logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

VOD13 Vegetácia jednoročných druhov obnaženého dna oligotrofných až mezotrofných vôd

Asociácia: Cyperetum micheliani, zväz: Eleocharition soloniensis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Nízke riedke porasty na obnaženom dne mŕtveho ramena tvoria jednoročné trávy - trojradovka hlávkatá (Dichostylis micheliana) a bahienka psiarkovitá (Heleochloa alopecuroides)
Východoslovenská nížina, Veľké Trakany, rameno Starej Tisy, (102 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.7.2009
Asociácia: Cyperetum micheliani, zväz: Eleocharition soloniensis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Porasty na obnaženom dne mŕtveho ramena s trojradovkou hlávkatou (Dichostylis micheliana) sa vyskytujú v mozaike so spoločenstvom Bolboschoenetum maritimi biotopu VOD08
Východoslovenská nížina, Veľké Trakany, rameno Starej Tisy, (102 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.7.2009
Zväz: Radiolion linoidis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Zamokrené piesky hostia vzácne druhy ako sitina hlavičkatá (Juncus capitatus) a škripík štetinatý (Isolepis setacea) v sprievode hojnejších sitín (Juncus buffonius, J. minutulus, J. effusus)
Borská nížina, Malacky, Červený kríž, (180 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 22.06.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007