KAPITOLA II. MENÁ TAXÓNOV (VŠEOBECNÉ PREDPISY)

SEKCIA 4. OBMEDZENIE ZÁSADY PRIORITY


Článok 14

14.1. Aby sa zamedzilo nevhodným zmenám v nomenklatúre čeľadí, rodov a druhov, spôsobeným striktným použitím pravidiel (osobitne zásady priority) vzhľadom na počiatočné dátumy uvedené v Čl. 13, uvádza tento Kód v Dodatkoch IIa, IIb, IIIa a IIIb zoznamy mien, ktoré sú konzervované (nomina conservanda) a musia sa zachovať ako užitočné výnimky. Konzervované mená sú oprávnené, a to aj vtedy, ak boli pôvodne neoprávnené.

14.2. Cieľom konzervácie je zachovanie tých mien, ktoré najlepšie vyhovujú z hľadiska stability nomenklatúry (pozri Odp. 50E).

14.3. Použitie konzervovaných aj zamietnutých mien je určené ich nomenklatorickými typmi. Typ druhového mena citovaný ako typ konzervovaného rodového mena sa môže, ak je to žiaduce, konzervovať a uviesť v Dodatku IIIA.

14.4. Konzervované meno čeľade alebo rodu je konzervované oproti všetkým iným menám rovnakej hierarchickej úrovne založeným na tom istom type (nomenklatorické synonymá, ktoré sa majú zamietnuť), či už sú tieto mená uvedené v príslušnom zozname zamietnutých mien alebo nie, a tiež oproti menám založeným na iných typoch (taxonomické synonymá), ktoré sú uvedené v tomto zozname. Konzervované mená druhov sú konzervované oproti všetkým menám, ktoré sú uvedené ako zamietnuté, a oproti všetkým kombináciám založeným na zamietnutých menách.


Poznámka 1. Tento Kód neumožňuje konzerváciu mena oproti sebe samému, t.j. oproti tomu istému menu s tým istým typom, ale s iným miestom a dátumom platného uverejnenia, než je uvedené na príslušnom mieste v Dodatku IIa, IIb alebo IIIa, IIIb, prípadne aj s iným autorstvom (pozri ale Čl. 14.9).

Poznámka 2. Meno druhu uvedené ako konzervované alebo zamietnuté v Dodatku IIIB mohlo byť uverejnené ako meno nového taxónu alebo ako kombinácia založená na staršom mene. Zamietnutie mena založeného na staršom mene nezabraňuje samo osebe použitiu tohto staršieho mena, pretože toto meno nie je „kombinácia založená na zamietnutom mene“ (Čl. 14.4).

Príklad 1. Zamietnutie mena Lycopersicon lycopersicum (L.) H. Karst. v prospech mena L. esculentum Mill. nebráni použitiu homotypického mena Solanum lycopersicum L.


14.5. Keď konzervované meno prichádza do úvahy (súťaží) spolu s jedným alebo viacerými menami založenými na odlišných typoch, oproti ktorým nie je výslovne konzervované, potom sa v súlade s Čl. 11 prijme najstaršie z mien prichádzajúcich do úvahy. Výnimku tvoria niektoré konzervované mená čeľadí (Dodatok IIB), ktoré sú konzervované aj oproti neuvedeným menám.


Príklad 2. Ak je rod Weihea Spreng. (1825) spojený s rodom Cassipourea Aubl. (1775), výsledný rod bude mať staršie meno Cassipourea, hoci meno Weihea je konzervované a Cassipourea nie.

Príklad 3. Ak je rod Mahonia Nutt. (1818) spojený s rodom Berberis L. (1753), výsledný rod bude mať staršie meno Berberis, hoci meno Mahonia je konzervované a Berberis nie.

Príklad 4. Meno Nasturtium R. Br. (1812) sa stalo konzervovaným menom len oproti homonymu Nasturtium Mill. (1754) a nomenklatorickému synonymu Cardaminum Moench (1794); ak sa tento rod spojí s rodom Rorippa Scop. (1760), spojený rod musí mať meno Rorippa.


14.6. Ak bolo meno taxónu konzervované oproti staršiemu menu založenému na odlišnom type, podľa Čl. 11 musí sa toto staršie meno opäť prijať v prípade, že sa pokladá za meno odlišného taxónu v rovnakej hierarchickej úrovni ako taxón, ktorého meno je nomen conservandum, s výnimkou prípadu, keď staršie zamietnuté meno je homonymom konzervovaného mena.


Príklad 5. Rodové meno Luzuriaga Ruiz & Pav. (1802) je konzervované oproti starším menám Enargea Banks ex Gaertn. (1788) a Callixene Comm. ex Juss. (1789). Ak je však rod Enargea pokladaný za samostatný rod, ponecháva sa preň meno Enargea.


14.7. Zamietnuté meno alebo kombinácia založená na zamietnutom mene sa nemôže obnoviť pre taxón, ktorý zahŕňa typ príslušného konzervovaného mena.


Príklad 6. Meno Enallagma Baill. (1888) je konzervované oproti menu Dendrosicus Raf. (1838), ale nie oproti menu Amphitecna Miers (1868); ak sa rody Enallagma a Amphitecna spoja, výsledný rod musí mať meno Amphitecna, hoci toto meno nie je výslovne konzervované oproti menu Dendrosicus.


14.8. Typ konzervovaného mena uvedený v zozname sa nemôže zmeniť s výnimkou postupu vysvetleného v Čl. 14.12.


Príklad 7. Bullock & Killick (in Taxon 6: 239. 1957) uverejnili návrh, aby typ mena Plectranthus L'Hér. uvedený na zozname bol zmenený z P. punctatus (L.f.) L'Hér. na P. fruticosus L'Hér. Tento návrh bol schválený príslušnými komisiami a Medzinárodným botanickým kongresom.


14.9. Meno sa môže konzervovať s typom odlišným od toho, ktorý bol ustanovený jeho autorom alebo určený použitím Kódu (pozri tiež Čl. 10.4). Takéto meno sa môže konzervovať buď z miesta platného uverejnenia (aj keď typ nebol v tom čase zahrnutý do menovaného taxónu), alebo z neskoršieho uverejnenia autorom, ktorý do taxónu konzervovaný typ zahrnul. V druhom prípade sa pôvodné meno a konzervované meno považujú za homonymá (Čl. 53), či už bolo konzervované meno sprevádzané opisom alebo diagnózou pomenovaného taxónu alebo nie.


Príklad 8. Bromus sterilis L. (1753) je konzervovaný z miesta pôvodného uverejnenia, aj keď konzervovaný typový exemplár (Hubbard 9045, E), zbieraný v roku 1932, nebol pôvodne zahrnutý v Linného druhu.

Príklad 9. Rod Protea L. (1753) nezahŕňal konzervovaný typ rodového mena P. cynaroides (L.) L. (1771), ktorý bol v roku 1753 umiestnený v rode Leucadendron. Meno Protea je preto konzervované na základe uverejnenia v roku 1771 a meno Protea L. (1771), hoci nebolo ustanovené ako nové rodové meno a zahŕňalo aj pôvodné prvky typu, sa považuje za platne uverejnené homonymum mena Protea L. (1753).


14.10. Konzervované meno so zodpovedajúcimi autonymami je konzervované oproti všetkým starším homonymám. Staršie homonymum konzervovaného mena sa síce nestáva touto konzerváciou neoprávneným, ale nie je možné ho použiť; ak je toto meno oprávnené, môže slúžiť ako bazionym iného mena alebo kombinácie založenej na tom istom type (pozri tiež Čl. 55.3).


Príklad 10. Rodové meno Smithia Aiton (1789) konzervované oproti menu Damapana Adans. (1763) je tým automaticky konzervované oproti staršiemu homonymu Smithia Scop. (1777).


14.11. Meno sa môže konzervovať preto, aby sa zachoval určitý pravopis (ortografia) alebo gramatický rod. Meno takto konzervované sa prisudzuje bez zmeny priority autorovi, ktorý ho platne uverejnil, a nie autorovi, ktorý neskôr zaviedol konzervovaný pravopis alebo gramatický rod.


Príklad 11. Pravopis Rhodymenia, ktorý použil Montagne (1839), je konzervovaný oproti pôvodnému pravopisu Rhodomenia, ktorý použil Greville (1830). Meno sa cituje ako Rhodymenia Grev. (1830).

Poznámka 3. Dátum konzervácie nevplýva na prioritu (Čl. 11) konzervovaného mena, ktorá sa určuje iba na základe dátumu platného uverejnenia (Čl. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45).


14.12. Zoznamy konzervovaných mien zostávajú otvorené pre doplnky a zmeny. Akýkoľvek návrh ďalšieho mena musí byť sprevádzaný výpočtom argumentov svedčiacich pre a proti konzervácii. Takéto návrhy sa musia predložiť Hlavnej nomenklatorickej komisii (pozri Odd. III), ktorá ich dá na prešetrenie komisiám pre jednotlivé taxonomické skupiny.

14.13. Konzervované meno sa nemôže zo zoznamu vypustiť.

14.14. Ak bol návrh na konzerváciu (alebo zamietnutie podľa Čl. 56) mena po prešetrení komisiou pre príslušnú taxonomickú skupinu schválený Hlavnou nomenklatorickou komisiou, zachovanie (alebo zamietnutie) tohto mena je schválené až do definitívneho rozhodnutia ďalšieho Medzinárodného botanického kongresu.


Odporúčanie 14A

14A.1. Ak je návrh mena na konzerváciu alebo zamietnutie predložený na prešetrenie príslušnej komisii, autori by mali, pokiaľ je to možné, zachovať doterajší spôsob jeho použitia až dovtedy, kým Hlavná nomenklatorická komisia nevydá k návrhu odporúčanie.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah