KAPITOLA VI. MENÁ HÚB S PLEOMORFICKÝM ŽIVOTNÝM CYKLOM


Článok 59

59.1. Pri vreckatých a bazídiových hubách (vrátane Ustilaginales) s mitotickými nepohlavnými (asexuálnymi) morfami (anamorfami), ako aj s meiotickými pohlavnými (sexuálnymi) morfami (teleomorfami), správne meno vzťahujúce sa na holomorfu (t.j. druh so všetkými jeho morfami) je – s výnimkou lichenizovaných húb – najstaršie oprávnené meno typifikované prvkom reprezentujúcim teleomorfu, t.j. morfu charakterizovanú tvorbou vreciek/askospór, bazídií/bazídiospór, teliospór alebo iných orgánov nesúcich bazídiá.

59.2. Aby bolo binárne meno spôsobilé ako meno holomorfy, nielen jeho typový dokladový exemplár musí byť teleomorfický, ale aj protológ musí zahŕňať opis alebo diagnózu tejto morfy (alebo musí byť sformulovaný tak, aby nebolo možné vylúčiť odkaz na teleomorfu).

59.3. Ak nie sú tieto požiadavky splnené, meno je potom menom morfologického taxónu a je použiteľné len pre anamorfu reprezentovanú jej typom, ktorá bola opísaná alebo na ktorú bolo odkázané v protológu. Prijaté taxonomické umiestnenie typu mena určuje použitie mena bez ohľadu na to, či rod, ku ktorému je podradený taxón autorom alebo autormi priradený, je holomorfický alebo anamorfický.

59.4. Priorita mien holomorf v akejkoľvek hierarchickej úrovni nie je ovplyvnená skorším uverejnením mien anamorf, ktoré sa hodnotia ako zodpovedajúce morfy týchto holomorf.

59.5. Ustanovenia tohto Článku sa nemajú vysvetľovať tak, že bránia uverejňovaniu a použitiu binárnych mien pre morfologické taxóny v prípadoch, keď sa považuje za nevyhnutné alebo žiaduce odkazovať len na anamorfy.


Príklad 1. Pretože teleomorfa Gibberella stilboides W. L. Gordon & C. Booth (1971) je známa iba z kmeňov anamorfy Fusarium stilboides Wollenw. (1924), ktoré boli spárené [mating] v kultúre, ale nebola nájdená v prírode, môže sa považovať za žiaduce používať pre tento patogén rodu Coffea meno anamorfy.

Príklad 2. Cummins (1971) v diele The rust fungi of cereals, grasses and bamboos nepovažoval za nevyhnutné ani žiaduce zavádzať nové mená anamorf v rodoch Aecidium Pers.: Pers. a Uredo Pers.: Pers. pre éciové a urédiové štádiá druhov rodu Puccinia Pers.: Pers., pre ktoré bolo známe téliové štádium (teleomorfa).

Poznámka 1. Ak ešte nie sú dostupné druhové alebo vnútrodruhové mená pre anamorfy, môžu byť navrhnuté v čase uverejnenia mena pre holomorfickú hubu, alebo aj neskôr. Epitetá môžu byť, ak je to žiaduce, rovnaké, pokiaľ nie sú v homonymických kombináciách.


59.6. Ak je zjavné a jednoznačné, že autor (autori) novozavedenej morfy ju chcel(i) zámerne priradiť k morfe, ktorá typizuje ním predpokladaný bazionym, a ak autor podporil svoj úmysel splnením všetkých podmienok na platné uverejnenie podľa Čl. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, potom sa údaje ako „comb. nov. “ alebo „nom. nov. “ považujú za formálnu chybu, to znamená, že novozavedené meno sa pokladá za meno nového taxónu a prisudzuje sa len jeho autorovi. Ak sú splnené podmienky len na platné uverejnenie novej kombinácie (Čl. 33, 34), meno sa pokladá za novú kombináciu, podľa Čl. 7.4 založenú na type výslovne uvedeného alebo autorom predpokladaného bazionymu.


Príklad 3. Meno Penicillium brefeldianum B. O. Dodge (1933) založené na teleomorfickom a anamorfickom materiáli je platné a oprávnené meno holomorfy napriek tomu, že tento druh bol priradený k morfologickému rodu. Meno je oprávnene kombinované v holomorfickom rode ako Eupenicillium brefeldianum (B. O. Dodge) Stolk & D. B. Scott (1967). Meno P. brefeldianum nie je k dispozícii na použitie v zúženom zmysle len pre anamorfu.

Príklad 4. Meno Ravenelia cubensis Arthur & J. R. Johnst. (1918) založené na dokladovom exemplári, ktorý nesie len urédiá (t.j. ide o anamorfu), je platné a oprávnené meno anamorfy napriek tomu, že tento druh bol priradený k holomorfickému rodu. Je oprávnene kombinované v morfologickom rode ako Uredo cubensis (Arthur & J. R. Johnst.) Cummins (1956). R. cubensis nie je dostupné na použitie v zmysle zahŕňajúcom teleomorfu.

Príklad 5. Meno Mycosphaerella aleuritidis bolo uverejnené ako „(Miyake) Ou comb. nov., syn. Cercospora aleuritidis Miyake“, ale s latinskou diagnózou teleomorfy. Označenie „comb. nov.“ sa považuje za formálnu chybu a M. aleuritidis S. H. Ou (1940) sa prijíma ako platne uverejnené nové druhové meno holomorfy, typifikované teleomorfickým materiálom opísaným Ouom.

Príklad 6. Meno Corticium microsclerotium bolo pôvodne uverejnené ako „(Matz) Weber, comb. nov., syn. Rhizoctonia microsclerotia Matz“ s opisom teleomorfy iba v angličtine. Kvôli ustanoveniam Čl. 36 to nie je možné považovať za platné uverejnenie mena nového druhu, takže C. microsclerotium (Matz) G. F. Weber (1939) sa musí považovať za platne uverejnenú a oprávnenú novú kombináciu založenú na dokladovom exemplári anamorfy, ktorá typifikuje jeho bazionym. Meno C. microsclerotium G. F. Weber (1951) uverejnené s latinským opisom a teleomorfickým typom je neoprávnené mladšie homonymum.

Príklad 7. Meno Hypomyces chrysospermus Tul. (1860) predložené ako meno holomorfy bez označenia „comb. nov.“, ale s výslovným odkazom na Mucor chrysospermus (Bull.) Bull. a Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr., ktoré sú menami jeho anamorfy, sa nemôže považovať za novú kombináciu, ale za meno novoopísaného druhu s teleomorfickým typom.


Odporúčanie 59A

59A.1. Keď sa opisuje nová morfa huby, mala by sa uverejniť buď ako nový taxón (napr. gen. nov., sp. nov., var. nov.), ktorého meno má teleomorfický typ, alebo ako nová anamorfa (anam. nov.), ktorej meno má anamorfický typ.

59A.2. Keď sa pri pomenovaní novej morfy huby použije epiteton mena odlišnej a skôr opísanej morfy tej istej huby, nové meno by sa malo ustanoviť ako meno nového taxónu alebo anamorfy, podľa toho, o ktorý prípad ide, a nie ako nová kombinácia založená na staršom mene.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah