KAPITOLA VII. PRAVOPIS (ORTOGRAFIA) MIEN A EPITET A GRAMATICKÝ ROD RODOVÝCH MIEN

SEKCIA 1. PRAVOPIS (ORTOGRAFIA) MIEN A EPITET


Článok 61

61.1. Za platne uverejnený sa považuje len jeden ortografický variant mena. Je to tvar, ktorý je uvedený v pôvodnej publikácii, s výnimkou prípadov vymedzených v Čl. 60 (typografické alebo ortografické chyby a štandardizácie), 14.11 (konzervované spôsoby písania) a 32.6 (nesprávne latinské koncovky).

61.2. V zmysle tohto Kódu sú ortografickými variantmi rôzne spôsoby písania, rôzne tvary zložených slov a rôzne tvary skloňovania mena alebo jeho epiteta (vrátane typografických chýb), ktoré majú len jeden nomenklatorický typ.

61.3. Ak sú v pôvodnej publikácii uvedené viaceré ortografické varianty, musí sa ponechať ten, ktorý je v súlade s pravidlami a najlepšie zodpovedá Odporúčaniam Čl. 60; inak sa musí nasledovať prvý autor, ktorý v účinne uverejnenom texte (Čl. 29, 30, 31) výslovne prijal jeden z variantov a zároveň zamietol druhý variant (alebo ostatné varianty).

61.4. Ortografické varianty mena sa musia opraviť na platne uverejnený tvar tohto mena. Kdekoľvek by bol takýto variant vytlačený, má sa považovať za vytlačený v opravenom tvare.


Poznámka 1. Pri plných citáciách je žiaduce, aby bol uvedený aj pôvodný tvar opraveného ortografického variantu (Odp. 50F).


61.5. Mená založené na tom istom type, ktoré sú si natoľko podobné, že by mohlo dôjsť k ich zámene, sa považujú za ortografické varianty. (K problému mien založených na rôznych typoch, ktoré sú si natoľko podobné, že by mohlo dôjsť k ich zámene, pozri Čl. 53.3.)


Príklad 1. Geaster Fr. (1829) a Geastrum Pers. (1794): Pers. (1801) sú podobné mená s tým istým typom (pozri Taxon 33: 498. 1984); považujú sa za ortografické varianty, a to napriek tomu, že sú odvodené od rôznych podstatných mien – aster (asteris) a astrum (astri).


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah