logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


Štruktúra Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV na obdobie 2018-2021

Sekretariát SBS: Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4

HLAVNÝ VÝBOR SBS

PREDSEDNÍCTVO SBS
Predseda RNDr. Milan Valachovič, DrSc. Botanický ústav CBRB SAV, Oddelenie geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel. 02/594 26 178, fax: 02/547 71 948
Podpredseda za fyziológiu rastlín
RNDr. Marek Vaculík, PhD. Katedra fyziológie rastlín Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava 4
Podpredseda za systematickú botaniku a geobotaniku
doc. Ing. Pavol Eliáš ml., PhD. Katedra botaniky FAPZ SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 1
Vedecký tajomník RNDr. Pavol Mereďa, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, Oddelenie taxonómie vyšších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
Hospodárka Viera Polakovičová Botanický ústav CBRB SAV, Oddelenie taxonómie vyšších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel. 02/ 594 26 157, fax: 02/547 71 948
Členovia hlavného výboru Ing. Richard Hrivnák, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, Odd. geobotaniky (Ústav ekológie lesa SAV), Štúrova 2, 960 53 Zvolen
RNDr. Mgr.theol. Dominik Roman Letz, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, Oddelenie taxonómie vyšších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
Revízori doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD. Katedra ekológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Mgr. Katarína Vantarová, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, Oddelenie geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
     

POBOČKY

  Západoslovenská pobočka v Nitre

Predseda Doc. Ing. Pavol Eliáš ml., PhD. Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Podpredseda Mgr. Jaroslav Košťál, PhD. ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra
Tajomník Ing. Ľuba Ďurišová, PhD. Katedra botaniky AF SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 1

  Stredoslovenská pobočka Zvolen

Predseda Ing. Jaroslav Vlčko, CSc. Katedra fytológie LF TU, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, tel. 045/520 62 30, fax: 045/533 26 54
Podpredseda RNDr. Blažena Benčaťová, PhD. Katedra fytológie LF TU, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, tel. 045/520 62 24, fax: 045/533 26 54
Tajomník Doc. Ing. Karol Ujházy, PhD. Katedra fytológie LF TU, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, tel. 045/520 62 27, fax: 045/533 26 54

  Východoslovenská pobočka Košice

Predseda RNDr. Matej Dudáš, PhD. ÚBEV PríF UPJŠ, Mánesova 23, 041 67 Košice, tel. 0944 037 397
Podpredseda RNDr. Ema Gojdičová ŠOP SR – RSOPK, Hlavná 93, 080 01 Prešov, tel. 051/756 74 14, fax: 051/772 41 79
Tajomník RNDr. Róbert Šuvada, PhD. Správa NP Slovenský kras, Biely kaštieľ 188, 049 51 Brzotín, tel. 058/732 68 15, fax: 058/734 67 69
     

SEKCIE


  Algologická sekcia

Predseda Prof. RNDr. František Hindák, DrSc. Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 14, 845 23 Bratislava, tel. 02/594 26 104, fax: 02/547 71 948
Podpredseda RNDr. Jarmila Makovinská, CSc. VÚVH, Náb. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, tel. 02/593 43 452, fax: 02/544 18 047
Tajomník RNDr. Elena Štefková, PhD. Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava, tel. 02/593 02 612, fax: 02/593 02 646

  Sekcia dendrologická

Predseda prof. Ing. Viera Paganová, PhD. Katedra biotechniky zelene FZKI SPU Nitra, tel. 037/641 54 31
Podpredseda Ing. Ivana Sarvašová, PhD. Arborétum Borová hora Technickej Univerzity, Borovianska cesta 66, 960 53 Zvolen, tel. 045/532 08 14
Tajomník Ing. Ladislav Bakay, PhD. Katedra biotechniky zelene, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, Tulipánová 7, 949 76 Nitra; tel. 037/641 54 45

  Sekcia fyziologická

Predseda RNDr. Marek Vaculík, PhD. Katedra fyziológie rastlín PríF UK, Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava, tel.: 02/602 96 646
Podpredseda + tajomník RNDr. Karin Kollárová, PhD. Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava

  Sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie

Predseda RNDr. Jana Májeková, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel. 02/594 26 176, fax: 02/547 71 948
Podpredseda Doc. Ing. Pavol Eliáš ml., PhD. Katedra botaniky AF SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 1
Tajomník RNDr. Helena Šípošová, CSc. Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava

  Sekcia systematickej botaniky a geobotaniky

Predseda RNDr. Judita Kochjarová, CSc. Katedra fytológie, Lesnícka fakulta TU, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Podpredseda Mgr. Iveta Škodová, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
Tajomník RNDr. Pavol Mereďa, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
     

ODBORNÉ SKUPINY


  Skupina lichenologická (Cladonia)

Predseda Mgr. Zuzana Fačkovcová, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel. 02/594 26 149, fax: 02/547 71 948

  Skupina populačnej biológie rastlín

Predseda prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc. Katedra ekológie FZKI SPU, Mariánska 10, 949 01 Nitra
     

KOMISIE


  Komisia edičná – Redakčná rada Bulletinu SBS

Predseda RNDr. Milan Valachovič, CSc. Botanický ústav CBRB SAV, Oddelenie geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel. 02/594 26 178, fax: 02/547 71 948
Výkonná a technická redaktorka Ing. Mgr. Eva Zahradníková, PhD. Katedra botaniky PriF UK, Révová 39, 811 02 Bratislava 1
Členovia redakčnej rady RNDr. Kornélia Goliašová, CSc., Mgr. Anna Bérešová, PhD., prof. RNDr. František Hindák, DrSc., Mgr. Alica Hindáková, PhD., RNDr. Ján Kliment, CSc., RNDr. Judita Kochjarová, CSc., prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc., RNDr. Jozef Šibík, PhD.

  Komisia pre ochranu prírody

Predseda RNDr. Helga Kothajová ŠOP SR, Správa CHKO Dunajské luhy - pracovisko Bratislava, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava 37

  Nomenklatorická komisia

Predseda RNDr. Ján Kliment, CSc. Botanická záhrada UK, 038 15 Blatnica 315, tel. 043/4948213
Domáce (autochtónne) cievnaté rastliny RNDr. Ján Kliment, CSc.
Botanická záhrada UK, 038 15 Blatnica 315, tel. 043/4948213
doc. RNDr. Viera Feráková, CSc.; RNDr. Kornélia Goliašová, CSc.; RNDr. Judita Kochjarová, CSc.; RNDr. Dominik Roman Letz, PhD.; prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.; prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.; RNDr. Pavol Mereďa, PhD.
Cudzokrajné cievnaté rastliny doc. Ing. Pavol Eliáš ml., PhD.
Katedra botaniky AF SPU, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 1
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc., Mgr. Michal Hrabovský, Ing. Jaromír Kučera, PhD.
Machorasty doc. RNDr. Rudolf Šoltés, CSc.
Lichenizované huby (lišajníky) Mgr. Anna Bérešová, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
Huby Mgr. Viktor Kučera, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
Sinice (cyanobaktérie) a riasy Mgr. Alica Hindáková, PhD. Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
Zástupca JÚĽŠ SAV PhDr. Dana Guričanová Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava; tel.: +421 2 544 31 761–2
 
Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -