KAPITOLA III. NOMENKLATÚRA TAXÓNOV PODĽA ICH HIERARCHICKEJ ÚROVNE

SEKCIA 3. MENÁ RODOV A TAXÓNOV PODRADENÝCH RODU


Článok 21

21.1. Meno taxónu podradeného rodu je kombinácia rodového mena s epitetom taxónu podradenej úrovne, medzi ktoré sa vkladá termín označujúci jeho úroveň (podrod, sekcia, séria atď.).

21.2. Epiteton má buď rovnaký tvar ako rodové meno, alebo je to prídavné meno v množnom čísle, gramatickým rodom totožné s rodovým menom. Píše sa s veľkým začiatočným písmenom (pozri Čl. 32.6 a 60.2).

21.3. Epiteton v mene taxónu podradeného rodu sa nesmie tvoriť pridaním predpony Eu- k menu rodu, do ktorého patrí.


Príklad 1. Costus subg. Metacostus; Ricinocarpos sect. Anomodiscus; Valeriana sect. Valerianopsis; Euphorbia sect. Tithymalus; Euphorbia subsect. Tenellae; Sapium subsect. Patentinervia; Arenaria ser. Anomalae; ale nie Carex sect. Eucarex.

Poznámka 1. Použitie toho istého epiteta v tom istom rode v menách taxónov podradených rodu založených na odlišných typoch, hoci aj v iných hierarchických úrovniach je neoprávnené podľa Čl. 53.

Poznámka 2. Mená hybridov v hierarchickej úrovni taxónu podradeného rodu sa tvoria podľa ustanovení Čl. H.7.


Odporúčanie 21A

21A.1. Ak sa pokladá za účelné uviesť meno taxónu podradeného rodu, ku ktorému určitý druh patrí, v spojení s menom rodu a druhovým epitetom, potom by sa malo epiteton podradeného taxónu umiestniť do zátvorky medzi meno rodu a druhové epiteton; ak je to žiaduce, môže sa uviesť aj hierarchická úroveň taxónu podradeného rodu.


Príklad 1. Astragalus (Cycloglottis) contortuplicatus; A. (Phaca) umbellatus; Loranthus (sect. Ischnanthus) gabonensis.


Odporúčanie 21B

21B.1. Ako epiteton v mene podrodu alebo sekcie sa uprednostňuje podstatné meno, ako epiteton v mene podsekcie alebo nižšieho taxónu podradeného rodu sa uprednostňuje prídavné meno v množnom čísle.

21B.2. Ak autori navrhujú nové epitetá pre mená taxónov podradených rodu, mali by sa vyhnúť epitetám typu podstatných mien v tom prípade, ak ostatné obdobné infragenerické taxóny v tom istom rode majú epitetá typu prídavného mena v množnom čísle a naopak. Pri navrhovaní epiteta taxónu podradeného rodu by sa autori mali vyhnúť aj epitetám, ktoré už boli použité pre taxón podradený rodu v blízko príbuznom rode, alebo takým, ktoré sú totožné s menom blízko príbuzného rodu.

21B.3. Ak sú sekcia alebo podrod povýšené na úroveň rodu alebo dôjde k opačnej zmene, malo by sa zachovať pôvodné epiteton, pokiaľ výsledné meno neprotirečí tomuto Kódu.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah