logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

VOD08 Eutrofná vegetácia na bahnitých substrátoch s rozkolísanou vodnou hladinou

Zväz: Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Spoločenstvo amfifytov znášajúce kolísanie hladiny vody s dominantnou chaluhovkou vodnou (Phellandrium aquaticum) je v kontakte s porastmi šašiny prímorskej (Bolboschoenus maritimus). V spoločenstve sa vyskytuje aj okrasa okolíkatá (Butomus umbellatus)
Podunajská nížina, Komárno, jazierko pri sútoku Váhu a Nitry, (108 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.6.2008
Zväz: Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast ježohlava jednoduchého (Sparganium emersum) v zaplavenej jame po ťažbe štrkopieskov
Trnavská pahorkatina, Nové Mesto n. Váhom, (184 m n.m.)
Foto: Helena Oťaheľová, 6.8.2008
Zväz: Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast roripy obojživelnej (Rorippa amphibia) v plytkej vode rybníka
Východoslovenská rovina, Senianske rybníky, (100 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 14.5.2018
Asociácia: Eleocharietum palustris, zväz: Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Monodominantný porast baričky močiarnej (Eleocharis palustris) na brehu vodnej nádrže. V spoločenstve sa vyskytujú aj žabník kopijovitý (Alisma lanceolatum) a karbinec európsky (Lycopus europaeus)
Malé Karpaty, Vinosady, VN na Trnianskom potoku, (220 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.5.2008
Asociácia: Eleocharietum palustris, zväz: Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Detail porastu baričky močiarnej (Eleocharis palustris) v litoráli vodnej nádrže
Malé Karpaty, Vinosady, VN na Trnianskom potoku, (220 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 18.6.2008
Asociácia: Butometum umbellati, zväz: Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Močiarny porast v litoráli vodnej nádrže s okrasou okolíkatou (Butomus umbellatus)
Rimavská kotlina, Bottovo, (190 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 18.6.2004
Asociácia: Tripleurospermo inodori-Bolboschoenetum planiculmis, zväz: Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast s dominanciou šašiny (Bolboschenus planiculmis) v terénnej zníženine uprostred poľa
Východoslovenská rovina, Drahňov, (110 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 13.6.2006
Asociácia: Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae, zväz: Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Jarný aspekt s kvitnúcou roripou obojživelnou (Rorippa amphibia)
Ipeľská kotlina, Kováčovce, (150 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.5.2008
Asociácia: Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae, zväz: Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Litorálne spoločenstvo v plytkej vode krasového jazierka v jarnom aspekte s dominantnou chaluhovkou vodnou (Phellandrium aquaticum)
Drienčanský kras, Drienčany, Drienčanské jazierko, (260 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.4.2009
Asociácia: Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae, zväz: Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porasty s dominanciou haluchovky vodnej (Phellandrium aquaticum) v krasovom jazierku
Revúcka vrchovina, Drienčany, (257 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 19.5.2009
Asociácia: Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae, zväz: Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
V plytkých stojatých vodách alúvia Ipľa vytvára roripa obojživelná (Rorippa amphibia) nápadný jarný žltý aspekt. Kontaktné spoločenstvá tvoria porasty trste a pálky, krovité vrbiny a spoločenstvá vysokých ostríc.
Ipeľská niva, Tešmak, Tešmácka mokraď, (127 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.5.2013
Asociácia: Bolboschoenetum maritimi, zväz: Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Monodominantné šachorovité spoločenstvo so šašinou prímorskou (Bolboschoenus maritimus) a okrasou okolíkatou (Butomus umbellatus)
Východoslovenská nížina, Veľké Trakany, rameno Starej Tisy, (102 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.7.2009
Asociácia: Bolboschoenetum maritimi, zväz: Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Spoločenstvo so šašinou prímorskou (Bolboschoenus maritimus) porastá v zonácii spoločenstiev dna mŕtveho ramena okrajové časti.
Východoslovenská nížina, Veľké Trakany, rameno Starej Tisy, (102 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.7.2009
Asociácia: Leersietum oryzoidis, zväz: Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast tajničky ryžovitej (Leersia oryzoides) v prítokovej časti vodnej nádrže
Krupinská planina, Plášťovce, VN Plášťovce, (160 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.7.2008
Asociácia: Leersietum oryzoidis, zväz: Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Hustý porast tajničky ryžovitej (Leersia oryzoides) v plytkej bahnistej brehovej zóne slepého ramena. Porast predstavuje následnú vegetáciu, ktorá nahradí prvotné spoločenstvá obnaženého dna (biotop Vo1c), ak dlhšie stagnuje nižšia hladina vody
Hronská niva, PR Vozokanský luh, (128 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.9.2013
Asociácia: Eleocharito-Alismatetum lanceolati, zväz: Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Rozvoľnené porasty žabníka kopijovitého (Alisma lanceolatum) v plytkých zavodnených zníženinách v alúviu Ipľa
Ipeľská kotlina, Ipeľské Predmostie, (126 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 16.5.2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007