logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

VOD07 Vegetácia močiarnych druhov na nespevnených organických substrátoch

Asociácia: Calletum palustris, zväz: Carici-Rumicion hydrolapathi, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Vzácne spoločenstvo, v ktorom dominuje diablik močiarny (Calla palustris) a bazanovec kytkový (Naumburgia thyrsiflora), prítomné sú i ďalšie močiarne druhy ako žabník skorocelový (Alisma plantago-aquatica) alebo rozpuk jedovatý (Cicuta virosa)
Oravská kotlina, Trstená, alúvium Jelešne, (608 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 13.7.2011
Asociácia: Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi, zväz: Carici-Rumicion hydrolapathi, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Rozvoľnené porasty močiarnych druhov - ostrica pašachorovitá (Carex pseudocyperus), rozpuk jedovatý (Cicuta virosa), haluchovka vodná (Oenanthe aquatica), štiavec konský (Rumex hydrolapathum) a vodných rastlín - vodnianka žabia (Hydrocharis morsus-ranae), žaburinka menšia (Lemna minor), spirodelka mnohokoreňová (Spirodela polyrhiza)
Východoslovenská nížina, Leles, rameno Latorice, (100 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 26.6.2019
Asociácia: Thelypterido palustris-Phragmitetum australis, zväz: Carici-Rumicion hydrolapathi, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Ostrovné viacvrstvové porasty trste obyčajnej (Phragmites australis) a papradníka močiarneho (Thelypteris palustris) obklopené vodnou hladinou s makrofytnou vegetáciou
Východoslovenská nížina, Somotor, rameno Latorice, (96 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 20.6.2022

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007