december 1820 (Sternberg, Flora der Vorwelt, Versuch 1: 1-24, t. 1-13). Dielo Schlotheim, Petrefactenkunde (1820) sa pokladá za uverejnené pred 31. decembrom 1820.

  13.2. Skupina, ku ktorej sa zaraďuje meno v súlade s požiadavkami tohto Článku, je určená prijatým taxonomickým postavením typu tohto mena.


  Príklad 1. Rod Porella a jeho jediný druh Porella pinnata priradil Linné (1753) k Musci; pretože sa v súčasnosti akceptuje, že typový dokladový exemplár mena P. pinnata patrí k Hepaticae, boli tieto mená platne uverejnené v roku 1753.

  Príklad 2. Lektotypom rodového mena Lycopodium L. (1753) je L. clavatum L. (1753) a v súčasnosti sa akceptuje, že typový dokladový exemplár tohto mena patrí k papraďorastom. V dôsledku toho, hoci je tento rod uvádzaný Linném medzi Musci, toto rodové meno a druhové mená papraďorastov, ktoré pod tento rod zahrnul Linné, boli platne uverejnené v roku 1753.


  13.3. Z nomenklatorického hľadiska sa meno považuje za meno nefosílneho taxónu, pokiaľ jeho typ nie je fosílneho pôvodu. Fosílny materiál sa odlišuje od nefosílneho materiálu na základe stratigrafických vzťahov na mieste pôvodného výskytu. Pokiaľ sú stratigrafické vzťahy neisté, platia pravidlá pre nefosílne taxóny.

  13.4. Rodové mená, ktoré sa po prvý raz objavujú v diele Linnaeus, Species plantarum, ed. 1 (1753) a ed. 2 (1762-1763), sú spojené s prvým nasledujúcim opisom, ktorý je uvedený pod týmito menami v diele Linnaeus, Genera plantarum, ed. 5 (1754) a ed. 6 (1764). Pravopis rodových mien zahrnutých v Species plantarum, ed. 1, sa nesmie meniť len preto, že v diele Genera plantarum, ed. 5, bol použitý odlišný pravopis.

  13.5. Oba zväzky diela Linnaeus, Species plantarum, ed. 1 (1753), ktoré vyšli v máji a v auguste 1753, sa pokladajú za súčasne uverejnené 1. mája 1753.


  Príklad 3. Rodové mená Thea L. (Sp. Pl.: 515. 24. máj 1753) a Camellia L. (Sp. Pl.: 698. 16. august 1753; Gen. Pl., ed. 5: 311. 1754) sa pokladajú za uverejnené súčasne 1. mája 1753. Podľa Čl. 11.5 spojený rod má meno Camellia, pretože Sweet (Hort. Suburb. Lond.: 157. 1818), ktorý prvý spojil tieto dva rody, zvolil toto meno a meno Thea citoval ako synonymum.


  13.6. Mená anamorf húb s pleomorfickým životným cyklom, bez ohľadu na prioritu, nevplývajú na nomenklatorické postavenie mien zodpovedajúcich holomorf (pozri Čl. 59.4).


  Predchádzajúci/nasledujúci článok
  Obsah