ODDELENIE II. PRAVIDLÁ A ODPORÚČANIA

KAPITOLA II. POSTAVENIE, TYPIFIKÁCIA A PRIORITA MIEN

SEKCIA 1. DEFINÍCIE POSTAVENIA MIEN

 

Článok 6

6.1. Účinné (efektívne) [effective] uverejnenie je také, ktoré je v súlade s Čl. 29-31.

6.2. Platné (valídne) [valid] uverejnenie mien je také, ktoré je v súlade s Čl. 32-45 alebo H.9 (pozri tiež Čl. 61).

6.3. V tomto Kóde, pokiaľ sa neuvádza inak, slovo „meno“ označuje meno, ktoré bolo platne uverejnené, či už je oprávnené (legitímne) [legitimate] alebo neoprávnené (ilegitímne) [illegitimate] (pozri Čl. 12).


Poznámka 1. Ak bolo to isté meno, založené na tom istom type, uverejnené v rôznych obdobiach rôznymi autormi, potom len najstaršie z týchto takzvaných „izoným“ má nomenklatorické postavenie [nomenclatural status]. Meno sa má citovať vždy s jeho pôvodným miestom platného uverejnenia a neskorším „izonymám“ sa nemusí venovať žiadna pozornosť.


Príklad 1. Baker (Summary New Ferns: 9. 1892) a Christensen (Index Filic.: 44. 1905) nezávisle uverejnili meno Alsophila kalbreyeri ako náhradu za A. podophylla Baker (1891) non Hook. (1857). Keďže meno Alsophila kalbreyeri, uverejnené Christensenom, je neskorším „izonymom“ mena A. kalbreyeri Baker, nemá žiadne nomenklatorické postavenie (pozri tiež Čl. 33, Príkl. 10).

Príklad 2. Uverejnením „Canarium pimela Leenh. nom. nov.“ Leenhouts (in Blumea 9: 406. 1959) znovu použil neoprávnené meno C. pimela K. D. König (1805), pričom ho pripísal sebe samému a založil na tom istom type. Vytvoril týmto neskoršie „izonymum“ bez nomenklatorického postavenia.

 

6.4. Neoprávnené meno je také, ktoré je takto označené v Čl. 18.3, 19.5 alebo 52-54 (pozri tiež Čl. 21, Pozn. 1 a Čl. 24, Pozn. 2). Meno, ktoré podľa tohto Kódu bolo neoprávnené v čase jeho uverejnenia, nemôže sa neskôr stať oprávneným, iba ak by bolo konzervované alebo sankcionované.

 

Príklad 3. Keď bolo meno Anisothecium Mitten (1869) uverejnené, zahŕňalo predtým ustanovený typ mena Dicranella (Müll. Hal.) Schimp. (1856). Keď bolo meno Dicranella konzervované s odlišným typom, meno Anisothecium sa tým nestalo oprávneným.

Príklad 4. Meno Skeletonemopsis P. A. Sims (1995) bolo v čase jeho uverejnenia neoprávnené, pretože zahŕňalo pôvodný typ mena Skeletonema Grev. (1865). Keď bolo meno Skeletonema konzervované s odlišným typom, meno Skeletonemopsis zostalo napriek tomu neoprávneným a aby sa mohlo použiť, muselo sa konzervovať.

 

6.5. Oprávnené meno je také, ktoré je v súlade s pravidlami, t. j. ktoré nie je neoprávnené, ako je to definované v Čl. 6.4.

6.6. V úrovni čeľade alebo nižšej správnym (korektným) [correct] menom taxónu v určitom vymedzení, postavení a hierarchickej úrovni je oprávnené meno, ktoré sa musí pre taxón prijať podľa pravidiel (pozri Čl. 11).

 

Príklad 5. Rodové meno Vexillifera Ducke (1922) založené na jedinom druhu V. micranthera je oprávnené, lebo je v súlade s pravidlami. To isté platí pre rodové meno Dussia Krug & Urb. ex Taub. (1892) založené na jedinom druhu D. martinicensis. Obe rodové mená sú správne, pokiaľ sa oba rody považujú za samostatné. Avšak Harms (in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 291. 1924) spojil rody Vexillifera a Dussia do jedného rodu; v tomto vymedzení je správne iba posledne menované meno. Oprávnené meno Vexillifera môže byť teda správne alebo nesprávne v závislosti od rozdielneho poňatia taxónov.

 

6.7. Meno taxónu v úrovni nižšej ako rod, pozostávajúce z mena rodu kombinovaného s jedným alebo dvoma epitetami sa nazýva kombinácia [combination] (pozri Čl. 21, 23 a 24).

 

Príklad 6. Kombinácie: Mouriri subg. Pericrene, Arytera sect. Mischarytera, Gentiana lutea, Gentiana tenella var. occidentalis, Equisetum palustre var. americanum, Equisetum palustre f. fluitans.

 

6.8. Autonymá [autonyms] sú mená, ktoré môžu byť ustanovené automaticky podľa Čl. 22.3 a 26.3, či už sú vytlačené v publikácii, v ktorej sú utvorené, alebo nie (pozri Čl. 32.6).

<-- späť

ďalej -->