KAPITOLA II. MENÁ TAXÓNOV (VŠEOBECNÉ PREDPISY)

SEKCIA 1. DEFINÍCIE


Článok 6

6.1.Účinné (efektívne) uverejnenie je také, ktoré je v súlade s Čl. 29, 30, 31.

6.2. Platné (valídne) uverejnenie mien je také, ktoré je v súlade s Čl. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 alebo H.9 (pozri tiež Čl. 61).

6.3. Oprávnené (legitímne) meno je také, ktoré je v súlade s pravidlami.

6.4. Neoprávnené (ilegitímne) meno je také, ktoré je takto označené v Čl. 18.3, 19.5 alebo 52, 53, 54 (pozri tiež Čl. 21, Pozn. 1 a Čl. 24, Pozn. 2). Meno, ktoré podľa tohto Kódu bolo neoprávnené v čase jeho uverejnenia, nemôže sa neskôr stať oprávneným, iba ak by bolo konzervované alebo sankcionované.

6.5. Správne (korektné) meno taxónu v určitom vymedzení, postavení a hierarchickej úrovni je oprávnené meno, ktoré sa musí pre taxón prijať podľa pravidiel (pozri Čl. 11).


Príklad 1. Rodové meno Vexillifera Ducke (1922) založené na jedinom druhu V. micranthera je oprávnené, lebo je v súlade s pravidlami. To isté platí pre rodové meno Dussia Krug & Urb. ex Taub. (1892) založené na jedinom druhu D. martinicensis. Obe rodové mená sú správne, pokiaľ sa oba rody považujú za samostatné. Harms (in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 291. 1924) spojil rody Vexillifera a Dussia do jedného rodu; v tomto vymedzení je správne iba posledne menované meno. Oprávnené meno Vexillifera môže byť teda správne alebo nesprávne v závislosti od rozdielneho poňatia taxónov.


6.6. V tomto Kóde, pokiaľ sa neuvádza inak, slovo „meno“ označuje meno, ktoré bolo platne uverejnené, či už je oprávnené alebo neoprávnené (pozri Čl. 12).

6.7. Meno taxónu v úrovni nižšej ako rod, pozostávajúce z mena rodu kombinovaného s jedným alebo dvoma epitetami sa nazýva kombinácia (pozri Čl. 21, 23 a 24).


Príklad 2. Kombinácie: Mouriri subg. Pericrene, Arytera sect. Mischarytera, Gentiana lutea, Gentiana tenella var. occidentalis, Equisetum palustre var. americanum, Equisetum palustre f. fluitans.


6.8. Autonymá sú mená, ktoré môžu byť ustanovené automaticky podľa Čl. 22.3 a 26.3, či už sú vytlačené v publikácii, v ktorej sú utvorené, alebo nie (pozri Čl. 32.7).


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah