KAPITOLA IV. ÚČINNÉ A PLATNÉ UVEREJNENIE

SEKCIA 2. PODMIENKY A DÁTUMY PLATNÉHO UVEREJNENIA MIEN


Článok 45

45.1. Dátum mena je dátum jeho platného uverejnenia. Ak nie sú rôzne podmienky na platné uverejnenie splnené zároveň, je to dátum, kedy bola splnená posledná podmienka. Avšak meno musí byť výslovne prijaté na mieste platného uverejnenia. Meno uverejnené od 1. januára 1973, pri ktorom nie sú rôzne podmienky na platné uverejnenie splnené zároveň, nie je platne uverejnené, ak nie je uvedený plný a priamy odkaz (Čl. 33.2) na miesta, kde boli tieto podmienky splnené predtým.


Príklad 1. Meno „Clypeola minor“ sa prvý raz objavilo v linnéovskej dizertácii Flora monspeliensis (1756) v zozname mien, ktorým predchádzali čísla, ale bez spresnenia, čo tieto čísla znamenajú, a bez akejkoľvek inej formy opisu. Keď bola dizertácia znovu vytlačená v 4. zväzku Amoenitates academicae (1759), bola doplnená poznámka, že tieto čísla odkazujú na skoršie opisy uverejnené v diele Magnol, Botanicon monspeliense. Avšak meno „Clypeola minor“ nebolo v tomto reprinte uvedené, pretože Linné ho už v tom čase neprijímal, a teda nebolo platne uverejnené.

Príklad 2. Keď Nakanishi (in J. Sci. Hiroshima Univ., ser. B(2), 11: 75. 1966) navrhoval „Graphis meridionalis“ ako nový druh, uviedol latinský opis, ale neustanovil holotyp. Meno G. meridionalis Nakan. bolo platne uverejnené v roku 1967 (in J. Sci. Hiroshima Univ., ser. B(2), 11: 265), keď ustanovil holotyp mena a uviedol plnú a priamu citáciu predošlej publikácie.


45.2. Ak od 1. januára 2000 nebude pred registráciou mena splnená jedna alebo viac podmienok na platné uverejnenie, meno sa bude musieť po ich splnení znovu predložiť na registráciu.

45.3. Oprava pôvodného spôsobu písania mena (pozri Čl. 32.6 a 60) neovplyvňuje dátum jeho platného uverejnenia.


Príklad 3. Oprava pravopisnej (ortografickej) chyby v mene Gluta „benghas“ (Linnaeus, Mant.: 293. 1771) na Gluta renghas L. neovplyvňuje dátum uverejnenia tohto mena, hoci sa táto oprava uskutočnila až v roku 1883 (Engler in Candolle & Candolle, Monogr. Phan. 4: 225).


45.4. V otázkach priority prichádzajú do úvahy iba oprávnené mená (pozri Čl. 11, 52, 53, 54). Avšak platne uverejnené staršie homonymá, či už sú oprávnené alebo nie, spôsobujú zamietnutie ich mladších homoným, pokiaľ nie sú konzervované alebo sankcionované (pozri ale Čl. 15, Pozn. 1).

45.5. Pokiaľ sa taxón pôvodne priraďovaný ku skupine, ktorú nezahŕňa tento Kód, považuje za príslušný ku skupine rastlín (okrem rias), autorstvo a dátum ktoréhokoľvek z jeho mien sú určené prvým uverejnením, ktoré zodpovedá požiadavkám platného uverejnenia podľa tohto Kódu. Ak sa taxón považuje za príslušný k riasam, pre ktorékoľvek z jeho mien sa požaduje iba to, aby zodpovedalo požiadavkám príslušného nebotanického Kódu na postavenie ekvivalentné platnému uverejneniu podľa tohto Kódu (pozri ale Čl. 54 vzťahujúci sa na homonymiu).


Príklad 4. Amphiprora Ehrenb. (1843) je dostupné meno pre rod živočíchov, ktorý prvýkrát považoval za patriaci k riasam Kützing (1844). Meno Amphiprora má prioritu v botanickej nomenklatúre od roku 1843, a nie od roku 1844.

Príklad 5. Petalodinium Cachon & Cachon-Enj. (in Protistologia 5: 16. 1969) je dostupné meno podľa Medzinárodného kódu zoologickej nomenklatúry pre rod zo skupiny panciernatiek [dinoflagellates, obrněnky]. Ak je tento taxón považovaný za patriaci k riasam, meno si ponecháva pôvodného autora a pôvodný dátum, hoci v pôvodnom uverejnení chýbala latinská diagnóza.

Príklad 6. Hoci Labyrinthodyction Valkanov (in Progr. Protozool. 3: 373. 1969) je podľa Medzinárodného kódu zoologickej nomenklatúry dostupné meno pre rod zo skupiny koreňonožcov [rhizopods, kořenonožci], nie je platné, keď je tento taxón považovaný za patriaci k hubám, pretože v pôvodnom uverejnení chýbala latinská diagnóza.

Príklad 7. Protodiniferaceae Kof. & Swezy (in Mem. Univ. Calif. 5: 111. 1921, „Protodiniferidae“), dostupné meno podľa Medzinárodného kódu zoologickej nomenklatúry, je platne uverejnené ako meno čeľade rias s jeho pôvodným autorom a dátumom, ale s pôvodnou koncovkou zmenenou v súlade s Čl. 18.4 a 32.6.


Odporúčanie 45A

45A.1. Autori používajúci nové mená v dielach (flórach, katalógoch atď.) písaných v moderných (živých) jazykoch by mali súčasne splniť požiadavky na ich platné uverejnenie.

Odporúčanie 45B

45B.1. Autori by mali presne uviesť dátumy uverejnenia svojich diel. V dielach vydávaných po častiach by mali byť na poslednom uverejnenom liste príslušného zväzku uvedené presné dátumy, kedy boli jednotlivé zošity alebo časti zväzku uverejnené, a zároveň údaje o počtoch strán a tabúľ, ktoré k nim patria.

Odporúčanie 45C

45C.1. Na osobitných (oddelene tlačených a vydávaných) výtlačkoch prác uverejnených v periodikách by mal byť uvedený názov periodika, číslo ročníka alebo časti, pôvodné stránkovanie a dátum (rok, mesiac a deň) vydania.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah