logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

VOD14 Vegetácia jednoročných druhov obnaženého dna mezotrofných až eutrofných vôd

Zväz: Verbenion supinae, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Ruderalizované porasty v zamokrených depresiách na poliach s vrbicou yzopolistou (Lythrum hyssopifolia) a veronikou drchničkovou (Veronica anagallis-aquatica).
Hornonitrianska kotlina, Nováky, (244 m n.m.)
Foto: Jana Ružičková, 22.6.2006
Spoločenstvo s Cyperus fuscus, Zväz: Verbenion supinae, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Porast šachora hnedého (Cyperus fuscus) a sitiny článkovanej (Juncus articulatus) na obnaženom brehu štrkoviska
Podunajská nížina, Dolnovážska niva, Drahovce, štrkovisko medzi kanálom a starým korytom Váhu, (148 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.8.2008
Asociácia: Pulicario vulgaris-Menthetum pulegioidis, zväz: Verbenion supinae, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Porast s dominujúcou mätou sivou (Pulegium vulgare) v alúviu Dálovského potoka prepásaný ovcami
Lučenská kotlina, Malé Dálovce, poniže osady Šára, (178 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 14.9.2010
Asociácia: Eleocharito acicularis-Limoselletum aquaticae, zväz: Eleocharition soloniensis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Nízky hustý "trávnik" tvorí na obnaženom brehu vodnej nádrže bahnička ihlovitá (Eleocharis acicularis)
Veporské vrchy, VN Málinec, (340 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 31.8.2013
Asociácia: Eleocharito acicularis-Limoselletum aquaticae, zväz: Eleocharition soloniensis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
V hustom poraste bahničky ihlovitej (Eleocharis acicularis) na obnaženom brehu vodnej nádrže sa vyskytujú už iba sporadicky ďalšie druhy, napr. klíčiace rastliny dvojzubu (Bidens)
Revúcka vrchovina, VN Ružiná, (250 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.8.2013
Asociácia: Eleocharito acicularis-Limoselletum aquaticae, zväz: Eleocharition soloniensis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Pri poklese hladiny vody porastajú bahnisté brehy vegetáciou jednoročných bylín, v ktorej dominuje najmä šachor hnedý (Cyperus fuscus), bielolístok barinný (Filaginella uliginosa), na dlhšie obnaženom bahne bližšie k brehu terestrická forma horčiaka obojživelného (Persicaria amphibia).
Revúcka vrchovina, VN Ružiná, (250 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.8.2015
Asociácia: Eleocharito acicularis-Limoselletum aquaticae, zväz: Eleocharition soloniensis, trieda: Isoëto-Nanojuncetea
Začínajúca fenofáza vegetácie obnaženého dna s blatničkou vodnou (Limosella aquatica), šachorom hnedým (Cyperus fuscus), nátržníkom poliehavým (Potentilla supina), skorocelom barinným (Plantago uliginosa), bielolístkom barinným (Filaginella uliginosa)
Revúcka vrchovina, VN Ružiná, (250 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.8.2015

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007