logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


Štruktúra Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV na obdobie 2022-2025

Sekretariát SBS: Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4

HLAVNÝ VÝBOR SBS

PREDSEDNÍCTVO SBS
Predseda RNDr. Milan Valachovič, DrSc. Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Oddelenie biodiverzity a ekológie, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel. 02/594 26 178, fax: 02/547 71 948
Podpredseda za fyziológiu rastlín
RNDr. Marek Vaculík, PhD. Katedra fyziológie rastlín Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava 4
Podpredseda za systematickú botaniku a geobotaniku
Doc. Ing. Pavol Eliáš ml., PhD. Ústav rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 1
Vedecký tajomník RNDr. Pavol Mereďa, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Oddelenie evolúcie a systematiky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
Hospodárka Viera Polakovičová Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Oddelenie evolúcie a systematiky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel. 02/ 594 26 157, fax: 02/547 71 948
Členovia hlavného výboru RNDr. Jana Májeková, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Oddelenie biodiverzity a ekológie, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel. 02/ 594 26 176, fax: 02/547 71 948
RNDr. Mgr.theol. Dominik Roman Letz, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Oddelenie evolúcie a systematiky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
Revízori Doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD. Katedra ekológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Mgr. Katarína Vantarová, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Oddelenie biodiverzity a ekológie, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
     

POBOČKY

  Západoslovenská pobočka v Nitre

Predseda Doc. Ing. Pavol Eliáš ml., PhD. Ústav rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Podpredseda Mgr. Jaroslav Košťál, PhD. ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra
Tajomník Ing. Ľuba Ďurišová, PhD. Ústav rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 1

  Stredoslovenská pobočka Zvolen

Predseda Doc. RNDr. Judita Kochjarová, CSc. Katedra fytológie, Lesnícka fakulta TU, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Podpredseda Ing. Jaroslav Vlčko, CSc. Správa CHKO Štiavnické vrchy, Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica, tel. 045/691 19 31
Tajomník prof. Ing. Karol Ujházy, PhD. Katedra fytológie LF TU, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, tel. 045/520 62 27, fax: 045/533 26 54

  Východoslovenská pobočka Košice

Predseda RNDr. Matej Dudáš, PhD. ÚBEV PríF UPJŠ, Mánesova 23, 041 67 Košice, tel. 0944 037 397
Podpredseda RNDr. Ema Gojdičová ŠOP SR – RSOPK, Hlavná 93, 080 01 Prešov, tel. 051/756 74 14, fax: 051/772 41 79
Tajomník RNDr. Róbert Šuvada, PhD. Správa NP Slovenský kras, Biely kaštieľ 188, 049 51 Brzotín, tel. 058/732 68 15, fax: 058/734 67 69
     

SEKCIE


  Algologická sekcia

Predseda Mgr. Alica Hindáková,PhD. Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Oddelenie biodiverzity a ekológie, Dúbravská cesta 14, 845 23 Bratislava, tel. 02/594 26 138
Podpredseda RNDr. Jarmila Makovinská, CSc. VÚVH, Náb. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, tel. 02/593 43 452, fax: 02/544 18 047
Tajomník Mgr. Lucia Chomová, PhD. Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné referenčné centrum pre hydrobiológiu, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

  Sekcia dendrologická

Predseda Ing. Ivana Sarvašová, PhD. Arborétum Borová hora Technickej Univerzity, Borovianska cesta 66, 960 53 Zvolen, tel. 045/532 08 14
Podpredseda Ing. Peter Hoťka, PhD. Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, detašované pracovisko Arborétum Mlyňany, 951 52 Slepčany, tel. 037/633 42 11
Tajomník Ing. Juraj Modranský, PhD. Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; tel. 045/520 63 31

  Sekcia fyziologická

Predseda RNDr. Marek Vaculík, PhD. Katedra fyziológie rastlín PríF UK, Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava, tel.: 02/602 96 646
Podpredseda + tajomník RNDr. Karin Kollárová, PhD. Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava

  Sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie

Predseda RNDr. Jana Májeková, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Oddelenie biodiverzity a ekológie, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel. 02/594 26 176, fax: 02/547 71 948
Podpredseda Doc. Ing. Pavol Eliáš ml., PhD. Ústav rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 1
Tajomník RNDr. Eva Uherčíková, CSc. SNM-Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, P.O.Box 13, 810 06 Bratislava 16

  Sekcia systematickej botaniky a biodiverzity a ekológie

Predseda RNDr. Pavol Mereďa, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Oddelenie evolúcie a systematiky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
Podpredseda Doc. RNDr. Judita Kochjarová, CSc. Katedra fytológie, Lesnícka fakulta TU, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Tajomník Mgr. Iveta Škodová, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Oddelenie biodiverzity a ekológie, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
     

ODBORNÉ SKUPINY


  Skupina lichenologická (Cladonia)

Predseda Mgr. Zuzana Fačkovcová, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Oddelenie evolúcie a systematiky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel. 02/594 26 149, fax: 02/547 71 948

  Skupina populačnej biológie rastlín

Predseda prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc. Katedra ekológie FZKI SPU, Mariánska 10, 949 01 Nitra
     

KOMISIE


  Komisia edičná – Redakčná rada Bulletinu SBS

Predseda RNDr. Milan Valachovič, DrSc. Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Oddelenie biodiverzity a ekológie, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel. 02/594 26 178, fax: 02/547 71 948
Výkonná a technická redaktorka Ing. Mgr. Eva Zahradníková, PhD. Katedra botaniky PriF UK, Révová 39, 811 02 Bratislava 1
Členovia redakčnej rady RNDr. Kornélia Goliašová, CSc., Mgr. Anna Bérešová, PhD., Mgr. Alica Hindáková, PhD., RNDr. Ján Kliment, CSc., RNDr. Judita Kochjarová, CSc., prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc., RNDr. Jozef Šibík, PhD.

  Komisia pre ochranu prírody

Predseda RNDr. Helga Kothajová ŠOP SR, Správa CHKO Dunajské luhy - pracovisko Bratislava, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava 37

  Nomenklatorická komisia

Predseda RNDr. Ján Kliment, CSc.
Domáce (autochtónne) cievnaté rastliny RNDr. Ján Kliment, CSc.
doc. RNDr. Viera Feráková, CSc.; RNDr. Kornélia Goliašová, CSc.; RNDr. Iva Hodálová, CSc.; RNDr. Judita Kochjarová, CSc.; RNDr. Dominik Roman Letz, PhD.; prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.; prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.; RNDr. Pavol Mereďa, PhD.
Cudzokrajné cievnaté rastliny prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
Ústav rastlinných a environmentálnych vied FAPZ SPU, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 1
Mgr. Michal Hrabovský, Ing. Jaromír Kučera, PhD.
Machorasty Mgr. Pavel Širka, PhD. Katedra fytológie, Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 96001 Zvolen
Lichenizované huby (lišajníky) Mgr. Anna Bérešová, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Oddelenie biodiverzity a ekológie, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
Huby Mgr. Viktor Kučera, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Oddelenie evolúcie a systematiky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
Sinice (cyanobaktérie) a riasy Mgr. Alica Hindáková, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Oddelenie biodiverzity a ekológie, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
Zástupca JÚĽŠ SAV Mgr. Iveta Vančová, PhD Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava; tel.: +421 2 544 31 761–2
 
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -