KAPITOLA II. MENÁ TAXÓNOV (VŠEOBECNÉ PREDPISY)

SEKCIA 4. OBMEDZENIE ZÁSADY PRIORITY


Článok 15

15.1. Mená sankcionované podľa Čl. 13.1(d) sa považujú za konzervované oproti starším homonymám a konkurujúcim synonymám. Takéto mená, keď sú už raz sankcionované, zostávajú sankcionovanými, aj keď ich niekde v sankcionujúcich dielach sankcionujúci autor neuznáva.


Príklad 1. Meno Agaricus ericetorum Fr. prijal Fries v diele Systema mycologicum (1821), ale neskôr, v roku 1828 ho považoval za synonymum mena A. umbelliferus L. a nezahrnul ho ako prijaté meno do diela Index (1832). Napriek tomu je A. ericetorum sankcionovaným menom.


15.2. Staršie homonymum sankcionovaného mena sa síce nestáva týmto sankcionovaním neoprávneným, ale nie je dostupné na použitie; ak je toto meno oprávnené, môže slúžiť ako bazionym iného mena alebo kombinácie založenej na tom istom type (pozri tiež Čl. 55.3).


Príklad 2. Patellaria Hedw. (1794) je staršie homonymum sankcionovaného rodového mena Patellaria Fr. (1822). Hedwigovo meno je síce oprávnené, ale nie je dostupné na použitie. Meno Lecanidion Endl. (1830) založené na tom istom type ako Patellaria Fr.: Fr. non Hedw. je neoprávnené.

Príklad 3. Meno Agaricus cervinus Schaeff. (1774) je starším homonymom sankcionovaného mena A. cervinus Hoffm. (1789): Fr.; Schaefferovo meno nie je dostupné na použitie, ale môže slúžiť ako bazionym v iných rodoch. V rode Pluteus Fr. sa musí táto kombinácia citovať ako P. cervinus (Schaeff.) P. Kumm. a má prioritu pred heterotypickým synonymom P. atricapillus (Batsch) Fayod založeným na mene A. atricapillus Batsch (1786).


15.3. Keď si pre taxón od čeľade po rod vrátane konkurujú dve alebo viaceré sankcionované mená, správne meno sa vyberá podľa Čl. 11.3 (pozri tiež Čl. 15.5).

15.4. Keď si pre taxón v úrovni nižšej ako rod konkurujú dve alebo viaceré sankcionované mená a/alebo dve alebo viaceré mená s tým istým posledným epitetom a typom, správne meno sa vyberá podľa Čl. 11.4.


Poznámka 1. Dátum sankcionovania neovplyvňuje prioritu (Čl. 11) sankcionovaného mena, ktorá sa určuje len na základe platného uverejnenia. Najmä ak sú sankcionované dve alebo viaceré homonymá, môže sa z nich použiť len najstaršie, ostatné sú podľa Čl. 53.2 neoprávnené.

Príklad 4. Fries (Syst. Mycol. 1: 41. 1821) prijal meno Agaricus flavovirens Pers. (1801) a zároveň považoval A. equestris L. (1753) za synonymum. Neskôr (Elench. Fung. 1: 6. 1828) konštatoval „Nomen prius et aptius arte restituendum“ a prijal meno A. equestris. Obe mená sú sankcionované, ale ak sa považujú za synonymá, musí sa použiť meno A. equestris, lebo má prioritu.


15.5. Meno, ktoré nie je ani sankcionované, ani nemá ten istý typ a posledné epiteton ako sankcionované meno v tej istej hierarchickej úrovni, sa nemôže použiť pre taxón zahŕňajúci typ sankcionovaného mena tej istej hierarchickej úrovne, v ktorom je posledné epiteton dostupné pre požadovanú kombináciu (pozri Čl. 11.4(b)).

15.6. Konzervácia (Čl. 14) a výslovné zamietnutie mena (Čl. 56.1) majú prednosť pred sankcionovaním.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah