KAPITOLA V. ZAMIETNUTIE MIEN


Článok 58

58.1. Zamietnuté meno alebo meno, ktoré nie je dostupné na použitie z iného dôvodu, v zmysle Čl. 52, 53, 54 alebo 56, 57 sa nahrádza menom, ktoré má prioritu (Čl. 11) v príslušnej hierarchickej úrovni. Ak žiadne takéto meno v akejkoľvek hierarchickej úrovni neexistuje, musí sa vybrať nové meno: (a) taxón sa môže považovať za nový a uverejní sa preň iné meno, alebo (b) ak je neoprávnené meno mladším homonymom, môže sa uverejniť zreteľne zamýšľaná náhrada (nomen novum) založená na tom istom type ako zamietnuté meno. Ak je dostupné meno v inej hierarchickej úrovni, môže sa zvoliť jedna z uvedených alternatív, alebo (c) sa môže uverejniť nová kombinácia založená na mene v inej hierarchickej úrovni.

58.2. Podobný postup sa volí v prípade, ak by preradenie epiteta oprávneného mena malo za následok utvorenie kombinácie, ktorá nemôže byť platne uverejnená z dôvodov uvedených v Čl. 21.3, 22.4, 23.4 alebo 27, alebo ak by takto došlo k utvoreniu mladšieho homonyma.


Príklad 1. Keď je meno Linum radiola L. (1753) preradené do rodu Radiola Hill, nemôže byť pomenované „Radiola radiola“, ako to urobil Karsten (1882), pretože táto kombinácia je neplatná (pozri Čl. 23.4 a 32.1(b)). Ďalšie najstaršie meno L. multiflorum Lam. (1779) je neoprávnené, lebo je prebytočným menom pre L. radiola. V rode Radiola dostal tento druh oprávnené meno R. linoides Roth (1788).


58.3. Ak sa vyžaduje nové epiteton, autor môže prijať epiteton predchádzajúceho neoprávneného mena taxónu, ak neexistuje nejaká prekážka, ktorá by bránila jeho použitiu v novom postavení alebo zmysle; výsledná kombinácia sa považuje buď za meno nového taxónu, alebo za nomen novum, podľa toho, o aký prípad ide.


Príklad 2. Meno Talinum polyandrum Hook. (1855) je neoprávnené, pretože je mladším homonymom mena T. polyandrum Ruiz & Pav. (1798). Keď Bentham v roku 1863 preradil T. polyandrum Hook. do rodu Calandrinia, nazval ho C. polyandra. Toto meno sa považuje za meno, ktoré má prioritu od roku 1863 a cituje sa ako C. polyandra Benth., a nie C. polyandra (Hook.) Benth.

Príklad 3. Keď Acharius (Syn. Meth. Lich.: 326. 1814) opisoval Collema tremelloides var. cyanescens, citoval v synonymike meno C. tremelloides var. caesium Ach. (Lichenogr. Universalis: 656. 1810), a tým spôsobil, že jeho nové meno je neoprávnené. Epiteton cyanescens bolo prevzaté do kombinácie Parmelia cyanescens Schaer. (1842), ale tá je mladším homonymom mena P. cyanescens (Pers.) Ach. (1803). Avšak v rode Collema bolo epiteton cyanescens dostupné na použitie, takže meno C. cyanescens Rabenh. (1845) založené na tom istom type je oprávnené. Správna autorská citácia mena Leptogium cyanescens, ktorú uviedol do platnosti Körber (1855) odkazom na C. cyanescens „Schaer.“, je teda (Rabenh.) Körb., a nie (Ach.) Körb. alebo (Schaer.) Körb.


Odporúčanie 58A

58A.1. Autori by sa mali vyhýbať prijímaniu epiteta neoprávneného mena predtým uverejneného pre ten istý taxón.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah