KAPITOLA III. NOMENKLATÚRA TAXÓNOV PODĽA ICH HIERARCHICKEJ ÚROVNE

SEKCIA 5. MENÁ TAXÓNOV V HIERARCHICKÝCH ÚROVNIACH NIŽŠÍCH NEŽ DRUH (VNÚTRODRUHOVÉ TAXÓNY)


Článok 24

24.1. Meno vnútrodruhového taxónu je spojenie (kombinácia) mena druhu a vnútrodruhového epiteta, medzi ktoré sa vkladá termín označujúci hierarchickú úroveň príslušného taxónu.


Príklad 1. Saxifraga aizoon subf. surculosa Engl. & Irmsch. Toto meno sa môže citovať aj ako Saxifraga aizoon var. aizoon subvar. brevifolia f. multicaulis subf. surculosa Engl. & Irmsch; tým je uvedená plná klasifikácia subformy vnútri druhu.


24.2. Vnútrodruhové epitetá sa tvoria tak ako druhové epitetá; ak majú tvar prídavného mena a nie sú používané ako podstatné mená, gramaticky sa zhodujú s rodovým menom (pozri Čl. 32.6).


Príklad 2. Solanum melongena var. insanum Prain (Bengal Pl.: 746. 1903, „insana“).


24.3. Vnútrodruhové mená s poslednými epitetami, ako napr. typicus, originalis, originarius, genuinus, verus a veridicus, ktorých cieľom bolo označiť taxón zahŕňajúci typ mena najbližšieho vyššieho taxónu, nie sú platne uverejnené, pokiaľ nejde o autonymá (Čl. 26).


Príklad 3. Meno Lobelia spicata „var. originalis “ (McVaugh in Rhodora 38: 308. 1936) nebolo platne uverejnené (pozri Čl. 26, Príkl. 1).


24.4. Použitie binárnej kombinácie namiesto vnútrodruhového epiteta nie je prípustné. Napriek Čl. 32.1(b) mená takto utvorené sú platne uverejnené, ale majú sa zmeniť do náležitého tvaru, bez zmeny mena autora a dátumu uverejnenia.


Príklad 4. Meno Salvia grandiflora subsp. „S. willeana“ (Holmboe in Bergens Mus. Skr., ser. 2, 1(2): 157. 1914) sa musí citovať ako S. grandiflora subsp. willeana Holmboe.

Príklad 5. Meno Phyllerpa prolifera var. „Ph. firma“ (Kützing, Sp. Alg.: 495. 1849) sa musí zmeniť na P. prolifera var. firma Kütz.

Poznámka 1. Vnútrodruhové taxóny vnútri rozličných druhov môžu mať mená s tým istým posledným epitetom; vnútrodruhové taxóny vnútri jedného druhu môžu mať meno s tým istým posledným epitetom ako mená iných druhov (pozri ale Odp. 24B.1).

Príklad 6. Mená Rosa glutinosa var. leioclada H. Christ (in Boissier, Fl. Orient. Suppl.: 222. 1888) a Rosa jundzillii f. leioclada Borbás (in Math. Term. Közlem. 16: 376, 383. 1880) sú obe prípustné, rovnako meno Viola tricolor var. hirta Ging. (in Candolle, Prodr. 1: 304. 1824) napriek už predtým existujúcemu druhu nazývanému Viola hirta L.

Poznámka 2. Vnútrodruhové taxóny vnútri toho istého druhu, hoci odlišnej hierarchickej úrovne, nesmú mať mená s tým istým posledným epitetom, ak majú odlišné typy (Čl. 53.5).


Odporúčanie 24A

24A.1. Odporúčania na tvorbu druhových epitet (Odp. 23A) platia rovnako aj pre vnútrodruhové epitetá.

Odporúčanie 24B

24B.1. Autori navrhujúci nové vnútrodruhové mená by sa mali vyhýbať epitetám, ktoré boli použité v minulosti v tom istom rode ako druhové epitetá.

24B.2. Ak je vnútrodruhový taxón povýšený na úroveň druhu alebo ak dôjde k opačnej zmene, malo by sa zachovať pôvodné epiteton, pokiaľ výsledné meno (kombinácia) neprotirečí tomuto Kódu.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah