KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 2. PODMIENKY A DÁTUMY PLATNÉHO UVEREJNENIA MIEN


Článok 37

37.1. Od 1. januára 1958 je uverejnenie mena nového taxónu v hierarchickej úrovni rodu alebo nižšej platné iba vtedy, ak je uvedený typ mena (pozri Čl. 7, 8, 9, 10; k menám určitých hybridov pozri aj Čl. H.9, Pozn. 1).

37.2. V prípade mena nového rodu alebo taxónu podradeného rodu je označením typu odkaz (priamy alebo nepriamy) na jedno druhové meno alebo citácia holotypu či lektotypu jedného predtým alebo súčasne uverejneného druhového mena (Čl. 10, Pozn. 1; pozri tiež Čl. 22.5; pozri ale Čl. 37.4).

37.3. V prípade mena nového druhu alebo vnútrodruhového taxónu je na označenie holotypu prijateľná citácia jedného prvku (pozri ale Čl. 37.4). Jednoduchá citácia lokality bez konkrétneho odkazu na dokladový exemplár nie je označením holotypu. Vyžaduje sa citácia mena zberateľa, a/alebo čísla zberu, a/alebo dátumu zberu, a/alebo odkaz na akýkoľvek iný detail typového dokladového exemplára alebo ilustrácie.

37.4. V prípade mena nového taxónu v úrovni rodu alebo nižšej uverejneného od 1. januára 1990 musí označenie typu zahŕňať jeden z výrazov „typus“ alebo „holotypus“, prípadne ich skratku alebo ekvivalent v modernom (živom) jazyku.

37.5. V prípade mena nového druhu alebo vnútrodruhového taxónu uverejneného od 1. januára 1990, ktorého typom je dokladový exemplár alebo neuverejnená ilustrácia, musí byť uvedený herbár alebo inštitúcia, v ktorej sa typ uchováva.


Poznámka 1. Herbár alebo inštitúciu možno uviesť skratkou, napr. takou, ktorá je uvedená v diele Index herbariorum, part I (Regnum Veg. 120).


Odporúčanie 37A

37A.1. Označenie nomenklatorického typu by malo nasledovať bezprostredne po opise alebo diagnóze a mali by sa použiť latinské slová „typus“ alebo „holotypus“.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah