logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


Iné informácie

2022

 • Monitoring 2022-23
  Monitoring európsky významných nelesných typov biotopov a nižších rastlín na Slovensku.
  V roku 2022 a časti roku 2023 sa realizuje na Slovensku projekt „Externý monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch - Biotopy a nižšie rastliny“. Projekt realizuje DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci s Centrom biológie rastlín a biodiverzity SAV a Národným lesníckym centrom. Projekt bude realizovaný v roku 2022 a do konca júla 2023.
  Monitoring spočíva v opakovanej návšteve na trvalých monitorovacích lokalitách (TML), ktoré už boli založené a monitorované v minulosti. Zmluvy a dohody budú robené na sezónu 2022, ale je možné robiť si rezervácie aj na sezónu 2023.
  TML pre európsky významné nelesné typy biotopov, ktoré je možné mapovať je možné si vybrať v rezervačnom systéme monitoringu nelesných typov biotopov alebo tu. Po kliknutí na príslušný typ biotopu sú voľné TML také, ktoré majú prázdne pole v stĺpci „rezervácia mapovateľa“. TML pre európsky významné nižšie rastliny, ktoré je možné mapovať je možné si vybrať v rezervačnom systéme monitoringu machorastov alebo priamo, kde sú voľné TML také, ktoré majú prázdne pole v stĺpci „rezervácia mapovateľa“. V prípade že Vás tieto informácie zaujali a chcete vedieť viac o podmienkach monitoringu európsky významných nelesných typov biotopov a nižších rastlín na Slovensku v roku 2022 až 2023, tak napíšte správu, alebo zavolajte projektovému manažérovi, ktorým je Pavol Polák (+421 903 568 120; polak@daphne.sk), ktorý Vám poskytne bližšie informácie, prípadne Vám priamo rezervuje vybrané TML v rezervačnom systéme.
  Tiež vám odpovieme na akékoľvek otázky a nejasnosti.
  Monitoring na lokalite zahŕňa podrobný druhový zápis cieľového biotopu, fotografie z TML a zistenie informácií pre vyplnenie ďalších povinných polí, ktoré vyplývajú z metodiky monitoringu biotopu. Realizácia monitoringu je zameraná na vyhodnotenie stavu monitorovaného biotopu na TML podľa schválenej metodiky (http://www.biomonitoring.sk/monitoring/monitoringmethodology/index alebo https://daphne.sk/monitoring2/nelesy.html a pre machorasty https://daphne.sk/monitoring2/machy.html).

2017

 • Stanovisko
  Stanovisko Slovenskej botanickej spoločnosti k výstavbe farmy ošípaných v Palárikove-Šándor tu.

2016

 • Poplatok za členstvo
  Zvýhodnené členstvo v České společnosti experimentální biologie rostlin pre členov SBS
  Na základe rokovaní medzi zástupcami České společnosti experimentální biologie rostlin (ČSEBR) a Fyziologickej sekcie Slovenskej botanickej spoločnosti (FS SBS) došlo k dohode, že aktívni členovia SBS sa môžu uchádzať o členstvo v ČSEBR za zvýhodnený poplatok 150 CZK/rok. Bežný poplatok predstavuje sumu 500 CZK. V prípade vášho záujmu o zvýhodnené členstvo v ČESBR kontaktujte zástupcu FS SBS.

 • Mapovanie
  Sieťové mapovanie Bielych Karpát
  Vážený priatelia botanici!
  Už tretím rokom prebieha v spolupráci so Správou CHKO Biele Karpaty sieťové mapovanie cievnatých rastlín Bielych Karpát. Ide o aktivitu, ktorá sa už predtým zrealizovala na moravskej strane Karpát (Jongepier J. W. & Pechanec V.: Atlas rozšíření cévnatých rostlin CHKO Bílé Karpaty, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 2006). Cieľom tohto projektu je sceliť poznatky o rozšírení taxónov rastlín i na slovenskej strane. Projekt je plánovaný na ca 4 roky a za roky 2014 a 2015 bolo rezervovaných 57 z celkového počtu 160 štvorcov. Spracovaných (či už čiastočne alebo úplne) bolo 27 štvorcov a zapojených je 16 mapovateľov, z ktorých výsledky odovzdali šiesti. To nie je práve veľa. Nakoľko sa nám zatiaľ nepodarilo získať žiadnu finančnú podporu, jedná sa zatiaľ o čisto dobrovoľnú akciu. Napriek tomu by sme vás chceli požiadať o spoluprácu s mapovaním v teréne. Metodika je totožná so sieťovým mapovaním, ktoré prebehlo v Bílých Karpatech. Mapovateľ musí v mapovacích štvorcoch o veľkosti asi 2,8×3,1 km pozapisovať nájdené druhy do pripraveného zaškrtávacieho formulára (“škrták”). Využíva sa stredoeurópska mapovacia sieť, ktorej základné pole je rozčlenené na 4×4 rovnako veľké políčka, označované ako štvorce alebo kvadranty. Vybraný štvorec mapovateľ navštívi 3 krát do roka, aby sa zachytil jarný, letný aj jesenný aspekt. Zozbierané dáta budú vložené do databázy a takto budú prístupné ako orgánom štátnej ochrany prírody, tak aj pracoviskám SAV a ďalším užívateľom. Údaje budú vhodným podkladom pre rôzne analýzy, napr. porovnanie s moravskou stranou a pod. Podrobný popis metodiky, formuláre, mapa územia a rezervačný formulár na jednotlivé štvorce je k dispozícii na novej stránke www.bielekarpaty.wz.sk. Prípadných záujemcov prosíme o prihlásenie na adrese alebo na.

 
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -