logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


 Poukázanie 2% (3%) dane

Postup pri poukazovaní 2% (3%) zo zaplatenej dane Slovenskej botanickej spoločnosti

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Alebo si stiahnite priložené tlačivo POTVRDENIE (pdf, doc), vyplňte ho a dajte si ho potvrdiť u vášho zamestnávateľa.
  2. Vyplňte VYHLÁSENIE (pdf, a doc) o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
  3. Podiel do výšky 3% zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou vyššie uvedeného VYHLÁSENIA.
  4. Oba vyššie uvedené vyplnené dokumenty (Potvrdenie a Vyhlásenie), prípadne aj potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, pošlite alebo osobne zaneste do 30. apríla 2017 na adresu svojmu miestne príslušnému správcovi dane.
  5. Vo vyhlásení môžete určiť len jednoho prijímateľa (právnickú osobu).


Za Vašu finančnú podporu Vám srdečne ďakujeme!

Viac informácií nájdete na www.rozhodni.sk

 
Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -