KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 2. PODMIENKY A DÁTUMY PLATNÉHO UVEREJNENIA MIEN


Článok 33

33.1. Kombinácia (s výnimkou autoným) nie je platne uverejnená, pokiaľ autor s konečnou platnosťou nespojí posledné epiteton s menom rodu alebo druhu alebo s jeho skratkou.


Príklad 1. Kombinácie platne uverejnené: V diele Linnaeus, Species Plantarum umiestnenie epiteta na okraji oproti menám rodov zreteľne spája epiteton s menom rodu. Ten istý výsledok je dosiahnutý v diele Miller, Gardeners dictionary, ed. 8, postavením epiteta v zátvorke bezprostredne za meno rodu, v diele Steudel, Nomenclator botanicus usporiadaním epitet do zoznamu s menom rodu v záhlaví. Vo všeobecnosti to možno dosiahnuť akoukoľvek typografickou úpravou, ktorá spája epiteton s určitým rodovým alebo druhovým menom.

Príklad 2. Kombinácie neplatne uverejnené: Vyhlásenie „Le type de ce genre est la Monarda ciliata Linn. [typom tohto rodu je Monarda ciliata Linn.]“ (in J. Phys. Chim. Hist. Nat. Arts 89: 98. 1819), ktoré Rafinesque uviedol pri rode Blephilia, nie je platným uverejnením kombinácie Blephilia ciliata, pretože tento autor nespojil s konečnou platnosťou epiteton ciliata s rodovým menom Blephilia. Podobne kombinácia Eulophus peucedanoides sa nemôže prisudzovať Benthamovi a Hookerovi (Bentham & Hooker, Gen. Pl. 1: 885. 1867) na základe toho, že pod rodom Eulophus uviedli „ Cnidium peucedanoides H. B. et K. “


33.2. Od 1. januára 1953 nová kombinácia alebo zreteľne zamýšľaná náhrada (nomen novum) za predtým platne uverejnené meno nie je platne uverejnená, pokiaľ nie je bazionym (synonymum prinášajúce meno alebo epiteton) alebo nahrádzané synonymum (ak je navrhované nové meno) zreteľne označené a pokiaľ nie je uvedený plný a priamy odkaz na ich autora, miesto platného uverejnenia, stranu alebo tabuľu s vyobrazením a dátumom tohto uverejnenia.


Príklad 3. Pri preradení druhu Ectocarpus mucronatus D. A. Saunders do rodu Giffordia Kjeldsen a Phinney (in Madrońo 22: 90, 27. apríla 1973) citovali bazionym a jeho autora, ale bez odkazu na miesto jeho platného uverejnenia. Neskôr (in Madrońo 22: 154. 2. júla 1973) uviedli binóm G. mucronata (D. A. Saunders) Kjeldsen & Phinney do platnosti tým, že uviedli plný a priamy odkaz na miesto platného uverejnenia bazionymu.

Poznámka 1. V zmysle tohto Kódu odkazom na strany (v publikácii s postupným stránkovaním) je odkaz na stranu alebo strany, na ktorých bol platne uverejnený bazionym alebo vytlačený protológ, ale nie na strany celej publikácie, pokiaľ publikácia nemá ten istý rozsah ako protológ.

Príklad 4. Keď Peerally navrhoval kombináciu „Cylindrocladium infestans“ (in Mycotaxon 40: 337. 1991), citoval bazionym ako „ Cylindrocladiella infestans Boesw., Can. J. Bot. 60: 2288-2294. 1982)“. Pretože to bol odkaz na celý Boeswinkelov článok, a nie iba na protológ zamýšľaného bazionymu, kombinácia nebola Peerallym platne uverejnená.


33.3. Chyby v bibliografickej citácii a nesprávne spôsoby citácie (pozri Čl. 46) nespôsobujú neplatnosť uverejnenia novej kombinácie alebo zreteľne zamýšľanej náhrady staršieho mena.


Príklad 5. Meno Aronia arbutifolia var. nigra (Willd.) F. Seym. (Fl. New England: 308. 1969) bolo uverejnené ako nová kombinácia „založená na Mespilus arbutifolia L. var. nigra Willd., in Sp. Pl. 2: 1013. 1800.“ Willdenow uvádzal tieto rastliny v rode Pyrus, a nie v rode Mespilus, a jeho dielo bolo uverejnené v roku 1799, a nie v roku 1800; tieto chyby sa považujú za bibliografické chyby v citácii, ktoré nespôsobujú neplatnosť novej kombinácie.

Príklad 6. Tryon (in Contr. Gray Herb. 200: 45. 1970) navrhol kombináciu Trichipteris kalbreyeri s plným a priamym odkazom na meno Alsophila kalbreyeri C. Chr. (Index Filic. 44. 1905). Toto ale nie je miesto platného uverejnenia bazionymu, ktorý už predtým uverejnil s tým istým typom Baker (Summ. New Ferns: 9. 1892). Tryonova bibliografická chyba v citácii nespôsobuje neplatnosť novej kombinácie, ktorá sa musí citovať ako T. kalbreyeri (Baker) R. M. Tryon.

Príklad 7. Raitviir (1980) navrhol kombináciu Lasiobelonium corticale s plným a priamym odkazom na meno Peziza corticalis v diele Fries, Syst. Mycol. 2: 96. 1822. Toto však nebolo miesto platného uverejnenia bazionymu, lebo podľa Kódu platného v roku 1980 bolo toto miesto v diele Mérat, Nouv. Fl. Env. Paris, ed. 2, 1: 22. 1821, ale podľa súčasného Kódu je v diele Persoon, Observ. Mycol. 1: 28. 1796. Raitviirova bibliografická chyba v citácii nespôsobuje neplatnosť novej kombinácie, ktorá sa musí citovať ako L. corticale (Pers.) Raitv.


33.4. Iba prostý odkaz na diela Index kewensis, Index of fungi alebo na akékoľvek iné dielo než to, v ktorom bolo meno platne uverejnené, nie je plným a priamym odkazom na pôvodné uverejnenie mena.


Príklad 8. Keď Ciferri (in Mycopathol. Mycol. Appl. 7: 86-89. 1954) navrhoval 142 nových kombinácií v rode Meliola, vynechal odkazy na miesta uverejnenia bazionymov s tým, že ich možno nájsť v Petrakových zoznamoch alebo v Index of fungi; žiadna z týchto kombinácií nebola platne uverejnená. Podobne Grummann (Cat. Lich. Germ.: 18. 1963) uviedol novú kombináciu v tvare Lecanora campestris f. „ pseudistera (Nyl.) Grumm. c.n. – L. p. Nyl., Z 5: 521“, kde „Z 5“ odkazovalo na Zahlbrucknera (Zahlbruckner, Cat. Lich. Univ. 5: 521. 1928), ktorý uviedol plnú citáciu bazionymu Lecanora pseudistera Nyl.; Grummannova kombinácia nebola platne uverejnená.

Poznámka 2. Uverejnenie mena pre taxón predtým známy pod chybne použitým menom musí byť podľa Čl. 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 platné. Tento postup nie je ten istý ako uverejnenie zreteľne zamýšľanej náhrady (nomen novum) za platne uverejnené, ale neoprávnené meno (Čl. 58.1(b)), typ ktorej je nutne ten istý ako typ mena, ktoré nahrádza (Čl. 7.3).


Príklad 9. Meno Sadleria hillebrandii Rob. (1913) bolo zavedené ako „nom. nov.“ za meno „ Sadleria pallida Hilleb. Fl. Haw. Is. 582. 1888. Not Hook. & Arn. Bot. Beech. 75. 1832.“ Pretože toto zavedenie mena zodpovedalo požiadavkám Čl. 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (na platné uverejnenie pred rokom 1935 stačil jednoduchý odkaz na predošlý opis alebo diagnózu v akomkoľvek jazyku), meno je platne uverejnené. Má sa však považovať za meno nového druhu, uvedeného do platnosti Hillebrandovým opisom taxónu, pre ktorý Hillebrand chybne použil meno S. pallida Hook. & Arn., a nie za nomen novum, ako to bolo uvedené Robinsonom; v dôsledku toho tu nie je možné použiť Čl. 7.3.

Príklad 10. Meno Juncus bufonius „var. occidentalis “ (Hermann in U.S. Forest Serv., Techn. Rep. RM-18: 14. 1975) bolo uverejnené ako „nom. et stat. nov.“ namiesto J. sphaerocarpus „auct. Am., non Nees“. Pretože uverejnenie nezahŕňalo ani latinskú diagnózu, ani ustanovenie typu alebo odkaz na nejakú predchádzajúcu publikáciu, ktorá by vyhovovala týmto požiadavkám, meno nie je platne uverejnené.


33.5. Meno taxónu, ktorého hierarchická úroveň bola pri uverejnení v rozpore s Čl. 5 označená termínom, ktorý bol z hľadiska postupnosti hierarchie chybne použitý, nie je platne uverejnené. Takéto chybné použitie termínu zahŕňa formy rozdelené do variet, druhy zahŕňajúce rody a rody zahŕňajúce čeľade alebo tribusy.


Príklad 11. Meno „sectio Orontiaceae “ Brown (Prodr.: 337. 1810) neuverejnil platne, pretože chybne použil termín „sectio“ pre taxóny v úrovni vyššej než rod.

Príklad 12. Mená „tribus Involuta “ a „tribus Brevipedunculata “ (Huth in Bot. Jahrb. Syst. 20: 365, 368. 1895) nie sú platne uverejnené, pretože Huth chybne použil termín „tribus“ pre taxón v rode Delphinium, v úrovni nižšej než sekcia.


33.6. Výnimka z Čl. 33.5 platí pre mená taxónov podradených rodu v diele Fries, Systema mycologicum, nazývaných tribus, ktoré sa považujú za platne uverejnené mená taxónov podradených rodu.


Príklad 13. Meno Agaricus „tribus“ Pholiota Fr. (Syst. Mycol. 1: 240. 1821) sankcionované v tom istom diele je platne uverejnený bazionym rodového mena Pholiota (Fr.: Fr.) P. Kumm. (1871) (pozri Čl. 32, Príkl. 8).


Odporúčanie 33A

33A.1. Plný a priamy odkaz na miesto uverejnenia bazionymu alebo nahrádzaného synonyma by mal bezprostredne nasledovať za navrhnutou novou kombináciou alebo nomen novum. Nemal by to byť jednoduchý odkaz na bibliografiu na konci publikácie alebo na iné časti tej istej publikácie, napr. použitím skratiek „loc. cit.“ alebo „op. cit.“


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah