logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


 Poukázanie 2% (3%) dane

Postup pri poukazovaní 2% (3%) zo zaplatenej dane Slovenskej botanickej spoločnosti

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň:
  1. Do 15. 2. 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane. Alebo si stiahnite priložené editovateľné tlačivo POTVRDENIE (pdf), vytlačte a vyplňte ho a dajte si ho potvrdiť u vášho zamestnávateľa.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
  4. Vytlačte a vyplňte editovateľné VYHLÁSENIE (pdf) o poukázaní podielu dane z príjmov. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Poučenie k vypleniu tlačiva nájtede tu.
  5. Podiel do výšky 3% zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou vyššie uvedeného VYHLÁSENIA.
  6. Oba vyššie uvedené vyplnené dokumenty (Potvrdenie a Vyhlásenie), prípadne aj potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, pošlite alebo osobne zaneste do 2. mája na adresu svojmu miestne príslušnému správcovi dane. – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost.
  7. Vo vyhlásení môžete určiť len jedného prijímateľa (právnickú osobu). Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!


Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/

Za Vašu finančnú podporu Vám srdečne ďakujeme!

Údaje pre 2% o Slovenskej botanickej spoločnosti
Poukazovanie 2% z dane
 
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -