logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


 Podujatia

2023

 • 4. 10. 2023 (streda)
  Moderné trendy v ochrane ohrozených druhov rastlín a úloha botanických záhrad v nej
  Arborétum Mlyňany d. p. Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i. v spolupráci s Dendrologickou sekciou SBS pozýva na odborný seminár Moderné trendy v ochrane ohrozených druhov rastlín a úloha botanických záhrad v nej, ktorý sa uskutoční 4. 10. 2023 v kaštieli arboréta Mlyňany. Poplatok za účasť na seminári: 25 Eur. Program seminára: 9:30-10:00: Registrácia účastníkov, občerstvenie. 10:00-10:10: Otvorenie podujatia. 10:10-10:35: Dr. Gene-Sheng Tung (Taiwan Forestry Research Institute): Bridging research, community, and conservation – Taiwan's Botanical Garden's role in reintroducing threatened plants. 10:35-11:00: Dr. Su-Wei Fan (Taiwan Forestry Research Institute): Ex situ conservation and application of native plants in Taiwan: a case of Taipei Botanical Garden. 11:00-11:25: Assoc. prof. Cheng-Tao Lin (National Taiwan University): Empowering conservation efforts and citizen science through biodiversity monitoring using iNaturalist. 11:25-11:50: Ing. Peter Ferus, PhD. (Arborétum Mlyňany ÚEL SAV): The bilateral project „An integrated approach of botanical garden and citizen science in the threatened plants conservation“: achievements and implications on the Slovak side. 11:50-12:00: Ukončenie podujatia. 12:00-13:00: Obed. 13:00-14:30: prehliadka parku s odborným výkladom. Bližšie informácie: Ing. Peter Ferus, PhD.

 • 14. 10. 2023 (sobota)
  Jesenné botanizovanie pri brehoch Dunaja, Karloveského ramena a Mokrého jarku na Devínskej Kobyle
  Zraz o 9.35 hod. v Bratislave-Devíne, na zastávke MHD Nový kameňolom (48°09'30"S, 17°00'29"V). Príchod na zastávku možný spojom MHD č. 29 [zo zastávky Stanica Devínska Nová Ves odchádza autobus o 9.14 hod.; zo zastávky Most SNP o 9.18 hod.]. Trasa exkurzie: Bratislava-Devín, Nový kameňolom – breh Dunaja a Karloveského ramena – Devínska cesta – údolie Mokrý jarok – vyhliadka nad Novým kameňolomom – späť (pri dobrom tempe pokračovanie po: Švábsky vrch – Dúbravka, dom kultúry). Vedúci: RNDr. Iva Hodálová, CSc., RNDr. Mgr. Dominik Roman Letz, PhD., RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

 • 20. 10. 2023 (piatok)
  Vindemia lichenologica – Ukončenie lichenologického roka
  Exkurzia na Čiernu skalu (662 m n. m., Malé Karpaty). Zraz o 10.00 hod. v Plaveckom Mikuláši pri kostole. Vedúca: Mgr. Anna Bérešová, PhD. Záujemcov prosíme o nahlásenie účasti vopred na mail

 • 22. 11. 2023 (utorok)
  Jesenný algologický a limnologický seminár SBS a SLS
  Referáty prosím nahláste na adresu: alica.hindakova@savba.sk. BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasad. miestnosť na prízemí, 13.00 hod.

 • 29. 11. 2023 (streda)
  Kolokvium k Flóre Slovenska VI/2, časť 1
  Dr. K. Goliašová, dr. I. Hodálová a dr. P. Mereďa pozývajú na seminár veno-vaný novým poznatkom o spracovávaných taxónoch tribusov Anthemideae, Astereae, Calenduleae, Gnaphalieae a Senecioneae čeľade Asteraceae, publi-kovaných v najnovšom zväzku diela Flóra Slovenska VI/2, časť 1. Seminár sa uskutoční kombinovanou prezenčnou aj online formou cez aplikáciu Zoom. Referáty v dĺžke 10 – 30 min. prosíme nahlásiť do 16. 11. t. r. na adresu. Program seminára a prihlasovací link na online prenos bude odoslaný e-mailom všetkým členom SBS niekoľko dní vopred BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasad. miestnosť na prízemí, 13.30 hod.

 • 13. 12. 2022 (streda)
  Novinky z floristiky a systematiky rastlín (21. ročník)
  Tradičné informačno-spoločenské botanické popoludnie „na Luciu“ sa uskutoční kombinovanou prezenčnou aj online formou cez aplikáciu Zoom. Referáty v dĺžke 5 – 30 min. prosíme nahlásiť do 5. 12. t. r. na adresu. Program seminára a prihlasovací link na online prenos bude odoslaný e-mailom všetkým členom SBS niekoľko dní vopred. BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasad. miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 6. marec, 3. apríl, 2. máj, 5. jún, 3. júl, 7. august, 4. september, 2. október, 6. november, 4. december
  Floristická poradňa v Bratislave
  Termíny poradne v roku 2023: 6. marec, 3. apríl, 2. máj, 5. jún, 3. júl, 7. august, 4. september, 2. október, 6. november, 4. december. Zasadacia miestnosť BÚ CBRB SAV na 5. poschodí, vždy v čase od 13.00 do 16.00 hod. Záujemcovia o určenie si môžu doniesť živé alebo herbárové zbery rastlín. Bližšie informácie: pavol.mereda@savba.sk.

 • 9. 3. 2023 (štvrtok)
  XXVII. pracovné stretnutie botanikov múzeí, vysokých škôl, botanických záhrad, národných prakov a štátnej ochrany prírody Podujatie sa uskutoční 9. 3. 2023 (štvrtok) o 9.30 hod. v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, Mánesova 23, 043 52 Košice. Účasť na stretnutí prosíme vopred nahlásiť na mailovú adrese.

 • 24. 3. 2023 (piatok)
  Za bleduľami do Jovsy
  Odchod autobusu z Košíc o 7.40 hod. (nástupište č. 25). Vedie: RNDr. Matej Dudáš, PhD. Záujemcovia sa môžu vopred nahlásiť. Exkurzia sa uskutoční za akéhokoľvek počasia. Trasa je krátka a nenáročná. Viac info na: adrese.

 • 24. 3. 2023 (piatok)
  Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici
  Exkurzia na Veľký vrch (Strážovské vrchy, Malé Kršteňany). Zraz o 10.00 hod. v Malých Kršteňanoch pri obecnom úrade. Záujemcov prosíme o nahlásenie účasti vopred na adrese. Vedie: Mgr. Anna Bérešová, PhD.

 • 15. 4. 2023 (sobota)
  Za jarnou flórou bezmenného vŕška v Malých Karpatoch
  Zraz o 9.15 hod. v Bratislave-Rači, na zastávke MHD Potočná (48°13'20"S, 17°08'55"V). Príchod na zastávku možný autobusom MHD č. 52 [zo zastávky Stn. Vajnory odchádza o 8.52 hod.; zo zast. Detvianska (prípoj električiek č. 3 a 7) o 9.07 hod.]. Trasa exkurzie: Bratislava-Rača, Potočná ulica – údolie Pieskového potoka – Dolný Červený kríž – kóta 432,2 m – Rača. Vedúci: RNDr. Iva Hodálová, CSc., RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

 • 21. 4. 2023 (piatok)
  Botanické paberky z minulej sezóny: moderované dopoludnie s prezentáciami rôznych zaujímavostí z flóry a vegetácie. Očakávané sú krátke príspevky (okolo 15 – 20 minút) s ukážkami botanicky zaujímavých lokalít či zaujímavých druhov a rastlinných spoločenstiev. Členovia pobočky, ale aj hostia a študenti sú vítaní. Predbežný záujem o prednesenie príspevku prihláste vopred na adrese. Hlavná budova TU vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, učebňa Katedry fytológie (B329) na 3. poschodí bloku B, o 10.00 hod.

 • 27. – 28. 4. 2023
  Jarný limnologický a algologický seminár
  Seminár Slovenskej limnologickej spoločnosti a SBS sa uskutoční 27. – 28. 4. 2023 v učebno-výcvikovom zariadení UK Richňava v Štiavnických Baniach neďaleko Banskej Štiavnice. O podrobnostiach budeme členov SBS včas informovať prostredníctvom e-mailu, resp. web stránky SLS.

 • máj 2023
  Deň fascinácie rastlinami 2023
  Fyziologická sekcia SBS v spolupráci s Katedrou fyziológie rastlín, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Botanickým ústavom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV v Bratislave budú v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v máji 2023 organizovať popularizačnú akciu pri príležitosti Dňa fascinácie rastlinami 2023. Súčasťou akcie budú zaujímavé prednášky na rozličné témy pre širokú verejnosť a najmä študentov základných a stredných škôl. Bližšie informácie o podujatí budú zverejnené v jarných mesiacoch 2023.

 • 5. 5. 2023 (piatok)
  Exkurzia do okolia obce Hronský Beňadik
  Biotopy: xerotermy, lesné, krovinové a ruderálne spoločenstvá. Zraz účastníkov bude v Hronskom Beňadiku na parkovisku pred COOP Jednota (48°20'44.8"N 18°33'34.8"E) o 10.00 hod. Doprava na miesto stretnutia je individuálna! Vedie: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.

 • 18. 5. 2023 (štvrtok)
  Exkurzia do Tisovského krasu a na Muránsku planinu za pestrou flórou a vegetáciou
  Doprava účastníkov bude zabezpečená vlastným autobusom. Odchod o 7.30 hod. z areálu TU vo Zvolene, VDL a garáže, zadná brána. Exkurzia je celodenná, počítajte s návratom neskoro popoludní. Členovia aj hostia z iných pobočiek sú srdečne vítaní! Bližšie informácie a prihlasovanie na exkurziu: judita.kochjarova@tuzvo.sk. Vedie: doc. RNDr. Judita Kochjarová, CSc.

 • 16. a 17. 6. 2023
  Floristický minikurz v Bratislave
  Záujemcov o poznávanie domácich divorastúcich rastlín priamo v teréne pozývame na floristický minikurz v Bratislave. Uskutoční sa v dňoch 16. a 17. 6. 2023 formou celodenných exkurzií venovaných určovaniu nájdených rastlín na krátkych trasách v mestských častiach Rača (Malé Karpaty) a Vrakuňa (Podunajská nížina). Minikurz je zdarma a je určený pre začínajúcich a mierne pokročilých floristov, žiakov a študentov. Ubytovanie, stravovanie a cestovanie si zabezpečujú účastníci samostatne. Účasť na minikurze je potrebné nahlásiť do 9. 6. 2023 na mailovú adresu: iva.hodalova@savba.sk. Trasy exkurzií, odchody spojov a ďalšie informácie budú upresnené prihláseným účastníkom. Vedúci: RNDr. Iva Hodálová, CSc., RNDr. Mgr.theol. Dominik Roman Letz, PhD., OP, RNDr. Jana Májeková, PhD., RNDr. Pavol Mereďa, PhD. (všetci Botanický ústav CBRB SAV, Bratislava).

 • 24.-25. 6. 2023
  Spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia úmrtia Jozefa Ľudovíta Holubyho (1836 - 1923)
  Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Trenčiansky samosprávny kraj, v spolupráci s obcami Zemianske Podhradie a Lubina, Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV a ďalšími inštitúciami organizujú v dňoch 24. a 25. 6. 2023 v obciach Lubina a Zemianske Podhradie a na vrchu Veľká Javorina sériu podujatí pri príležitosti 100. výročia úmrtia Jozefa Ľudovíta Holubyho - svetoznámeho botanika, etnografa, kňaza a popredného predstaviteľa slovenského národného hnutia.
  Pozvánka. Program. Plagát. Fotografie. Bližšie informácie

 • 13. 9. 2023
  Slávnostný seminár k 70. výročiu založenia Botanického ústavu SAV
  Botanický ústav Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV organizuje v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV pri príležitosti 70. výročia jeho založenia slávnostný seminár. Uskutoční sa 13. 9. 2023 v areáli SAV v Bratislave na Patrónke v zasadacej miestnosti pri jedálni SAV. Výberové prednášky priblížia najvýznamnejšie oblasti základného a aplikovaného výskumu Botanického ústavu v jeho doterajšej histórii. Pozvánka. Bližšie informácie. Prezentácie.

 • 24. – 27. 9. 2023
  Konferencia Methods in Plant Sciences 2023
  Fyziologická sekcia SBS dáva do pozornosti konferenciu organizovanú sesterskou Českou spoločnosťou experimentálnej biológie rastlín. Hlavná konferencia s názvom „Methods in Plant Sciences 2023“ sa uskutoční v termíne 24. – 27. 9. 2023. Bude jej predchádzať už tradičná konferencia „Studentské dny“ v termíne 22. – 24. 9. 2023, ktorá je určená pre PhD študentov exprimentálnej biológie rastlín. Miesto: Hotel Srní, Šumava, ČR. Viac info na: https://csebr.cz/plantmethods2023.

2022

 • 30. 9. 2022 (piatok)
  Anatómia a in vitro kultúry rastlín v premenách času
  Seminár pri príležitosti životných jubileí dvoch významných osobností anatómie a fyziológie rastlín na Slovensku, prof. RNDr. Alexandra Luxa, CSc. a doc. RNDr. Karola Erdelskeho, CSc. Organizuje Fyziologická sekcia SBS v spolupráci s Botanickým ústavom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV a Katedrou fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenskeho v Bratislave. Bližšie informácie na adrese.
  Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, miestnosť PLUS, 10.00 hod.
  Infoleták.

 • 8. 10. 2022 (sobota)
  Exkurzia na Turniansky hradný vrch
  Odchod autobusu z Košíc, hlavnej autobusovej stanice, nástupište č. 4 o 7.15 hod. Vedie: RNDr. Matej Dudáš, PhD.

 • 24. 11. 2022 (štvrtok)
  Jesenný algologický a limnologický seminár SBS a SLS
  Referáty prosím nahláste na adrese.
  BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 13.00 hod.

 • 13. 12. 2022 (utorok)
  Novinky z floristiky a systematiky rastlín (20. ročník)
  Tradičné informačno-spoločenské botanické popoludnie „na Luciu“ organizované doposiaľ pod názvom „Kuriózne zbery, nové nálezy a iné novinky z flóry Slovenska alebo poznatky zo zahraničných alebo domácich ciest“ sa uskutoční po viacročnej pandemickej pauze pod novým názvom a novým vedením. Seminár sa uskutoční kombinovanou prezenčnou aj online formou, v prípade nepriaznivej pandemickej situácie len online cez aplikáciu Zoom. Referáty v dĺžke 5-30 min. prosíme nahlásiť do 5. 12. t. r. na adresu. Program seminára a prihlasovací link na online prenos bude odoslaný e-mailom všetkým členom SBS niekoľko dní vopred.
  BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 20. 10. 2022 (štvrtok)
  Vindemia lichenologica – Ukončenie lichenologického roka. Terénna exkurzia za lišajníkmi Muránskej planiny.
  Zraz: 9.00 hod. v obci Muráň pred Informačným centrom NP Muránska planina. Vedúca: Mgr. Anna Bérešová, PhD. Záujemcov prosíme o nahlásenie účasti vopred na: mail.

 • Seminár
  Jarný algologický a limnologický seminár SBS a SLS
  Uskutoční sa 28. a 29. 4. 2022 v Tajove. Bližšie informácie na adrese.

 • Seminár
  30th Conference of the European vegetation survey
  Medzinárodná konferencia European Vegetation Survey sa uskutoční 9. – 13. 5. 2022 v Bratislave. Hlavnou témou bude meniaca sa klíma a vplyv tohto fenoménu na vegetáciu, diverzitu a celkovo životné prostredie. Organizátori: Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., SBS a Geobotany. Bližšie informácie tu a na stránke https://evs2022.sav.sk/.

 • Akcia
  Deň fascinácie rastlinami 2022 u fyziológov
  Fyziologická sekcia SBS v spolupráci s Katedrou fyziológie rastlín PrírF UK v Bratislave a Botanickým ústavom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. v Bratislave budú v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK V Bratislave dňa 31. 5. 2022 organizovať popularizačnú akciu pri príležitosti Dňa fascinácie rastlinami 2022. Súčasťou akcie budú zaujímavé prednášky na rozličné témy pre širokú verejnosť, ako aj program v laboratóriách určený najmä pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. Bližšie informácie o podujatí budú zverejnené v jarných mesiacoch 2022. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie sa akcia uskutoční v online priestore.

 • Konferencia
  Rootsymposium 2022
  V dňoch 12. – 16. 6. 2022 sa bude (po dvoch prekladoch termínu kvôli nepriaznivej pandemickej situácii) vo Vysokých Tatrách – Hornom Smokovci organizovať tradičná medzinárodná konferencia 8th International Symposium on Structure and Function of Roots, zameraná na výskum koreňa ako dôležitého orgánu rastlín. Vítané sú všetky príspevky týkajúce sa biológie koreňa a koreňového systému. Pozvaných je viacero významných osobností z celého sveta a pripravený bohatý program. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť a zaregistrujte sa čím skôr. Skorá registrácia na konferenciu končí 31. 3. 2022. Viac detailov, ako aj možnosť registrácie na konferenciu na webovej stráne: https://rootsymposium-slovakia.com.

 • Kurz
  Floristický kurz SBS a ČBS v Senici
  Uskutoční sa v dňoch 3. – 9. 7. 2022 v Senici (západné Slovensko). Bližšie informácie a prihláška tu. Prihlásiť sa je potrebné do 15. 5. 2022.

 • Seminár
  Anatómia rastlín v premenách času
  Fyziologická sekcia SBS zorganizuje koncom septembra 2022 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave seminár s medzinárodnou účasťou s názvom „Anatómia rastlín v premenách času“. Uskutoční sa pri príležitosti životného jubilea profesora RNDr. Alexandra Luxa, CSc., ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj anatómie rastlín. Pripomenieme si tiež životné jubileum doc. RNDr. Karola Erdelského, CSc., ktorý v minulosti pôsobil na Katedre fyziológie rastlín. Bližšie informácie o akcii budú poskytnuté v priebehu roka 2022, resp. na adrese.

 • 26. 3. 2022 (sobota)
  Minikurz jedlých rastlín pre deti a starých rodičov
  Na terénnej exkurzii bude predstavených 12 jedlých rastlín, zásady zberu jedlých a liečivých rastlín, ako aj obmedzenia pri ich zbere v chránených územiach. Zraz: Bratislava-Dlhé diely, konečná zastávka autobusov číslo 32 a 33 o 10.00 hod. Vedie: RNDr. Helga Kothajová.

 • 11. 4. 2022 (pondelok)
  Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici
  Zraz o 9.30 pod Beckovskými Skalicami pri informačnej tabuli. Záujemcov prosíme o nahlásenie účasti vopred na e-mail.

 • 7. 5. 2022 (sobota)
  Exkurzia za pestrou flórou okolia Kláštora pod Znievom
  Zraz o 9.30 hod. na autobusovej zastávke Kláštor pod Znievom, pošta (odchod autobusu z aut. stanice v Martine o 9.05 hod.). Na okružnej trase v blízkom okolí obce (vedúcej okolo kalvárie a jazera Vedžer, dĺžka trasy asi 7 km) bude možnosť pozorovať okrem iného 10 druhov vstavačovitých rastlín (napr. druhy Cephalanthera rubra, Epipactis atrorubens, Ophrys insectifera, Orchis militaris) a iné menej časté druhy (napr. Acinos alpinus, Aremonia agrimonoides, Dianthus praecox, Moneses uniflora), vrátane mäsožravých (Pinguicula vulgaris). Vedie: Mgr. Adam Kantor.

 • 16. 5. 2022 (pondelok)
  Exkurzia do okolia obce Kúty (lesné a ruderálne spoločenstvá)
  Zraz o 10.00 hod. pri železničnej stanici Kúty (48°39'44.7"N 17°02'49.9"E). Doprava na miesto stretnutia je individuálna. Vedie: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.

 • 17. 5. 2022 (utorok)
  Celodenná botanická exkurzia do Podpoľania za floristicky pestrou lesnou aj nelesnou vegetáciou.
  Trasa: Sebedín-Bečov (pasienkové dubiny, hospodárske dubové lesy) – Obchoditá (tradične obhospodarované podhorské kosné lúky, vidiecka ruderálna vegetácia) – Dúbravy, Hradné lúky (mozaika striedavo zaplavovaných bezkolencových lúk, podhorských kosných lúk a vlhkomilných porastov vysokých ostríc). Podujatie sa uskutočňuje v rámci Medzinárodného dňa fascinácie rastlinami. Doprava účastníkov vlastným školským autobusom Technickej univerzity bude zabezpečená (odchod o 8.30 hod. z areálu TU vo Zvolene, zadná brána). Členovia pobočky, študenti aj hostia z iných pobočiek sú srdečne vítaní! Bližšie informácie a prihlasovanie na exkurziu na adrese.

 • 19. 5. 2022 (štvrtok)
  XXVI. pracovné stretnutie botanikov múzeí, vysokých škôl, botanických záhrad a štátnej ochrany prírody
  Podujatie sa uskutoční aj tohto roku ako terénne pracovné stretnutie na lokalite Do Chotára/Sosniny (k. ú. Záhradné, okr. Prešov). Zraz je pred Obecným úradom v Tulčíku o 9.00 hod. Prvé stretnutie je o 8.30 hod. na parkovisku pred budovou ŠOP SR, RCOP v Prešove, Švábska 4, odkiaľ bude presun autami na lokalitu. Účastníci prichádzajúci vlastnými autami zo smeru Bardejov, Giraltovce a Vranov nad Topľou môžu prísť priamo pred Obecný úrad v Tulčíku. Vedie: RNDr. Ema Gojdičová.

 • 10. 6. 2022 (piatok)
  Botanická exkurzia na rybníky pri Veľkom Šariši
  Zraz na železničnej stanici Veľký Šariš po príchode vlaku z Košíc o 8.30 hod. (odchod z KE o 7:36, príchod do V. Šariša o 8:29). Doprava individuálna, účastníci sa môžu nahlásiť deň pred začiatkom exkurzie na adrese. Vedie: RNDr. Matej Dudáš, PhD.

2021

 • Všetky nižšie uvedené podujatia plánované mimo online priestoru sa uskutočnia len v prípade priaznivej pandemickej situácie!

 • 24. 11. 2021 (streda)
  Valné zhromaždenie SBS.
  Miesto konania: Uskutoční sa ako online rokovanie cez aplikáciu Zoom, 14.00 hod. Prihlasovací link na prednášku bude odoslaný e-mailom všetkým členom SBS niekoľko dní vopred.

 • Seminár
  8. 12. 2021 (streda): Jesenný algologický a limnologický seminár SBS a SLS.
  BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 13.00 hod. Referáty nahláste na adresu tu.

 • 14. 10. 2021 (štvrtok)
  Vindemia lichenologica – Ukončenie lichenologického roka:
  Lichenologická exkurzia do Malých Karpát: Jelenia hora.
  Zraz o 9.00 hod. v obci Plavecký Mikuláš pri kostole. Záujemcov prosíme o nahlásenie účasti vopred na: Mgr. Anna Bérešová, PhD..

 • 14. 10. 2021 (štvrtok)
  Exkurzia za ruderálnou flórou na skládku stavebného odpadu na štrkovisko Krásna
  Zraz na konečnej zastávke Važecká (sídlisko Nad Jazerom) o 14.30 hod. Na exkurziu je potrebná pevná obuv vhodná na prechod sutinami a do blata. Vedie RNDr. Matej Dudáš, PhD.

 • 16. 10. 2021 (sobota)
  Do Stupavy za málo známimi nepôvodnými rastlinami
  Exkurzia, zameraná na nepôvodné druhy [Dysphania pumilio, Eleusine indica, Euphorbia maculata, Fallopia sp. div. (baldschuanica, ×bohemica, japonica, sachalinensis), Hylotelephium spectabile, Nassella tenuissima, Miscanthus giganteus, M. sinensis, Salvia yangii a iné] sa uskutoční na trase: Stupava – lesy západne od mesta – Vachálkov rybník – Stupava. Zraz: Stupava, zastávka autobusov „Základná škola“ o 9.10 hod. (príchod na zastávku možný autobusom odchádzajúcim z Bratislavy, AS o 8.35 hod., z Patrónky o 8.51 hod.). Vedie: RNDr. Iva Hodálová, CSc., RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

 • Kurz
  Floristický kurz SBS a ČBS v Senici
  Vzhľadom k pretrvávajúcim pandemickým obmedzeniam sa konanie Floristického kurzu SBS a ČBS v Senici presúva na júl 2022. O presnom dátume konania kurzu a o nových prihlasovacích formulároch na preloženú akciu budeme včas informovať. Za vzniknuté komplikácie sa prihláseným účastníkom ospravedlňujeme.

 • 13. 4. 2021 (utorok)
  Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici
  Za lišajníkmi na Muránsku planinu – online exkurzia. Online prednáška – Zoom meeting, 13.00 hod. Prihlasovací link na prednášku bude zaslaný len tým, ktorí potvrdia záujem o prednášku vopred mailom na.

 • Rootsymposium 2022
  Konferencia 8th International Symposium on Structure and Function of Roots, zameraná na výskum koreňa ako dôležitého orgánu rastlín, ktorá sa mala uskutočniť vo Vysokých Tatrách – Hornom Smokovci, pôvodne v dňoch 6. – 10. 9. 2020 sa z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie preložila na máj 2022. Konkrétny termín bude upresnený neskôr.

 • Veľkoplošná ochrana a obnova biodiverzity
  Pracovná konferencia ČBS organizovaná v spolupráci s SBS, AOPK a PrF MU sa uskutoční v dňoch 27. – 28. 11. 2021 (tentoraz netradične) v Brne. Prípravný výbor konference: I. Jongepierová, P. Pešout, R. Hamerský, K. Řehounková, R. Hédl, E. Šmerdová a L. Tichý. Prihláška na konferenciu vrátane podrobnejšieho členenia programových blokov bude zverejnená na webovej stránke SBS. (Konferencia je preložená z roku 2020, v ktorom sa kvôli pandemickým opatreniam neuskutočnila.)

 • 22. 3. 2021 (pondelok)
  Minikurz jedlých rastlín pre deti a starých rodičov
  Na terénnej exkurzii si predstavíme 12 jedlých rastlín, zásady zberu jedlých a liečivých rastlín, ako aj obmedzenia pri ich zbere v chránených územiach. Zraz: Bratislava-Karlova Ves, zastávka električiek Kútiky (čísla 4, 9; posledná zastávka električiek v Karlovej Vsi) o 15.00 hod. Vedie: RNDr. Helga Kothajová.

 • 14. 4. 2021 (streda)
  XXV. pracovné stretnutie botanikov múzeí, vysokých škôl, botanických záhrad a štátnej ochrany prírody
  Pracovné stretnutie sa uskutoční netradične v teréne. Zraz je o 9.00 hod. na lokalite PP Kavečianska stráň (k.ú. Košice - Kavečany). Doprava vlastná alebo autobus MHD Košice, linka č. 29 s odchodom o 8.22 hod. zo zastávky Staničné námestie (pred autobusovou/železničnou stanicou), resp. zo zastávky Vodárenská o 8.32 hod.; výstup na zastávke Vitalina, kde bude zraz účastníkov po príchode autobusu (zhruba medzi 8.40 – 9.00 hod.). Vedie: RNDr. Ema Gojdičová.

 • 23. 5. 2021 (nedeľa)
  Exkurzia za vápnomilnou flórou Braniska do Lačnovského kaňona a na Mindžovú
  Stretnutie účastníkov a začiatok exkurzie v obci Lipovce pri škole (GPS: 49°3'8.507"N, 20°57'1.201"E, mapy.cz) o 8.00 hod. Doprava individuálna, účastníci sa môžu nahlásiť deň vopred pred začiatkom exkurzie. Vedie: RNDr. Matej Dudáš, PhD.

 • 29. 5. 2021 (sobota)
  Exkurzia na Myjavskú pahorkatinu
  Zraz: Bratislava, AS Mlynské Nivy, nástupište č. 21 o 7.10 hod. (Odchod autobusom o 7.20 hod. do Hradišťa pod Vrátnom. Je možné pripojiť sa cestou, alebo prísť priamo do Hradišťa pod Vrátnom o 9.02 hod.) Trasa: Hradište pod Vrátnom – PP Kyseľová – Mníchova úboč. Biotopy na trase: skalná lesostep, borievkové porasty, teplomilné kroviny s výskytom vzácnych, ohrozených a chránených xerotermných druhov flóry (Stipa joannis, Ophrys holubyana, O. apifera, Orchis morio, O. ustulata), cenné geologické stupňovité terasy tvorené dolomitovými zlepencami a brekciami. V údolí výskyt mäkkého lužného lesa, bobrích stavieb, vodných plôch s charami. Návrat autobusom z Hradišťa pod Vrátnom o 16.38 hod. (príchod do Bratislavy o 18.25 hod.). Vedie: Mgr. Martina Kosorínová, Mgr. Iveta Škodová, PhD.

 • 13. 6. 2021 (nedeľa)
  Exkurzia za vápnomilnou lesnatou flórou Braniska na Rajtopíky a Sokolicu (skalné mesto)
  Stretnutie účastníkov a začiatok exkurzie v Priesmyku Branisko (GPS: 49°1'8.762"N, 20°51'28.457"E, mapy.cz) o 8.00 hod. Doprava individuálna, účastníci sa môžu nahlásiť deň vopred pred začiatkom exkurzie. Vedie: RNDr. Matej Dudáš, PhD.

2020

 • Vzhľadom na nepriaznivú situáciu okolo nového koronavírusu SARS-CoV-2 sa až do odvolania rušia všetky akcie Spoločnosti. Zrušené akcie sa pokúsime presunúť na náhradné termíny, o ktorých Vás budeme mailom včas informovať. Podujatie Botanika 2020, ktoré sa malo konať 10. 6. je presunuté na október 2020. O konkrétnom dátume ešte budeme informovať.

 • Seminár
  16. 4. 2020 (štvrtok): Jarný algologický a limnologický seminár SBS a SLS.
  BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 13.00 hod. Referáty nahláste na adresu tu.

 • 24. 3. 2020 (utorok)
  Valné zhromaždenie SBS.
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 13.00 hod.

 • Botanika 2020
  Katedra botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenská botanická spoločnosť organizujú pri príležitosti 80. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty UK, 80. výročia založenia botaniky na PrírF UK a 100. výročia narodenia Doc. RNDr. Jozefa Májovského 10. 6. 2020 o 13.00 hod. spomienkové stretnutie (seminár) venované histórii botaniky na UK a osobnosti Doc. J. Májovského. Podujatie sa uskutoční v konferenčnej miestnosti AMOS na Prírodovedeckej fakulte UK (Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4). Program podujatia bude členom SBS vopred elektronicky rozposlaný. Bližšie informácie: prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc..

 • Dendrologické dni 2020: Adaptabilita a rastová vitalita drevín v zmenených podmienkach prostredia
  Vedecká konferencia Arboréta Borová hora TU vo Zvolene, Arboréta Mlyňany d. p. ÚEL SAV a SBS sa uskutoční 18. 6. 2020 v Arboréte Borová hora vo Zvolene. Cieľom podujatia je prezentovať najnovšie poznatky arborét, botanických záhrad, vedeckovýskumných ústavov a univerzít vo výskume, výchovnovzdelávacom procese a v praxi. Tematické zameranie konferencie: 1. Pôvodná a nepôvodná dendroflóra – súčasť prírodných ekosystémov a krajiny v meniacich sa podmienkach prostredia 2. Úlohy a trendy arborét, botanických záhrad, dendrologických a vedecko-výskumných inštitúcií v praktickej činnosti, výskume a v edukačnom procese. Vložné: 50 €, doktorandi 25 €, zahŕňa: zborník abstraktov, zborník pôvodných vedeckých prác na CD resp. DVD nosiči, konferenčné materiály, občerstvenie počas programu konferencie, spoločenské posedenie. Prihlášku s názvom príspevku a abstraktom prosíme poslať do 28. 2. 2020 e-mailom: na adresu alebo poštou na adresu: Arborétum Borová hora TU vo Zvolene Borovianska cesta 2171/66 960 53 Zvolen.

 • Floristický minikurz
  Záujemcov o poznávanie domácich divorastúcich rastlín priamo v teréne pozývame na 4. ročník Floristického minikurzu. Uskutoční sa v dňoch 19. a 20. 6. 2020 formou celodenných exkurzií venovaných určovaniu nájdených rastlín na krátkych trasách v Bratislave-Vrakuni. Minikurz je zdarma a je určený pre začínajúcich a mierne pokročilých floristov, žiakov a študentov. Ubytovanie, stravovanie a cestovanie si zabezpečujú účastníci samostatne. Účasť na minikurze je potrebné nahlásiť do 7. 6. 2020 na mailovú adresu: iva.hodalova@savba.sk. Odchody spojov, trasy exkurzií a ďalšie informácie budú upresnené prihláseným účastníkom. Vedúci exkurzií: RNDr. Iva Hodálová, CSc., RNDr. Mgr.theol. Dominik Roman Letz, PhD., OP, RNDr. Jana Májeková, PhD., RNDr. Pavol Mereďa, PhD., RNDr. Marica Zaliberová, CSc. (všetci Botanický ústav CBRB SAV, Bratislava).

 • Rootsymposium 2020
 • V dňoch 6. – 10. 9. 2020 sa bude vo Vysokých Tatrách – Hornom Smokovci organizovať už tradičná medzinárodná konferencia s názvom 8th International Symposium on Structure and Function of Roots, zameraná na výskum koreňa ako dôležitého orgánu rastlín. Vítané sú všetky príspevky týkajúce sa biológie koreňa a koreňového systému. Pozvaných je viacero významných osobností z celého sveta a program bude určite bohatý, preto si takúto jedinečnú príležitosť určite nenechajte ujsť a zaregistrujte sa čím skôr. Viac detailov, ako aj možnosť registrácie na konferenciu nájdete na webovej stráne https://rootsymposium-slovakia.com.

 • Veľkoplošná ochrana a obnova biodiverzity
 • Pracovná konferencia ČBS organizovaná v spolupráci s SBS, AOPK a PrF MU sa uskutoční v dňoch 28. – 29. 11. 2020 (tentoraz netradične) v Brne. Prípravný výbor konference: I. Jongepierová, P. Pešout, R. Hamerský, K. Řehounková, R. Hédl, E. Šmerdová a L. Tichý. Prihláška na konferenciu vrátane podrobnejšieho členenia programových blokov bude zverejnená na webovej stránke SBS.

 • 100. výročie narodenia RNDr. Dezidera Magica
 • Slovenská botanická spoločnosť si v lete alebo na jeseň plánuje pripomenúť 100. výročie narodenia dr. D. Magica, ktorý bol zakladajúcim členom SBS a významným funkcionárom v jej vedení, exkurziou vlastným autobusom na vybranú lokalitu na strednom Slovensku a následným slávnostným obedom. Presný dátum podujatia a bližšie informácie o ňom oznámime elektronickou poštou, príp. ich poskytne Ing. Richard Hrivnák, PhD..

 • 9. 3. 2020 (pondelok)
  Minikurz jedlých rastlín pre deti a starých rodičov
  Na terénnej exkurzii si predstavíme 12 jedlých rastlín, zásady zberu jedlých a liečivých rastlín, ako aj obmedzenia pri ich zbere v chránených územiach. Zraz: Bratislava-Karlova Ves, zastávka električiek Kútiky (čísla 4, 9; posledná zastávka električiek v Karlovej Vsi) o 15.00 hod. Vedie: RNDr. Helga Kothajová.

 • 28. 3. 2020 (sobota)
  Začiatok jari v Hainburských kopcoch (Rakúsko)
  Zraz: Bratislava-Petržalka, žel. stanica o 8.05 hod. (Odchod vlakom o 8.15 do Kittsee.) Trasa: Kittsee, žel. st. – Berg – vyhliadka na Königswarte – hrad Pottenburg – Wolfsthal. Návrat autobusom z Wolfsthalu, kostola o 13.17, 14.47, 16.02 alebo 17.17 hod. Vedie: RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

 • 27. 4. 2020 (pondelok)
  Exkurzia na kremencovú hôrku Pliešky (lesné a xerotermné spoločenstvá)
  Zraz: severný okraj obce Lovce (48°27'00.3"N, 18°21'47.6"E) o 13.00 hod. Doprava na miesto stretnutia je individuálna, účastníci s vlastným motorovým vozidlom sú zvlášť vítaní! Vedie: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.

 • 14. 5. 2020 (štvrtok)
  Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici
  Lichenologická exkurzia na vápencové bralo v PR Beckovské Skalice v Považskom Inovci. Zraz: pred Botanickým ústavom CBRB SAV v Bratislave o 8.00 hod. Vedie: Mgr. Zuzana Fačkovcová, PhD. a Mgr. Anna Bérešová, PhD. Záujemcov prosíme o nahlásenie účasti vopred na mail.

 • 17. 5. 2020 (nedeľa)
  Exkurzia za xerotermnou flórou na Jánošíkovú baštu nad Kysakom
  Odchod osobným vlakom z Hlavnej železničnej stanice Košice o 7.36 hod. Vedie: RNDr. Matej Dudáš PhD. Viac info na emaily.

 • 23. 5. 2020 (sobota)
  Za dubami do Martinského lesa a Šenkvického hája
  Zraz: obec Šenkvice, pred železničnou stanicou o 8.50 hod. (Príchod na zastávku možný vlakom odchádzajúcim z Bratislavy, hl. st. o 8.18 hod.) Trasa: Šenkvice – Martinský les – Šenkvický háj – Šenkvice. Návrat vlakom zo Šenkvíc o 14.13, 15.02, 16.13 alebo 17.13 hod. Príchod na miesto exkurzie a odchod je individuálny. Vedie: RNDr. Iva Hodálová, CSc., RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

 • 30. 5. 2020 (sobota)
  Exkurzia na Myjavskú pahorkatinu
  Zraz: Bratislava, AS Mlynské Nivy, nástupište č. 21 o 7.10 hod. (Odchod autobusom o 7.20 hod. do Hradišťa pod Vrátnom. Je možné pripojiť sa cestou, alebo prísť priamo do Hradišťa pod Vrátnom o 9.02 hod.) Trasa: Hradište pod Vrátnom – PP Kyseľová – Mníchova úboč. Návrat autobusom z Hradišťa pod Vrátnom o 16.38 hod. (príchod do Bratislavy o 18.25 hod.). Vedie: Mgr. Martina Kosorínová, Mgr. Iveta Škodová, PhD.

 • 5. 6. 2020 (piatok)
  Exkurzia do Starohorských vrchov za vápnomilnou flórou a lesnou aj nelesnou vegetáciou
  Odchod o 8.30 hod. z areálu TU vo Zvolene, zadná brána. Trasa (pešia časť približne 5–6 hodín): Kordíky, sedlo Pod Holým vŕškom – Dedkovo – Riečanské sedlo – Riečka. Doprava účastníkov bude zabezpečená vlastným autobusom. Členovia aj hostia z iných pobočiek sú srdečne vítaní! Bližšie informácie a prihlasovanie na exkurziu na adrese.

2019

 • Seminár
 • 12. 3. 2019 o 9.30 hod.
  XXIII. pracovné stretnutie botanikov múzeí, vysokých škôl, botanických záhrad a štátnej ochrany prírody.
  Miesto konania: v priestoroch Botanickej záhrady ÚBEV PF UPJŠ, Mánesova 23, Košice.

 • 23. 3. 2019 (sobota)
  Začiatok jari v Dunajských luhoch
  Zraz: Kalinkovo OcÚ o 9.10 hod. (odchod autobusu z Bratislavy, Mlynské Nivy o 8.35). Trasa: Kalinkovo – Kalinkovská horáreň – Topoľové – Lieskovec. Odchod spiatočných autobusov MHD z Lieskovca: 14.35, 15.31, 16.31,... Vedúci: RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

 • Seminár
  28. 3. 2019 (štvrtok): Jarný algologický a limnologický seminár SBS a SLS.
  BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 13.00 hod. Referáty nahláste na adresu tu.

 • 1. 4. 2019 (pondelok)
  Exkurzia do okolia Čifár (Podunajská nížina)
  Cieľom budú lesné a xerotermné spoločenstvá nad vodnou nádržou Čifáre. Zraz: Čifáre pri COOP Jednota (48°13'55.9"S, 18°23'26.0"V) o 13.00 hod. Doprava na miesto stretnutia je individuálna, účastníci s vlastným motorovým vozidlom sú zvlášť vítaní! Vedie: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.

 • 2. 4. 2019 (utorok)
  Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici
  Lichenologická exkurzia do severnej časti masívu Vápenná v Malých Karpatoch. Zraz o 8.30 hod. pred Botanickým ústavom CBRB SAV v Bratislave. Vedúca: Mgr. Zuzana Fačkovcová, PhD. Záujemcov prosíme o nahlásenie účasti vopred na mail: zuzana.fackovcova@savba.sk.

 • 6. 4. 2019 (sobota)
  Exkurzia do alúvia riečky Rudava (Záhorská nížina)
  Komisia pre ochranu prírody pri SBS pozýva na exkurziu do alúvia unikátnej nížinnej riečky Rudava vyhlásenej za CHA, ÚEV a vedenej ako Ramsarská lokalita. Exkurzia sa koná na počesť Barbory Marholdovej, ktorá sa významne zaslúžila o vyhlásenie územia za Ramsarskú lokalitu. Zraz: Malacky autobusová stanica (pred železničnou stanicou) o 9.00 hod. (Možný príchod na miesto zrazu z Bratislavy: vlakom o 18.16 z hlavnej stanice.) Odchod na lokalitu autobusom o 9.10 hod., smer Lakšárska Nová Ves; vystúpiť na zastávke Studienka, hájenka (Vlčie Jamy). Trasa: Tančibokovci – Mikoháľ – Holbičkovci – Sojákovci – Juríkovci. Vedúce: RNDr. Helga Kothajová, Mgr. Martina Kosorínová.

 • 13. 4. 2019 (sobota)
  Jarná flóra Burdy (Kováčovské kopce)
  Zraz: Kamenica nad Hronom, autobusová zastávka pri obecnom úrade (pri reštaurácii Hronská perla; 47°49'47"S, 18°43'55"V) o 10.00 hod. Trasa: Kamenica n. H. – NPR Burdov, Skaly vyhliadka – Čierna hora – Kamenica n. H. Príchod a odchod na miesto exkurzie je individuálne. Vedúci: RNDr. Iva Hodálová, CSc., RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

 • 4. 5. 2019 (sobota)
  Botanická exkurzia k Veľkej Ružínskej jaskyni
  Odchod z hlavnej vlakovej stanice z Košíc osobným vlakom o 7.18 hod. Zraz účastníkov bude na železničnej zastávke „Ružín“ po príchode vlaku na zastávku. Vedúci: RNDr. Matej Dudáš, PhD. Všetci botanici, študenti a turisti sú srdečne vítaní!

 • 15. 5. 2019 (streda)
  Exkurzia Stredoslovenskej pobočky SBS
  Exkurzia na Krupinskú planinu s návštevou lokality Pustý hrad nad obcou Litava. Doprava účastníkov bude zabezpečená vlastným autobusom s odchodom z areálu TU vo Zvolene. Hostia z iných pobočiek sú srdečne vítaní! Bližšie informácie a prihlasovanie na exkurziu na adrese: judita.kochjarova@tuzvo.sk.

 • Deň fascinácie rastlinami 2019
  Fyziologická sekcia SBS v spolupráci s Katedrou fyziológie rastlín, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Botanickým ústavom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV v Bratislave budú v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave dňa 17. 5. 2019 organizovať popularizačnú akciu pri príležitosti Dňa fascinácie rastlinami 2019. Súčasťou akcie budú zaujímavé prednášky na rozličné témy pre širokú verejnosť, ako aj program v laboratóriách určený najmä pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. Bližšie informácie o podujatí budú zverejnené v jarných mesiacoch 2019.

 • Fyziológia rastlín v premenách času
  Na Botanickom ústave CBRB SAV v Bratislave sa 29. 5. 2019 o 13.00 hod. uskutoční seminár pri príležitosti životných jubileí významných rastlinných fyziológov Slovenska RNDr. Otílie Gašparíkovej, DrSc., prof. RNDr. Eleny Masarovičovej, DrSc. a doc. RNDr. Igora Mistríka, CSc. Program seminára: 1. Úvodné slovo. 2. Príhovor riaditeľky BÚ CBRB SAV Mgr. Anny Bérešovej, PhD. 3. Príhovory jubilantov a hostí. 4. Prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.: Pedológia očami rastlinného fyziológa. 5. doc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD.: Čo priniesol výskum mäsožravých rastlín za posledných desať rokov. 6. doc. Ing. Tomáš Takáč, PhD. (Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR): Využitie proteomickej analýzy pre štúdium procesov regulovaných mitogén aktivovanými proteínkinázami. 7. Záverečné slovo. Na seminári sa zúčastnia samotné jubilujúce osobnosti, ako aj ich bývalí študenti, ktorí sa veľmi dobre uplatnili v odbore nielen doma, ale aj v zahraničí. Seminár sa koná pod záštitou Fyziologickej sekcie SBS ako sprievodná akcia Dňa fascinácie rastlinami 2019. Program.

 • 21. 6. 2019 (piatok)
  Spomienkový program
  Dňa 21. 6. 2019 (piatok) sa uskutoční v Kežmarku spomienkový program venovaný významnému mykológovi a botanikovi F. G. Hazslinszkému (nar. 1818 Kežmarok, zomrel 1896 Prešov). Program začne o 9.00 odhalením pamätnej tabule Hazslinszkému na jeho rodnom dome pri kežmarskej radnici. O 10.00 bude seminár o jeho živote a diele na ZŠ Nižná brána Kežmarok, kde bude zároveň otvorený poznávací kútik Hazslinszkého, podobný náčnému kútiku venovanom G. Wahlen-bergovi. Pravdepodobne o 13.00 bude prijatie organizátorov akcie a hostí Sviatku kultúry a vzájomnosti karpatských Nemcov na Mestskom úrade primátorom Kežmarka, za účasti potomkov rodiny botanika Samuela Genersicha a prednáša-júceho z Budapešti. Súčasťou prijatia bude aj odmena študentov, ktorí sa podieľali na tvorbe expozície o Hazslinszkom Genersichovou cenou, ktorú udelí Genersichova nadácia z Budapešti. Nakoniec by malo byť občerstvenie a neformálne rozhovory v reštaurácii, ktorá sa nachádza v Hazslinszkého dome. Bližšie informácie: Milan Choma.

 • Floristický minikurz
  21. a 22. 6. 2019: Floristický minikurz
  Záujemcov o poznávanie domácich divorastúcich rastlín priamo v teréne pozývame na floristický minikurz. Uskutoční sa v dňoch 21. a 22. 6. 2019 formou celodenných exkurzií venovaných určovaniu nájdených rastlín na krátkych trasách v okolí Lozorna (Malé Karpaty, Záhorská nížina). Minikurz je zdarma a je určený pre začínajúcich a mierne pokročilých floristov, žiakov a študentov. Ubytovanie, stravovanie a cestovanie si zabezpečujú účastníci samostatne. Účasť na minikurze je potrebné nahlásiť do 10. 6. 2019 na mailovú adresu: iva.hodalova@savba.sk. Odchody spojov, trasy exkurzií a ďalšie informácie budú upresnené prihláseným účastníkom. Vedúci exkurzií: RNDr. Iva Hodálová, CSc., RNDr. Mgr.theol. Dominik Roman Letz, PhD., OP, RNDr. Jana Májeková, PhD., RNDr. Pavol Mereďa, PhD., RNDr. Marica Zaliberová, CSc. (všetci Botanický ústav CBRB SAV, Bratislava). Program. Výsledky.

 • Exkurzia
  28. 9. 2019 (sobota): Za inváznymi rastlinami lužných lesov Bratislavy.
  Trasa: okolie a vnútro južnej (územne nechránenej) časti Pečnianskeho lesa v Bratislave-Petržalke. Zraz: o 9.00 hod. v Petržalke na zastávke MHD Kremnická, smer Petržalka-centrum (48°07'42"S, 17°05'37"V). Vedúci: RNDr. Iva Hodálová, CSc., RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

 • Seminár
  9. 10. 2019 (streda): Vindemia lichenologica – Ukončenie lichenologického roka:
  Lichenologická exkurzia za lišajníkmi Muránskej planiny.
  Zraz o 9.00 hod. v obci Muráň pred Informačným centrom NP Muránska planina. Záujemcov prosíme o nahlásenie účasti vopred. Vedúca: Mgr. Anna Bérešová, PhD..

 • Exkurzia
  11. 10. 2019 (piatok): Botanická exkurzia do Kľačian II (okr. Hlohovec)
  Exkurzia zameraná na ruderálne biotopy, okraje polí a bývalé hlinisko. Zraz na železničnej zastávke v obci Kľačany (48°23'13.1"S 17°52'04.5"V) o 9.00 hod. Doprava na miesto stretnutia je individuálna, účastníci s vlastným motorovým vozidlom sú zvlášť vítaní! Vedie: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.

 • 10. – 13. 9. 2019 v Nitre
  Zjazd Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV
  11. zjazd Spoločnosti sa uskutoční. Bližšie informácie s prihláškou sú uvedené v informačných materiáloch pdf docx na osobitnom mieste. Zborník abstraktov a Uznesenia zjazdu.

 • Botanické zbierky a databázy a ich využitie vo výskume a praxi
  Pracovná konferencia ČBS a SBS sa uskutoční v dňoch 30. 11. – 1. 12. 2019 v Prahe. Konferencia se bude venovať významu botanických zbierok (v najširšom slova zmysle) a databáz pre botanický a ekologický výskum, vrátane výsledkov výskumu, ku ktorému práve zbierky a databázy v podstatnej miere prispeli. Hoci primárny význam botanických zbierok (najmä herbárov, ale taktiež zbierok živých kultúr rias a húb), sa týka otázok súvisiacich s taxonómiou, systematikou a nomenklatúrou, ich využitie je oveľa širšie. V posledných rokoch sa botanické zbierky stávajú kľúčovým vedeckým nástrojom aj pre štúdium fylogenetických vzťahov, šírenie a ekológiu inváznych organizmov, populačnej dynamiky vzácnych taxónov, klimatických zmien, fenológie, opeľovacej biológie, ekofyziológie, funkčných vlastností rastlín, dynamiky a diverzity vegetácie, spôsobov obživy našich predkov alebo forenzných problémov. V priebehu posledných dvoch dekád taktiež došlo k zásadným zmenám v oblasti získavania a spracovania ohromného množstva dát zhromaždených botanikmi a rast-linnými ekológmi za posledných takmer 300 rokov botanického výskumu. Elek-tronické databázy (regionálne, národné aj nadnárodné) dnes predstavujú nevyhnutný a efektívny prostriedok pre dokumentáciu a hodnotenie dát a umožňujú nám lepšie pochopiť príčiny, fungovanie a zmeny rastlinnej diverzity. Prípravný výbor konference: P. Mráz, V. Abrahám, J. Danihelka, M. Chytrý, S. Kubešová, M. Lepší, K. Sutorý, J. Šibík, O. Šída. Prihláška a Program konferencie.

 • 5. 12. 2019 (štvrtok) : Jesenný algologický a limnologický seminár SBS a SLS.
  BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 13.00 hod. Referáty nahláste na adresu tu.

 • 11. 12. 2019 (streda)
  Kuriózne zbery, nové nálezy a iné novinky z flóry Slovenska alebo poznatky zo zahraničných alebo domácich ciest (19. ročník)
  Dr. E. Michalková pozýva na informačno-spoločenské botanické popoludnie „na Luciu“. Záujemcovia o prezentáciu príspevkov akéhokoľvek druhu upovedomte organizátorku do 1. 12. t. r. Zasadacia miestnosť BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

2018

 • Seminár
  28. 3. 2018 (streda): Jarný algologický a limnologický seminár SBS a SLS.
  BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 13.00 hod. Na zasadnutí prebehnú aj voľby vedenia Algologickej sekcie (bližšie informácie k voľbám vedenia pobočiek, sekcií a odborných skupín na ďalšie funkčné obdobie poskytnú ich predsedovia). Referáty nahláste na adresu tu.

 • 21. 3. 2018 o 9.30 hod.
  XXI. pracovné stretnutie botanikov múzeí, vysokých škôl, botanických záhrad a štátnej ochrany prírody.
  Miesto konania: v priestoroch Krajského múzea v Prešove, Hlavná 2985/86, 08001 Prešov. Podujatie je organizované v spolupráci s Krajským múzeom v Prešove.

 • Kurz
  Floristický kurz SBS a ČBS v Bardejove
  Uskutoční sa v dňoch 1. – 7. 7. 2018. Prihláška pdf a doc. Informačné materiály o území. Kurzu sa zúčastnilo spolu 127 účastníkov, z toho 69 zo Slovenska a 58 z Českej republiky. Fotografie tu, ako aj na stránke ČBS tu.

 • Konferencia
  Systematika, ekológia a floristika vo svetle prietokovej cytometrie
  Pracovná konferencia ČBS a SBS sa uskutoční v dňoch 24. – 25. 11. 2018 v Prahe. Konferencia se bude venovať širokému využitiu prietokovej cytometrie v rôznych oblastiach botanického výskumu. Hoci má táto metóda hlavné uplatnenie v evolučných a systematických aplikáciách, veľká časť prezentácií bude venovaná prínosom prietokovej cytometrie pre výskum biodiverzity a ekológie rastlín. Geograficky bude konferencia zameraná najmä na štúdium stredoeurópskej flóry s niekoľkými presahmi do fytogeograficky najzaujímavejších oblastí sveta. Aj keď ťažisková časť príspevkov bude venovaná kvitnúcim rastlinám, na svoje si prídu aj zájemcovia o výtrusné rastliny. Prípravný výbor konference: T. Urfus, M. Hroneš, V. Kolarčik, F. Kolář, P. Koutecký, M. Lučanová, P. Trávníček, P. Veselý, P. Vít. Prihláška na konferenciu docx a podrobnejší program členenia programových blokov.

 • Exkurzia
  Za fialkami na Devínsku Kobylu
  Teoreticko-praktický kurz na určovanie slovenských zástupcov sekcie Viola. Zraz: o 9.00 hod. v Bratislave-Dúbravke, na zastávke MHD Žatevná (príchod na zastávku možný spojmi MHD č. 83 a 123). Vedúci: RNDr. Pavol Mereďa, PhD., RNDr. Iva Hodálová, CSc.

 • 7. 4. 2018 (sobota)
  Botanicko-ornitologická exkurzia do Biskupických luhov
  Komisia pre ochranu prírody pri SBS pozývajú na exkurziu zameranú na problematiku ochrany dunajských lužných lesov. Zraz o 10.00 hod. v Bratislave, na zastávke MHD Vlčie Hrdlo. Účastníci s vlastným motorovým vozidlom sú zvlášť vítaní! Vedúci: RNDr. Helga Kothajová, Mgr. Andrej Kovarik, MVDr. Samuel Pačenovský, Bc. Andrej Somora (všetci CHKO Dunajské luhy).

 • 24. 3. 2018 (sobota)
  Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici
  Lichenologická exkurzia na vápencové odkryvy v okolí Dobrej Vody (Malé Karpaty). Zraz o 8.30 hod. pred Botanickým ústavom CBRB SAV v Bratislave. Záujemcov prosíme o nahlásenie účasti vopred na mail.

 • 26. 5. 2018 (sobota)
  Po menej známych stopách Jána Futáka – botanické zaujímavosti okolia Novej Dediny (južné úpätia Štiavnických vrchov)
  Zraz o 13.00 hod. v Novej Dedine pri obecnom úrade (N48°16.745' E18°38.429'). Doprava na miesto stretnutia je individuálna, účastníci s vlastným motorovým vozidlom sú zvlášť vítaní! Vedúci: RNDr. Mária Biela., Mgr. Elena Smetanová, RNDr. Vladimír Smetana.

 • 29. 5. 2018 (streda)
  Exkurzia na Kunešovskú planinu pri Kremnici
  Doprava účastníkov bude zabezpečená vlastným autobusom (odchod z areálu TU vo Zvolene), hostia z iných pobočiek sú vítaní. Bližšie informácie a prihlasovanie na exkurziu na adrese.

 • 2. 6. 2018 (sobota)
  Jarný výlet na Folkmarskú skalu za jarabinou spišskou – endemitom Volovských vrchov
  Zraz na vrátnici Botanickej záhrady UPJŠ; odchod autom o 8.00 hod. Výstup z Kojšova, od krčmy, po príjazde, zhruba okolo 8.30 hod. Prosím záujemcov, aby sa vopred nahlásili od 28. 5. do 1. 6. 2018 emailom na: adrese., aby sme vedeli zariadiť odvoz všetkých účastníkov. Záujemcovia s vlastným autom sú srdečne vítaní. Vedie: RNDr. Matej Dudáš PhD.

 • 12. 9. 2018 (streda)
  Botanické zaujímavosti Záhoria
  Jednodňová exkurzia pri príležitosti životných jubileí RNDr. Terézie Schwarzovej, CSc. a Doc. RNDr. Viery Ferákovej, CSc. Bližšie informácie a sú v prílohe.

 • 29. 9. 2018 (sobota)
  Synantropná a vlhkomilná flóra Dolného Baru a okolia (Podunajská nížina)
  Sekcia systematickej botaniky a geobotaniky SBS pozýva na exkurziu zameranú na poznávanie rastlinstva vyskytujúceho sa v obci Nový Bar a v okolitých bývalých dunajských ramenách Žitného ostrova. Zraz: o 7.50 hod. v Bratislave na hlavnej stanici; odchod o 8.05 hod. vlakom RegioJet do Dolného Baru. (Možnosť pripojiť sa cestou, alebo prísť do Nového Baru o 9.19 hod. na stanicu.) Vedúci: RNDr. Iva Hodálová, CSc., RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

 • 6. 10. 2018 (sobota)
  Retrovýlet po stopách Sillingera
  Exkurzia zameraná na skalné, xerotermné a lesné biotopy sa uskutoční pri príležitosti 80. výročia od úmrtia geobotanika Pavla Sillingera. Trasa: Plavecký Mikuláš žl. zn. – Kršlenica – zel. zn. Mokrá dolina – Pl. Mikuláš. Odchod autobusom zo stanice Bratislava, Nivy o 8.05 hod. (z Patrónky o 8.21 hod.) smer Kuchyňa, kostol. V Kuchyni na zastávke prestup o 9.36 hod. na autobus smer Pl. Mikuláš, Jednota (príchod o 10.05 hod.). Vedúci: RNDr. Milan Valachovič., DrSc.

 • 13. 10. 2018 (sobota)
  Botanická exkurzia do Kľačian (okr. Hlohovec)
  Exkurzia zameraná na ruderálne biotopy, okraje polí a bývalé hlinisko. Zraz na železničnej zastávke v obci Kľačany (48°23'13.1"N, 17°52'04.5"E) o 9.00 hod. Doprava na miesto stretnutia je individuálna, účastníci s vlastným motorovým vozidlom sú zvlášť vítaní! Vedie: Doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.

 • 11. 10. 2018
  Voľby vedenia Dendrologickej sekcie SBS
  Voľby vedenia Dendrologickej sekcie SBS na ďalšie funkčné obdobie sa uskutočnia dňa 11. 10. 2018 v Arboréte Mlyňany v rámci podujatia Dendrologické dni. Kto sa podujatia nezúčastní môže zaslať hlasovací lístok korešpondenčne s dátumom pečiatky pošty najneskôr 11. 10. 2018 na adresu Arboréta Mlyňany. Bližšie informácie poskytnú Ing. Peter Hoťka, PhD. alebo Ing. Ivana Sarvašová, PhD.

 • 26. 10. 2018
  Pozvánka na vernisáž k výstave fotografií a prezentácii knihy A. Luxa a kol.: Visual Guide to Plant Anatomy/ Obrazový průvodce anatomií rostlin
  Fyziologická sekcia SBS Vás srdečne pozýva na výstavu mikrofotografií rastlinných štruktúr, ktorú pripravili autori knihy Visual Guide to Plant Anatomy/Obrazový průvodce anatomií rostlin. Vernisáž výstavy s krátkym predstavením knihy, jej vzniku a koncepcie sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dňa 26. 10. 2018 o 10.00 hod. v miestnosti AMOS pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Publikácia vznikla s podporou Akadémie vied ČR vo Vydavateľstve Academia, Praha a vyšla v roku 2017. Kniha je koncipovaná ako bilingválny česko-anglický text na 326 stranách s približne 150 farebnými fotografiami, s popisom a vysvetlivkami v angličtine a češtine. Súčasťou knihy je DVD, na ktorom je kompletný súbor cca 750 mikrofotografií, pri ktorých sa využilo široké spektrum mikroskopických metód. Jednotlivé snímky sú označené tak, aby bolo možné skryť popis – čo je vhodné na účely výučby. Text je okrem toho doplnený výkladovým slovníkom odborných pojmov, ktorý je v elektronickej podobe interaktívny. Dielo v spolupráci viacerých autorov (prof. Alexander Lux, PriF UK Bratislava, Dr. Milan Baláž a doc. Marie Kummerová, Masarykova univerzita v Brne, Dr. Votrubová a Dr. Aleš Soukup, Karlova Univerzita v Prahe, prof. Thomas Rost, University of California, Davis, USA, Dr. Jun Abe a prof. Shigenori Morita, University of Tokyo, Japonsko) vzniklo ako potreba poskytnúť učiteľom a študentom modernú učebnú pomôcku pre štúdium rastlinnej anatómie, ktorá je dôležitým predmetom pre pochopenie stavby a funkcie rastlinných organizmov. Publikácia bola nominovaná na cenu Akademie vied ČR v r. 2017 a v januári 2018 získala cenu Jednoty tlumočníků a překladatelů za Přírodovědnou encyklopedii.

 • 15. – 16. novembra 2018
  Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie VI
  Interdisciplina konferencia, ktorej časť bude venovaná aj osobe botanika Gustáva Reussa. Termín na prihlasovanie účastníkov je vymedzený len do konca septembra, ale snáď to bude možné aj v nejakých dňoch po tomto dátume. Pozvánka a prihláška.
  Tematické okruhy konferencie: (1) Kultúra Gemera a Malohontu prezentovaná z rôznych aspektov (inštitúcie, osobnosti, kultúrne dedičstvo, historické udalosti a pod.); (2) Interpretácia udalostí a príležitostí aj za hranicami Gemera a Malohontu v príležitostnej tvorbe v interdisciplinárnom kontexte; (3) Osobnosť a dielo Gustáva Reussa (1818 – 1863).

 • 24. – 25. 11. 2018
  Systematika, ekológia a floristika vo svetle prietokovej cytometrie – endemitom Volovských vrchov
  Pracovná konferencia ČBS a SBS sa uskutoční v dňoch 24. – 25. 11. 2018 v Prahe. Konferencia se bude venovať širokému využitiu prietokovej cytometrie v rôznych oblastiach botanického výskumu. Prihláška na konferenciu a program konferencie sú stránke www.sbs.sav.sk/seminars. Prihlášku je potrebné poslať do 15. 11. 2018. Konferenčný poplatok: 400 Kč, členovia ČBS 200 Kč.

 • 7. 12. 2018 (piatok)
  Jesenný algologický a limnologický seminár SBS a SLS
  Referáty nahláste na adresu alica.hindakova(at)savba.sk. Na zasadnutí sa uskutočnia aj voľby vedenia Algologickej sekcie. Miesto konania:BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 13.00 hod.

 • 12. 12. 2018 (streda)
  Kuriózne zbery, nové nálezy a iné novinky z flóry Slovenska alebo poznatky zo zahraničných alebo domácich ciest (18. ročník)
  Dr. E. Michalková pozýva na informačno-spoločenské botanické popoludnie "na Luciu". Záujemcovia o prezentáciu príspevkov akéhokoľvek druhu upovedomte organizátorku do 1. 12. t. r. Na zasadnutí sa uskutočnia aj voľby vedenia Sekcie systematickej botaniky a geobotaniky. Zasadacia miestnosť BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 14.00 hod.

 • 16. 10. 2018 (utorok)
  Vindemia lichenologica – Lichenologické vinobranie
  Lichenologická exkurzia do okolia Čachtického hradného vrchu v Malých Karpatoch. Zraz o 8.00 hod. pred Botanickým ústavom CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava. Vedúci: Mgr. Zuzana Fačkovcová, PhD. Záujemcov prosíme o nahlásenie účasti vopred na mail.

2017

 • 23. 9. 2017 (sobota)
  Za synantropnou flórou do Jakubova a okolia (Záhorská nížina)
  Sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie SBS pozýva na exkurziu do obce Jakubov na Záhorí zameranú na poznávanie synantropnej flóry, najmä rodov Atriplex, Chenopodium s. l. a Persicaria. Zraz: o 9.00 hod. v Malackách na zastávke autobusov pri vlakovej stanici. Vedúci: RNDr. Iva Hodálová, CSc., RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

 • 7. 10. 2017 (sobota)
  Retrovýlet po stopách Jána Heuffela
  Botanicky zameraná exkurzia sa uskutoční pri príležitosti 160. výročia od úmrtia botanika, lekára a modranského rodáka Jána Heuffela. Trasa: Modra Harmónia – Zámčisko – (Veľká homoľa) – chodník Ľ. Štúra – Modra. Biotopy: kyslé dubové lesy s vresom. Zraz o 9. 45 hod. v Modre-Harmónii, na autobusovej zastávke. (Odchd z Bratislavy z presťahovanej AS Mlynské Nivy o 8.35 hod. Návrat do Bratislavy v podvečerných hodinách.) Vedúci: RNDr. Milan Valachovič., CSc.

 • 30. 10. 2017 (pondelok)
  Vindemia lichenologica – Lichenologické vinobranie
  Lichenologická exkurzia do Malých Karpát na masív Veľkej Vápennej. Zraz o 9.00 hod. pred Botanickým ústavom CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava. Vedúci: Mgr. Anna Bérešová, PhD. Záujemcov prosíme o nahlásenie účasti vopred na mail.

 • Seminár
  Arborétum Mlyňany včera a dnes
  Seminár sa uskutoční 16. 11. 2017 v Arboréte Mlyňany, Vieska nad Žitavou pri príležitosti 125. výročia založenia Arboréta. Bližšie informácie: Ing. Jana Konôpková, PhD.

 • Konferencia
  25. - 26. 11. 2017. Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy. Konferenciu organizuje Česká botanická spoločnosť v spolupráci s SBS. Miesto konania: Velká geologická posluchárna, budova děkanátu PřF UK, Albertov 6, Praha 2. Prihláška. Program.

 • Floristický kurz SBS a ČBS
  9. a 10. 6. 2017. Spoločný Floristický kurz SBS a Českej botanickej spoločnosti sa po troch rokoch uskutoční opäť na Slovensku, a to v dňoch 1. až 7. júla 2018. V rámci cirkulácie po slovenských regiónoch zavíta tento raz na východ štátu, do Bardejova. Exkurzné trasy budú situované do orografických celkov Čergov, Ľubovnianska vrchovina, Busov, Ondavská vrchovina. Ubytovanie a stravovanie pre účastníkov kurzu je predbežne plánované v Školskom internáte pri Strednej priemyselnej škole v Bardejove, Ul. sv. Jakuba 28, 085 01 Bardejov. Bližšie informácie, spolu s prihláškou budú rozosielané s jarnými informačnými materiálmi SBS v marci 2018. Bližšie informácie: RNDr. Ema Gojdičová.

 • 21. 3. 2017 (utorok)
  Valné zhromaždenie SBS.
  Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 13.00 hod. Program.

 • 21. 3. 2017 o 9.30 hod.
  XXI. pracovné stretnutie botanikov múzeí, vysokých škôl, botanických záhrad a štátnej ochrany prírody.
  Miesto konania: v zasadačke RCOP v Prešove, Hlavná 93, 080 01 Prešov.

 • Seminár
  20. 4. 2017 (štvrtok): Jarný algologický a limnologický seminár SBS a SLS.
  Referáty nahláste na adresu alica.hindakova(at)savba.sk. Miesto konania: BÚ CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí, 13.00 hod.

 • Exkurzia
  1. 4. 2017 (sobota): Exkurzia za psamofytnou flórou v okolí Malého Horeša
  Odchod osobného vlaku z Košíc o 8.06 hod. Zraz na zastávke Veľký Horeš po príchode vlaku o 9.32 hod. Vedie: RNDr. Matej Dudáš. Ďalšie informácie: tu.

 • Exkurzia
  11. 4. 2017 (utorok): Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici
  Lichenologická exkurzia do Doliny Hlboče (Smolenický kras). Zraz o 8.30 hod. pred Botanickým ústavom CBRB SAV v Bratislave. Záujemcov prosíme o nahlásenie účasti vopred na mail.

 • Exkurzia
  13. 5. 2017 (sobota): Botanická exkurzia do Hronského Beňadika na vrch Klíča
  Zraz účastníkov: v Hronskom Beňadiku pri pekárni DUMAS PLUS (pri autobusovej zastávke) o 10.00 hod. Doprava na miesto stretnutia je individuálna, účastníci s vlastným motorovým vozidlom sú zvlášť vítaní! Vedie: RNDr. Matúš Račko.

 • Exkurzia
  24. 5. 2017 (streda): Exkurzia na Zlatý vrch pri Vyhniach (CHKO Štiavnické vrchy)
  Doprava autobusom bude zabezpečená. Bližšie informácie a prihlasovanie na exkurziu na adrese.

 • Minikurz
  9. a 10. 6. 2017: Floristický minikurz
  Záujemcov o poznávanie domácich divorastúcich rastlín priamo v teréne pozývame na druhý ročník floristického minikurzu. Uskutoční sa v dňoch 9. a 10. 6. 2017 formou celodenných exkurzií venovaných určovaniu nájdených rastlín na krátkych trasách v okolí Stupavy (Malé Karpaty, Záhorie). Minikurz je zdarma a je určený pre začínajúcich a mierne pokročilých floristov, žiakov a študentov. Ubytovanie, stravovanie a cestovanie si zabezpečujú účastníci samostatne. Účasť na minikurze je potrebné nahlásiť do 31. 5. 2017 na mailovú adresu: iva.hodalova@savba.sk. Odchody spojov, trasy exkurzií a ďalšie informácie budú upresnené prihláseným účastníkom. Vedúci exkurzií: RNDr. Iva Hodálová, CSc., RNDr. Jana Májeková, PhD., RNDr. Pavol Mereďa, PhD., RNDr. Marica Zaliberová, CSc. (všetci Botanický ústav CBRB SAV, Bratislava). Výsledky floristického minikurzu tu. Fotografie tu.

 • Minikurz
  15. - 18. 6. 2017: Hydrobotanické exkurzie
  Záujemcov o poznávanie močiarnej a vodnej vegetácie pozývame na exkurzie, ktoré sa uskutočnia v okolí Lanžhota. Bližšie informácie nájdete tu.

 • Konferencia
  Septembr 2017: 14. konferencia študentov experimentálnej biológie rastlín 2017
  V septembri 2017 sa v Bratislave na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského uskutoční konferencia 14th Student Conference of Experimental Plant Biology. Konferencia, ktorá patrí k najvýznamnejším stretnutiam študentov experimentálnej biológie rastlín na Slovensku a v Českej republike sa podľa nových pravidiel bude organizovať každé dva roky v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou a partnerskou Českou společností experimentální biologie rostlin. Je to ideálna príležitosť pre prezentovanie výsledkov výskumu doktorandov ale aj nadaných študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Konferencia bude prebiehať v anglickom jazyku, pričom uchádzači si budú môcť štandardne vybrať na prezentáciu prednášku alebo poster. Bližšie informácie o konferencii nájdete na webovej stránke tu. V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že členovia Slovenskej botanickej spoločnosti sa môžu uchádzať o zvýhodnený registračný poplatok na konferenciu. Všetkých Vás srdečne pozývame. V mene organizačného výboru Marek Vaculík.

2016

 • Exkurzia
  1. 10. 2016 (sobota): Exkurzia k Dunaju a na slanisko Pavel pri Novej Stráži.
  Sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie SBS pozýva na exkurziu zameranú na poznávanie rodov Atriplex, Chenopodium s. l. a Persicaria na trase Nová Stráž > ramená Dunaja > slanisko Pavel > Zlatná na Ostrove. Zraz: o 7.50 hod. v Bratislave na hlavnej stanici, odchod o 8.05 vlakom RegioJet do Novej Stráže. Vedúci: RNDr. Iva Hodálová, CSc., RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

 • Exkurzia
  10. 10. 2016 (sobota): Botanická exkurzia na Oponický hrad
  Zraz na parkovisku pri kaštieli (48°27'48,45"S, 18°8'52,64"V) o 13.00 hod. Doprava na miesto stretnutia je individuálna, účastníci s vlastným motorovým vozidlom sú zvlášť vítaní! Vedie: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.

 • Zhromaždenie
  22. 3. 2016 (utorok): Valné zhromaždenie SBS.
  BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 13:00.

 • Seminár
  18. 4. 2016 (pondelok): Jarný algologický a limnologický seminár SBS a SLS.
  Referáty nahláste na adresu alica.hindakova(at)savba.sk. Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 13:00.

 • Kolokvium
  25. 5. 2016 (streda): Kolokvium k Flóre Slovenska VI/4 (Program).
  Dr. K. Goliašová a dr. E. Michalková pozývajú na seminár venovaný novým poznatkom o spracovávaných taxónoch z čeľadí Amaranthaceae, Polygonaceae, Plumbaginaceae a Primulaceae, publikovaných v najnovšom zväzku diela Flóra Slovenska VI/4. Konkrétny program podujatia bude zverejnený na stránkach Spoločnosti. Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 13.00 hod.

 • Prezentovanie nálezov
  15. 4. 2016 (piatok): Zaujímavé floristické nálezy
  Záujemcovia o prezentovanie svojich nálezov sa môžu prihlásiť na adrese: blazena.bencatova(at)tuzvo.sk. Katedra fytológie (B329), 3. posch. bloku B, TU, T. G. Masaryka 24, 10.00 hod.

 • Stretnutie
  7. 4. 2016 (štvrtok): XX. pracovné stretnutie botanikov múzeí, vysokých škôl, botanických záhrad a štátnej ochrany prírody.
  V zasadačke RCOP v Prešove, Hlavná 93, 080 01 Prešov, 9.00 hod.

 • Výstava
  15. 3. - 30. 4. 2016: Izabela Textorisová - prvá slovenská botanička
  Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave organizuje v dňoch 15. 3. - 30. 4. 2016 panelovú výstavu o prvej slovenskej botaničke Izabele Textorisovej. Autorkou výstavy je RNDr. Marta Vozárová. Miesto a čas konania výstavy: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Pondelok: 11:00 – 19:00 hod. Utorok – piatok: 8:00 – 19:00 hod. Sobota: 9:00 – 15:00 hod. Počas výstavy sa bude o. i. dňa 31. 3. 2016 o 17:00 hod. konať aj prednáška prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. na botanickú tematiku. Bližšie informácie na stránke: www.ncpvat.cvtisr.sk v sekcii Popularizačné aktivity – Výstavy alebo Mgr. Antónia Germanová.

 • Kongres
  jún 2016: Plant Biology EPSO/FESPB Congress 2016
  V júni 2016 sa v Prahe uskutoční prestížny európsky míting Plant Biology EPSO/FESPB Congress 2016. Hlavnými organizátormi akcie sú Prof. Jana Albrech-tová z Přírodovědecké faulty Karlovy univerzity v Prahe a Prof. Jiří Šantrúček z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konferencia sa organizuje každé dva roky a patrí k najvýznamnejším stretnutiam experimentálnych biológov rastlín v Európe. Bližšie informácie o konferencii nájdete na webovej stránke www.europlantbiology2016.org. Upozorňujeme, že členovia Slovenskej botanickej spoločnosti sa môžu uchádzať o zvýhodnený registračný poplatok, nakoľko SBS je členom FESPB. Koniec prihlášok na konferenciu: 20. 3. 2016.

 • Floristický minikurz
  17. a 18. 6. 2016: Floristický minikurz
  Záujemcov o poznávanie domácich divorastúcich rastlín priamo v teréne pozývame na floristický minikurz. Uskutoční sa v dňoch 17. a 18. 6. 2016 formou celodenných exkurzií venovaných určovaniu nájdených rastlín na krátkych trasách v okolí Bratislavy (Záhorie, Malé Karpaty, Podunajsko). Minikurz je zdarma a je určený pre začínajúcich a mierne pokročilých floristov, žiakov a študentov. Ubytovanie, stravovanie a cestovanie si zabezpečujú účastníci samostatne. Účasť na minikurze je potrebné nahlásiť do 31. 5. 2016 na mailovú adresu. Odchody spojov, trasy exkurzií a ďalšie informácie budú upresnené prihláseným účastníkom. Vedúci exkurzií: RNDr. Iva Hodálová, CSc., RNDr. Jana Májeková, PhD., RNDr. Pavol Mereďa, PhD., RNDr. Marica Zaliberová, CSc. (všetci Botanický ústav SAV, Bratislava). Výsledky floristického minikurzu tu. Fotografie tu.

 • Konferencia
  26. – 27. 11. 2016: Ekológia a evolúcia karpatskej flóry
  V dňoch 26. – 27. 11. 2016 je v Prahe naplánovaná spoločná pracovná konferencia Českej a Slovenskej botanickej spoločnosti na tému „Ekológia a evolúcia karpatskej flóry“. Karpaty, ako oblasť mimoriadnej diverzity a zachovalosti prírodných biotopov, majú výnimočné postavenie v rámci Európy a v súčasnosti sú predmetom čoraz väčšieho záujmu výskumníkov z celej Európy. Český a slovenský výskum v tejto oblasti má veľmi dlhú tradíciu a množstvo našich vedcov naprieč vednými disciplínami patrí medzi najvýznamnejších odborníkov skúmajúcich túto oblasť. Široký tematický záber konferencie bude siahať od výskumu kvartérnej histórie karpatskej flóry, cez biogeografiu a evolúciu rastlín v Karpatoch, až po výskum diverzity, dynamiky a ohrozenosti lesnej aj nelesnej vegetácie Karpát. Konferencia má za cieľ prepojiť poznatky z rôznych oblastí botanického výskumu, predstaviť prieniky blízkych odborov a taktiež sprostredkovať kontakty výskumníkov z jazykovo blízkych „karpatských krajín“. Konferencia sa bude zaoberať nasledujúcimi okruhmi: kvartérny vývoj karpatskej flóry a vegetácie, biogeografia a fylogeografia karpatskej flóry, dynamika lesných ekosystémov v Karpatoch, diverzita a ochrana nelesných biotopov Karpát. Prípravný výbor konferencie: Filip Kolář, Michal Hájek, Petra Hájková, Jan Roleček, Marek Slovák, Milan Valachovič. Prihláška na konferenciu, vrátane podrobnejších informácií, bude zverejnená v priebehu apríla na stránke www.sbs.sav.sk. Program.

 • Exkurzia
  2. 4. 2016 (sobota): Retrovýlet po stopách J. Ľ. Holubyho
  Pri príležitosti 180. výročia narodenia významnej stredoeurópskej osobnosti botaniky J. Ľ. Holubyho sa uskutoční exkurzia na trase: Trenčianske Bohuslavice – Haluzice – Zemianske Podhradie. Exkurzia bude ukončená prehliadkou pamätnej izby J. Ľ. Holubyho. Zraz o 10.00 na autobusovej zastávke v Trenčianskych Bohuslaviciach. (Odchod rýchlikom do Nového Mesta n. V. z Bratislavy, hl. st. o 7.55 hod.). Vedie: RNDr. Milan Valachovič, CSc.

 • Exkurzia
  5. 4. 2016 (utorok): Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici
  Lichenologická exkurzia na Súľovské skaly. Zraz o 8.00 hod. pred Botanickým ústavom SAV v Bratislave. Záujemcov prosíme o nahlásenie účasti vopred na maily alebo tu.

 • Exkurzia
  30. 4. 2016 (sobota):Za jarnou flórou na Šivec
  Zraz na zastávke Ružín po príchode vlaku o 7.50 hod. Vedie: RNDr. Matej Dudáš.

 • Exkurzia
  2. 5. 2016 (pondelok): Botanická exkurzia do NPR Včelár
  Zraz na križovatke pod rezerváciou pri moste cez Žitavu (48°26'50.39"S, 18°28'33.87"V) o 13.00 hod. Doprava na miesto stretnutia je individuálna, účastníci s vlastným motorovým vozidlom sú zvlášť vítaní! Vedie: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.

 • Exkurzia
  26. 5. 2016 (štvrtok): Exkurzia do PR Holý vrch a PR Gajdošovo (CHKO Štiavnické vrchy)
  Doprava autobusom bude zabezpečená. Bližšie informácie a prihlasovanie na exkurziu na adrese.

 • Exkurzia
  22. 6. 2016 (streda): Exkurzia do cukrovaru Sereď
  Sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie a Západoslovenská pobočka SBS pozývajú na exkurziu do cukrovaru v Seredi. Exkurzia bude venovaná výskytu a šíreniu synantropných a nepôvodných rastlín pri príležitosti životného jubilea RNDr. Marice Zaliberovej, CSc., ktorá študovala vegetáciu slovenských cukrovarov. Po exkurzii bude krátke posedenie. Zraz o 10.00 hod. v Seredi na autobusovej stanici. Vedúci: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.

2015

  Exkurzia
  1. 10. 2015 (štvrtok): Botanicko-ochranárska exkurzia do lužných lesov.
  Sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie a Komisia pre ochranu prírody pri SBS pozývajú na exkurziu zameranú na problematiku vnadísk lesnej zveri a s nimi spojených inváznych druhov rastlín. Zraz: o 10.00 na zástavke MHD Gaštanová aleja v Rusovciach (autobus č. 91). Vedúci: Mgr. Andrej Kovarik, RNDr. Marica Zaliberová, CSc.

 • Exkurzia
  14. 10. 2015 (streda): Exkurzia na slanisko Ružový dvor pri obci Komjatice.
  Zraz pred majerom Ružový dvor(48° 8' 55,11" s. š., 18° 7' 39,79" v. d.) o 13.00 hod. Doprava na miesto stretnutia je individuálna, účastníci s vlastným motorovým vozidlom sú zvlášť vítaní! Vedie: Ing. Pavol Eliáš, PhD.

 • Seminár
  3. 11. 2015 (utorok): Vindemia lichenologica – Lichenologické vinobranie.
  Ukončenie lichenologického roka. Seminár o témach, ktoré riešil lichenologický tím BÚ SAV v roku 2015. Ak sa chcete podeliť o zaujímavú lichenologickú informáciu a prispieť do programu seminára, kontaktujte dr. A. Košuthovú. Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 13.00 hod. Program.

 • Seminár
  9. 12. 2015 (streda): Kuriózne zbery, nové nálezy a iné novinky z flóry Slovenska alebo poznatky zo zahraničných alebo domácich ciest (15. ročník).
  Dr. E. Michalková pozýva na informačno-spoločenské botanické popoludnie "na Luciu". Záujemcovia o prezentáciu príspevkov akéhokoľvek druhu upovedomte organizátorku do 27. 11. t. r. Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 14.00 hod. Program.

 • Seminár
  7. 12. 2015 (pondelok): Jesenný algologický a limnologický seminár SBS a SLS.
  Referáty nahláste na adresu alica.hindakova(at)savba.sk. Miesto konania: Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 13.00 hod. Program.

 • Floristická poradňa
  2. 3. 2015 (pondelok): Otvorenie Floristickej poradne.
  Od marca 2015 je pre záujemcov o poznávanie domácich divo rastúcich cievnatých rastlín organizovaná na Botanickom ústave SAV v Bratislave Floristická poradňa. Otvorená je vždy v prvý pondelok v mesiaci, od marca do decembra, v čase od 13:00 do 16:00. V prípade, že buď prvý pondelok alebo prvý utorok v mesiaci pripadnú na sviatok, poradňa sa presunie na prvý pracovný deň po takomto pondelku alebo utorku. V roku 2015 poradňa pripadne na termíny: 2. marec, 7. apríl, 4. máj, 1. jún, 6. júl, 3. august, 7. september, 5. október, 2. november a 7. december. Záujemci o určenie (z členov ale aj nečlenov SBS) si môžu na ňu doniesť živé alebo herbárové zbery rastlín a ľudia prítomní v poradni im pomôžu s ich určovaním. Bližšie informácie: RNDr. Pavol Mereďa, PhD..

 • Seminár
  17. 3. 2015 (utorok): Central European Lichens - a blend of biogeographic elements (Lišajníky strednej Európy - zmes biogeografických elementov).
  Medzinárodný lichenologický seminár pri príležitosti 80. narodenín RNDr. Ivana Pišúta, DrSc., významného predstaviteľa a priekopníka slovenskej lichenológie, organizuje lichenologická pracovná skupina SBS Cladonia. S prezentáciami vystúpia prednášajúci zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok seminára o 13:00. Bližšie informácie. Program seminára Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 13.00 hod.

 • Zhromaždenie
  24. 3. 2015 (utorok): Valné zhromaždenie SBS. (súčasťou budú aj voľby nového vedenia Spoločnosti).
  Program zhromažrenia. BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 13:00.

 • Exkurzia
  11. 4. 2015 (sobota): Problematika manažmentov xerotermných spoločenstiev.
  Komisia pre ochranu prírody pri SBS pozýva na exkurziu na Devínsku Kobylu. Jej témou bude problematika uvedená v názve exkurzie. Zraz: o 9:00 pred OD Terno v Devínskej Novej Vsi (vystúpiť treba na zast. MHD Milana Marečka). Vedúci: Mgr. Andrej Kovarik.

 • Seminár
  20. 4. 2015 (pondelok): Jarný algologický a limnologický seminár SBS a SLS.
  Referáty nahláste na adresu alica.hindakova(at)savba.sk. Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 13:00.

 • Exkurzia
  22. 4. 2015 (streda): Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici
  Lichenologická exkurzia do Čertovej doliny v Malých Karpatoch (48°28.071'N, 17°16.140'E). Zraz: o 9:30 v Plaveckom Podhradí pri kostole. Vedú: Mgr. Alica Košuthová, PhD., Mgr. Zuzana Fačkovcová.

 • Exkurzia
  27. 4. 2015 (pondelok): Botanická exkurzia na Zoborskú lesostep.
  Zraz na parkovisku pred Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada (tzv. Liečebný ústav) v Nitre o 13:00. Vedie: Ing. Pavol Eliáš, PhD.

 • Exkurzia
  20. 5. 2015 (streda): Exkurzia – Krupinská planina.
  Vegetácia xerotermov a mezofilných lúk. Odchod objednaným autobusom zo Zvolena (cestovné zdarma). Bližšie informácie so záväznou prihláškou budú rozoslané mailom. Kontakt: RNDr. Blažena Benčaťová, PhD., Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen; mail.

 • Exkurzia
  16. 5. 2015 (sobota): Za orchideami na Jahodnu.
  Zraz na autobusovej zastávke pri UVLF v Košiciach o 8:20. Vedie: Mgr. Matej Dudáš.

 • Seminár
  10. -11. 6. 2015: Dendroflóra strednej Európy - využitie poznatkov vo výskume, vzdelávaní a praxi.
  Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa bude konať v Arboréte Borová hora, Borovianska cesta 2171/66, Zvolen. Konferencia sa koná pri príležitosti 50. výročia založenia Arboréta a jej zameraním bude: (1) autochtónna dendroflóra - prirodzená súčasť lesných ekosystémov, krajiny a urbanizovaného prostredia; (2) nové trendy a úlohy arborét, botanických záhrad a ďalších dendrologických objektov vo výskume, výchovno-vzdelávacom procese a praxi.
  Organizátori: Arborétum Borová Hora Technickej univerzity vo Zvolene a Dendrologická sekcia SBS. Vložné: 70 €, doktorandi: 35 €. Príspevky z konferencie budú prezentované v zborníku. Uzávierka kompletných príspevkov: 24. 4. 2015. Bližšie informácie. Záväzná prihláška, 2. cirkulár.

 • Floristický kurz SBS a ČBS.
  5. až 11. júla 2015: Spoločný Floristický kurz Slovenskej a Českej botanickej spoločnosti v Ružomberku.
  Bližšie informácie, spolu s prihláškou na akciu, budú uverejnené v jarných informačných materiáloch SBS a na stránkach Spoločnosti. Organizačný výbor: RNDr. Judita Kochjarová, CSc. (predseda; e-mail), D. Dítě, J. Kliment, M. Slezák, P. Turis. Cirkulár (pdf, doc). Fotografie si môžete pozrieť tu.

 • Dni študentov
  7. až 8. september 2015: 13. Dny studentů experimentální biologie.
  Fyziologická sekcia SBS Vás srdečne pozýva na 13. Dny studentů experimentální biologie rostlin, ktoré sa uskutočnia na Mendelovej Univerzite v Brne. Viac informácií nájdete na: http://www.czechglobe.cz/cs/kebr-3/.

 • Konferencia
  8. až 11. september 2015: 14. Konferenci experimentální biologie rostlin.
  Fyziologická sekcia SBS Vás srdečne pozýva na 14. Konferenci experimentální biologie rostlin, ktorá sa uskutoční na Mendelovej Univerzite v Brne. Viac informácií nájdete na: http://www.czechglobe.cz/cs/kebr-3/.

2014

 • Pracovné stretnutie
  18. 5. 2013 (sobota): XIX. pracovné stretnutie botanikov múzeí, vysokých škôl, botanických záhrad a štátnej ochrany prírody.
  19. 3. 2015 o 9:00 v zasadačke RCOP v Prešove, Hlavná 93, 080 01 Prešov.

 • Seminár
  5.11.2014 (streda): Vindemia lichenologica – Lichenologické vinobranie.
  Ukončenie lichenologického roka. Seminár o témach, ktoré riešil lichenologický tím BÚ SAV v roku 2014. Ak sa chcete podeliť o zaujímavú lichenologickú informáciu a prispieť do programu seminára, kontaktujte dr. A. Guttovú. Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 13.00 hod.

 • Seminár
  10. 12. 2014 (streda): Jesenný algologický a limnologický seminár SBS a SLS.
  Referáty nahláste na adresu alica.hindakova(at)savba.sk. Miesto konania: Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 13.00 hod.

 • Exkurzia
  6. 5. 2014 (utorok): Exkurzia na pieskové duny pri obci Imeľ.
  Zraz o 13.00 hod. na križovatke ulíc Bajčská a Jazmínová (47°54´21.68 s. š., 18°08´55.00 v. d.). Vedie: Ing. Pavol Eliáš, PhD.. Doprava na miesto stretnutia je individuálna, účastníci s vlastným motorovým vozidlom sú zvlášť vítaní!

 • Konferencia
  17. 10. 2014 (piatok): XI. Konferencia populačnej biológie rastlín.
  Konferencia bude 17. 10. 2014 v Nitre. Zahájenie o 9.00 hod. na Mariánskej 10 (Katedra ekológie FEŠRR SPU Nitra). Bližšie informácie prof. Pavol Eliáš.

 • Seminár
  22. 4. 2014 (utorok): Jarný algologický a limnologický seminár SBS a SLS.
  Referáty nahláste na adresu alica.hindakova(at)savba.sk. Miesto konania: Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 13.00 hod.

 • Exkurzia
  6. 5. 2014 (utorok): Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici.
  Lichenologická exkurzia na Klapy (Javorníky). o 9.00 v obci Uhry pri Považskej Bystrici (49° 09´ 17,72´´ S, 18° 25´ 46,30´´ V). Vedie: Mgr. Anna Guttová, PhD..

 • Exkurzia
  5. 5. 2014 (pondelok): Botanická exkurzia na vrch Dobrica pri Mochovciach.
  Zraz na parkovisku pred SPU v Nitre o 13.00 hod. Účastníci s vlastným motorovým vozidlo sú zvlášť vítaní! Vedie: Ing. Pavol Eliáš, PhD.

 • Exkurzia
  17. 5. 2014 (sobota): NPR Kašvár (Zemplínske vrchy)
  Zraz na železničnej stanici v Košiciach o 6.45 hod. (príp. v Strede nad Bodrogom). Vedie: Mgr. Matej Dudáš.

 • Konferencia
  20.–21. 5. 2014 (Zvolen): Spomienková konferencia k 100. výročiu narodenia doc. RNDr. Jána Futáka, CSc.,
  Prihlášky posielajte do 20. 4.2014 na adresu RNDr. Blažena Benčaťová, PhD. Informácie nájdete aj na stánkach SBS.

 • Pracovné stretnutie
  18. 5. 2013 (sobota): XVIII. pracovné stretnutie botanikov, múzeí, vysokých škôl, botanických záhrad a štátnej ochrany prírody.
  Uskutoční sa 20. 3. 2014 o 9.00 hod. v zasadačke ŠOP SR RCOP v Prešove, Hlavná 93.

 • 8. – 11. september 2014, Košice
  10. zjazd Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV
  Bližšie informácie poskytuje prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.. Informácie aj na www.sbs.sav.sk.

 • Seminár
  17. 9. 2014 (streda): Seminár k nedožitým 90-tinám RNDr. Márie Luxovej, DrSc. (1924 – 2000).
  Bližšie informácie u Dr. Milady Čiamporovej. Akciu na počesť významnej predstaviteľky rastlinnej fyziológie, anatómie a cytológie pripravuje Sekcia fyziológie rastlín SBS. Bude sa konať v druhej polovici septembra 2014 v zasadacej miestnosti Botanického ústavu SAV v Bratislave. S prezentáciami vystúpia pracovníci BÚ SAV, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, UK v Prahe a Masarykovej univerzity v Brne.
  Zasadačka miestnosti Botanického ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava. Začiatok seminára o 13:00 hod.

 • Konferencia
  16.-17. október 2014 (Nitra): XI. Konferencia populačnej biológie rastlín.
  Prihlášky posielajte do 31. marca 2014 odbornému garantovi konferencie prof. Pavol Eliáš. Katedra ekológie FEŠRR SPU Nitra, Mariánska 10, 949 76 Nitra, tel. 037 641 5617. Organizuje ju Pracovná skupina populačnej biológie rastlín SBS pri SAV pri príležitosti 25. výročia založenia pracovnej skupiny. Ku dňu konania konferencia bude vydaná vedecká monografia „Populačná biológia rastlín XI”. Účastnícky poplatok: 20,– EUR, doktorandi 10,– EUR sa použije na vydanie vedeckej monografie, zborníka abstraktov príspevkov a organizačné náklady konferencie. Viac informácií a prihláška na konferenciu je na stránke SBS.

2013

 • Exkurzia
  28. 9. 2013 (sobota): Exkurzia na Ostrovné lúčky pri Bratislave.
  Komisia pre ochranu prírody SBS pozýva na exkurziu na trase Rusovce – kaštieľ – Ostrovné lúčky – (zdrž Hrušov) – Čuňovo. Zraz o 8.45 hod. v Bratislave na zast. MHD Most SNP, odchod autobusom č. 91 o 9.00 hod. Vystúpiť na zastávke Gerulata. Vedúci: Mgr. Andrej Kovarík, RNDr. Helga Kothajová, Ing. Lukáš Skurka (RCOP Bratislava).

 • Exkurzia
  13. 11. 2013 (streda): Vindemia lichenologica – Lichenologické vinobranie.
  Ukončenie lichenologického roka. Seminár o témach, ktoré riešil lichenologický tím BÚ SAV v roku 2013. Ak sa chcete podeliť o zaujímavú lichenologickú informáciu a prispieť do programu seminára, kontaktujte dr. A. Guttovú. Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 13.00 hod.

 • Seminár
  14. 11. 2013 (štvrtok): Seminár k životnému jubileu RNDr. O. Erdelskej, DrSc.
  Program bude upresnený neskôr. Bližšie informácie. Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 14.00 hod.

 • Seminár
  5. 12. 2013 (štvrtok): Jesenný algologický a limnologický seminár SBS a SLS.
  Referáty nahláste na adresu elena.stefkova(at)savba.sk. Miesto konania: Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 13.00 hod.

 • Seminár
  11. 12. 2013 (streda): Kuriózne zbery, nové nálezy a iné novinky z flóry Slovenska alebo poznatky zo zahraničných alebo domácich ciest (13. ročník).
  Dr. E. Michalková pozýva na informačno-spoločenské botanické popoludnie "na Luciu". Záujemcovia o prezentáciu príspevkov akéhokoľvek druhu upovedomte organizátorku do začiatku decembra. Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 14.00 hod.

 • Exkurzia
  7. 10. 2013 (pondelok): Lesk a bieda slanísk v katastri Hornej Kráľovej: halofytná flóra versus poľnohospodárstvo.
  Zraz na benzínovom čerpadle v Močenku (súradnice 48.236351; 17.919753) o 14.00 hod. Doprava na miesto stretnutia je individuálna, účastníci s vlastným vozidlom sú zvlášť vítaní! Vedie: Ing. Pavol Eliáš, PhD.

 • Seminár
  2. 12. 2013 (pondelok): Seminár k životnému jubileu doc. RNDr. V. Řehořka, CSc.
  Program tu. Bližšie informácie.

 • Konferencia
  od 19. do 23. 5. 2014: Konferencia k 100. výročiu narodenia doc. Dr. Jána Futáka, CSc.
  Konferencia sa bude konať na Technickej univerzite vo Zvolene. Predbežný termín a program konferencie: 2 dni v týždni od 19. do 23. 5. 2014; 1. deň: vyžiadané prednášky venované životu a dielu J. Futáka + prihlásené posterové prezentácie výsledkov výskumu venovaného flóre a vegetácii Slovenska. 2. deň: exkurzia po náučnom chodníku J. Futáka na Bokoch a spoločenský program v rodnej obci Turová. Záujem o účasť na konferencii prosíme potvrdiť na e-mailovú adresu do konca novembra 2013. Podrobný program konferencie bude uverejnený v jarných informačných materiáloch SBS. Organizačný výbor: J. Kochjarová, J. Vlčko, B. Benčaťová (predseda), K. Ujházy, R. D. Letz, R. Hrivnák, H. Šípošová.

 • Konferencia
  V dňoch 16.-17. októbra 2014: 11. konferencia populačnej biológie rastlín.
  Uskutoční sa v dňoch 16.-17. októbra 2014 v Nitre. Bližší program pozri v informačných materiáloch SBS.

 • Seminár
  10. 4. 2013 (streda): Jarný algologický a limnologický seminár SBS a SLS.
  Referáty nahláste na adresu frantisek.hindak(at)savba.sk. Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, prízemie, Dúbravská cesta 9, 13.00 hod.

 • Exkurzia
  18. 4. 2013 (štvrtok): Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici.
  Exkurzia na Hundsheimer Berg (Rakúsko, Hainburg an der Donau). Zraz o 8.00 na Botanickom ústave SAV, Bratislava. Vedúci exkurzie: Mgr. Anna Guttová, PhD. (Prípadní záujemci kontaktujte vopred vedúcu).

 • Exkurzia
  18. 5. 2013 (sobota): Retrovýlet do Svätojurského Šúru.
  Zraz na vlakovej stanici vo Svätom Jure o 9.30 hod. (Z Bratislavy hl. st. odchádza vlak o 9.01 hod.) Vedie: RNDr. Milan Valachovič, CSc. Exkurzia je organizovaná pri príležitosti 50. výročia úmrtia významného bratislavkého floristu Klementa Ptačovského. Trasa po náučnom chodníku: Sv. Jur - Fanglovský potok - rybník - Biologická stanica PrF UK - Panónsky háj - Čierna voda. Na záver posedenie v blízkom podniku.

 • Exkurzia
  23. 3. 2013 (sobota): Po stopách Gagea bohemica v Zoborských vrchoch.
  Zraz na parkovisku pred Liečebným ústavom o 9.30 hod. Vedie: Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.

 • Exkurzia
  29. 4. 2013 (pondelok): Dendrologická exkurzia na Zoborskú lesostep.
  Zraz na parkovisku pred Liečebným ústavom o 13.00 hod. Vedie: Ing. Pavol Eliáš, PhD.

 • Exkurzia
  16. 5. 2013 (štvrtok): Exkurzia – Krupinská planina, Poiplie.
  Vegetácia xerotermov, vlhkých lúk a močiarov. Odchod objednaným autobusom zo Zvolena. Doprava zdarma, prípadne za symbolickú cenu. Bližšie informácie so záväznou prihláškou budú rozoslané mailom, prípade nech sa záujemcovia o informácie obrátia na: Ing. Jaroslav Vlčko, CSc., Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen.

 • Pracovné stretnutie
  18. 5. 2013 (sobota): XVII. pracovné stretnutie botanikov, múzeí, vysokých škôl, botanických záhrad a štátnej ochrany prírody.
  Uskutoční sa 21. 3. 2013 o 9.30 hod. v zasadačke ŠOP SR RCOP v Prešove, Hlavná 93.

 • Exkurzia
  28. mája. 2013 (utorok): Floristické zaujímavosti riečneho prístavu v Bratislave.
  Zraz účastníkov: 28. 5. 2013 o 9.00 hod. v Bratislave na zastávke MHD Prístav; stojí tu autobus č. 87. Program: Exkurzia bude zameraná na sledovanie flóry a vegetácie v koľajiskách, na prekladiskách tovarov a v iných častiach prístavu. Zameriame sa najmä na výskyt adventívnych rastlinných druhov, ktoré sa šíria lodnou dopravou. Odborný výklad na lokalite zabezpečí RNDr. Marica Zaliberová, CSc. a Ing. Pavol Eliáš, PhD. Účasť na exkurzii je zdarma. Poznámka: Na povolenie vstupu do prístavu je potrebné vopred nahlásiť menný zoznam účastníkov, preto je potrebné sa na exkurziu prihlásiť najneskôr do 10. mája. Pre účastníkov, ktorí prídu autom, je možnosť parkovania priamo v areáli prístavu. V takom prípade však treba do prihlášky na exkurziu napísať aj ŠPZ vozidla.

 • Exkurzia
  1. 6. 2013 (sobota): Exkurzia na Folkmarské skaly.
  Kvôli programu osláv 50. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach bude z pôvodného termínu 18. 5. 2013 exkurzia presunutá na 1. 6. 2013. Bližšie informácie sa dozviete na adrese Mgr. Vladislava Kolarčika, PhD.

 • Exkurzia
  18. -19. júna 2013: Dvojdňová pracovná floristicko-fytocenologická exkurzia do Kremnických vrchov po stopách Doc. J. Futáka
  Podrobnejšie informácie tu. Sekcia systematickej botaniky a geobotaniky bude spolu so Stredoslovenskou pobočkou SBS organizovať v priebehu júna t. r. dvojdňovú floristickú exkurziu do Kremnických vrchov na lokality spojené s výskumom doc. Jána Futáka.

2012

 • Seminár
  6. 11. 2012 (utorok): Seminár k životnému jubileu docenta Karola Erdelského
  Presný program bude upresnený neskôr.
  Miesto konania: PríF UK, Bratislava, pavilón B-1, miestnosť CPS+, 13.00 hod. Bližšie informácie o fyziologických prednáškach: tu

 • Seminár
  14. 11. 2012 (streda): Seminár Sekcie pre výskum synantropnej flóry a vegetácie k nedožitým 90. narodeninám RNDr. T. Krippelovej, CSc.
  Záujemci o referát kontaktujte do 1. 11. 2012 J. Májekovú. Program seminara tu.
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 14.00 hod.

 • Seminár
  22. 11. 2012 (štvrtok): Vindemia lichenologica – Ukončenie lichenologického roka:
  Seminár o témach, ktoré riešil lichenologický tím BÚ SAV v roku 2012.
  Ak sa chcete podeliť o zaujímavú lichenologickú informáciu a prispieť do programu seminára, kontaktujte A. Guttovú.
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 13.00 hod.

 • Seminár
  6. 12. 2012 (štvrtok): Jesenný algologický a limnologický seminár: Referáty nahlasujte na adresu tu.
  Program seminára tu.
  Miesto konania: Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 14.00 hod.

 • Seminár
  12. 12. 2012 (streda): Kuriózne zbery, nové nálezy a iné novinky z flóry Slovenska alebo poznatky zo zahraničných ciest (12. ročník).
  Dr. E. Michalková a dr. H. Šípošová pozývajú na informačno-spoločenské botanické popoludnie na “Luciu”.
  Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, Dúbravská cesta 9. Záujemcovia o prezentáciu príspevkov akéhokoľvek druhu upovedomte organizátorky do začiatku decembra 2012 na adresách

 • Seminár
  26. 10. 2011 (piatok), 9.00 –14.00 hod.: Seminár k 90. narodeninám Ing. Miroslava Manicu, CSc.
  Bliží program pozri tu.

 • Exkurzia
  4. 5. 2011 (streda): Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici
  Exkurzia Po stopách J. Suzu v Tematínskych vrchoch II: Lúčanská dolina a Ihelník. Zraz: obec Lúka, parkovisko pred kostolom, 10.00 hod. Vedúci exkurzie: Mgr. A. Guttová, PhD.

 • Exkurzia
  23. 4. 2012 (pondelok): Botanická exkurzia na Zoborskú lesostep.
  Zraz na parkovisku pred Liečebným ústavom o 14.00 hod. Vedie: Ing. Pavol Eliáš, PhD.

 • Exkurzia
  12. 5. 2012 (sobota): Exkurzia na Kapušanský hradný vrch.
  Odchod vlakom z Košíc o 7.01 hod. alebo zraz na žel. stanici v Kapušanoch pri Prešove o 8.00 hod. Vedie: Mgr. Vladislav Kolarčik, PhD.

 • Exkurzia
  29. 5. 2012: Floristické zaujímavosti prístavu v Komárne
  Fotografie si môžete pozrieť na podstránke: Foto z akcií.

 • Exkurzia
  20. 6. 2012: Botanizovanie na Hrušove (pohorie Tribeč)
  Fotografie si môžete pozrieť na podstránke: Foto z akcií.

 • Kurz
  1. až 7. 7. 2012: Floristický kurz SBS a ČBS v Zlatých Moravciach
  Fotografie si môžete pozrieť na podstránke: Foto z akcií.

2011

 • Exkurzia
  13. 10. 2011 (štvrtok): Vindemia lichenologica – Lichenologické vinobranie.
  Lichenologická exkurzia do Tematínskych vrchov. Zraz: o 10.00 hod. v obci Lúka, pri kostole. Vedie dr. A. Guttová

 • Seminár
  7. 12. 2011 (streda): Jesenný algologický a limnologický seminár.
  Referáty nahláste na adresu frantisek.hindak(at)savba.sk. Miesto konania: Zasadacia miestnosť BÚ SAV, prízemie, Dúbravská cesta 9, 13.00 hod.

 • Exkurzia
  25. 5. 2011 (streda): Jarná exkurzia na Burdu spojená s návštevou Štúrova.
  Zraz účastníkov: 25. 5. ráno o 8.00 hod. pred novou budovou Botanického ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava – Patrónka.

 • Stretnutie
  15. 3. 2011: Východoslovenská pobočka SBS pozýva na XV. pracovné stretnutie
  botanikov, múzeí, vysokých škôl, botanických záhrad a štátnej ochrany prírody. Zasadačka ŠOP SR RCOP v Prešove, Hlavná 93 o 9. 00 hod. Bližšie informácie: RNDr. Ema Gojdičová; ema.gojdicova(at)sopsr.sk

 • Seminár
  1. 4. 2011 (piatok): Jarný algologický seminár SBS a SLS.
  Referáty nahláste na adresu frantisek.hindak(at)savba.sk. Miesto konania: BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, zasadacia miestnosť na prízemí. Začiatok o 13.00 hod.

 • Exkurzia
  4. 5. 2011 (streda): Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici
  Exkurzia do Malých Karpát na Ostrý Kameň. Zameranie: lišajníky vápencových skál. Zraz: obec Buková, pri kostole o 10:00 hod. Vedúci exkurzie: Mgr. A. Guttová, PhD.

 • Exkurzia
  18. 4. 2011 (pondelok): Botanická exkurzia na Zoborskú lesostep
  Zraz: na parkovisku pred Liečebným ústavom o 13.00 hod. Vedúci exkurzie: Ing. P. Eliáš, PhD. ml.

 • Exkurzia
  27. 5. 2011 (piatok): Prírodovedecká exkurzia do údolia Slatiny
  Organizované spolu s FEE TU vo Zvolene a Združením Slatinka. Presnú trasu, čas a miesto stretnutia upresnia: Ing. M. Pichlerová, PhD. (045 520 61 92; mpichler(at)vsld.tuzvo.sk) a Ing. M. Paulíková (045 533 57 01; slatinka(at)changenet.sk).

 • Exkurzia
  7. 5. 2011 (sobota): Exkurzia na Plešiveckú planinu
  Odchod z Košíc o 6.06 hod. alebo zraz na žel. stanici v Plešivci o 7.15 hod. Vedúci exkurzie: Mgr. R. Šuvada (Správa NP Slovenský kras)

 • Sympózium
  5.-9. 9. 2011: Fyziologická sekcia dáva do pozornosti sympózium: 7th International symposium on Structure and Function of Roots. Miesto konania: Nový Smokovec vo Vysokých Tatrách. Bližšie informácie: Prof. Alexander Lux; Katedra fyziológie rastlín, Univerzita Komenského, Bratislava , tel. +421 2 602 96 457, fax +421 2 654 29 064, e-mail: rootsymposium2011(at)gmail.com. alebo http://www.rootsymposium2011.sav.sk/.

2010

 • Botanická exkurzia na hrad Gýmeš.
  11. 10. 2010 (pondelok), Nitra. Zraz na parkovisku pred campingom Remitáž (48°23'49.76"N 18°12'22.89"E) . o 13.00 hod. Vedie: Ing. P. Eliáš, PhD.

 • Vindemia lichenologica – Lichenologické vinobranie.
  21. 10. 2010 (štvrtok), Bratislava. Epifytické lišajníky Piešťan – po stopách Jindřicha Suzu – exkurzia. Zraz: o 10.00 hod. v Piešťanoch pred Kolonádovým mostom pri soche Barlolámača. Vedie: dr. A. Guttová (anna.guttova(at)savba.sk).

 • Exkurzia do okolia Neziderského jazera v Rakúsku-Burgenlande
  9. september 2010: Slovenská botanická spoločnosť pri SAV v Bratislave, Sekcia systematickej botaniky a geobotaniky a Botanický ústav SAV, Oddelenie taxonómie vyšších rastlín Vás srdečne pozývajú na podujatie Exkurzia do okolia Neziderského jazera v Rakúsku-Burgenlande spojenú so spoločenským posedením v Cafe-Restaurant SĽUK v Bratislave-Rusovciach. Fotografie si môžete pozrieť v albumoch: tu alebo tu.

 • Exkurzia
  29. 4. 2010: Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenologici
  Exkurzia do Malých Karpát: bridlicové lomy v Marianke - Medené Hámre. Zraz: Marianka - pred kostolom, o 9:00 hod. Vedúci exkurzie: Mgr. A. Guttová, PhD.

 • Retrovýlet
  5. 6. 2010: Retrovýlet na Vysokú v Malých Karpatoch. Po vyše 80 rokoch sa vydáme po stopách Karla Domina a jeho študentov na floristické potulky na trase Kuchyňa-Vývrat-Rohožnícka dolina-Rohožník. Dobové botanické oblečenie (páni: pumptky, klobúky, saká; dámy v krinolínach...), košíky s vínom, štrúdlou a varenýmmi vajíčkami atď. sú vítané! Odchod: autobusom zo stanice Bratislava, Mlynské Nivy o 7.40 do Kuchyne. Návrat večer autobusom z Rohožníka. Bližšie informácie: RNDr. Milan Valachovič, CSc. (milan.valachovic(at)savba.sk)
  Fotografie si môžete pozrieť v albume picasaweb


2009

 • Stretnutie
  26. 3. 2009: XIV. pracovné stretnutie botanikov, múzeí, vysokých škôl, botanických záhrad a štátnej ochrany prírody. Začiatok o 9.30 hod. na ŠOP SR RCOP v Prešove, Hlavná 93. Info: RNDr. Ema Gojdičová, e-mail: egojdic(at)sopsr.sk

 • Kurz
  5.–11. 7. 2009: Floristický kurz SBS a ČBS v Trebišove. Viac informácií a prihlášku si môžete stiahnuť v PDF formáte: Prihláška
  Fotografie si môžete pozrieť na podstránke: Fotogaléria

 • Exkurzia
  3. 9. 2009: Exkurzia na vežkomoravské hradisko Neštich pri Sv. Juri.
  Viac informácií a prihlášku si môžete stiahnuť v PDF formáte: Informačné materiály a Pozvánka.
  Fotografie si môžete pozrieť v albume picasaweb.

 • Zjazd
  15.–18. 9. 2009: Zjazd Slovenskej botanickej spoločnosti v Slanickej Osade (horná Orava). Viac informácií a prihlášku si môžete stiahnuť v PDF formáte: Informácie a Prihláška
  Fotografie si môžete pozrieť v albume picasaweb.

 • Konferencia
  21.–23. 10. 2009: X. Konferencia populačnej biológie rastlín. Organizátor: SBS pri SAV, SEKOS a Katedra ekológie FE¦RR. Odborný garant: Prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc. Miesto konania: Nitra, KC SPU Bernolák. Ciež podujatia: jubilejná konferencia – 20. rokov od založenia pracovnej skupiny populačnej biológie rastlín SBS pri SAV v r. 1989. Konferencia má zhodnotiť pokrok vo výskume rastlinných populácií a súčasný stav populačnej biológie rastlín na Slovensku a v strednej Európe. Druhy cirkular prihlášky si môžete stiahnuť v PDF formáte: Druhý cirkulár a dotazník v PDF formáte: Dotazník


2008

 • Konferencia
  26.-28. november 2008: VI. Konferencia o inváziách a inváznych organizmoch. Organizátor: SNK SCOPE, SEKOS a Katedra ekológie FE¦RR; odborný garant: Prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc. Konferncia sa uskutoční v Nitre, na KC SPU Bernolák. Ciežom podujatia je prezentovať pokrok v inváznej biológii a súčasný stav poznania biotických invázií a inváznych organizmov na Slovensku, resp. v stredoeurópskom priestore; vo vačšej miere sa venovať riešeniu praktických problémov a realizácii praktických opatrení v mana•mente inváznych druhov; vytvoriť priestor pre účasť ďalších rezortov (hospodárstva, dopravy, vnútra, zdravotníctva a školstva) v diskusii o aktuálnych otázkach invázií a inváznych druhov na Slovensku.

 • Exkurzia
  15. október 2008: Slovenská botanická spoločnosť pri SAV v Bratislave, Sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie SBS a Sekcia systematickej botaniky a geobotaniky SBS Vás srdečne pozývajú na podujatie Exkurzia na Vrchnú horu pri Stupave spojené s prehliadkou múzea F. Kostku a malým spoločenským posedením v Stupave. Viac informácií a prihlášku si môžete stiahnuť v PDF formáte: Prihláška
  Fotografie si môžete pozrieť v albume picasaweb.

 • Seminár
  24. september 2008: Seminár k 80-tym narodeninám profesora Milana Križu. Organizátori: Slovenská botanická spoločnosť SAV a Lesnícka fakulta TU vo Zvolene. Miesto konania: TU vo Zvolene, zasadačka rektorátu na 3. poschodí bloku B hlavnej budovy.
  Kontakt: RNDr. Blažena Benčaťová, PhD., Ing. Karol Ujházy, PhD., Ing. Jaroslav Vlčko, CSc..

 • Pracovné stretnutie
  18. 3. 2008: XIII. pracovné stretnutie botanikov, múzeí, vysokých škôl, botanických záhrad a štátnej ochrany prírody. Stretnutie sa uskutoční vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, Hviezdoslavova 33, 041 36 Košice. Začiatok o 10.00 hod.
  Bližšie informácie: RNDr. Ema Gojdičová (RSOPaK Prešov)

 • Exkurzia
  6. – 8. 6. 2008: Exkurzia do NP Hortobágy (Maďarsko)
  Západoslovenská pobočka SBS organizuje trojdňovú terénnu exkurziu do NP Hortobágy (Maďarsko – sprašové xerotermy a slaniská). Poplatok za dopravu 850,-Sk a za ubytovanie (dve noci v stredoškolskom internáte) 350,- Sk. Odchod autobusu v piatok 6. 6. o 7.30 hod. od internátu A. Bernoláka SPU (pavilón B v blízkosti Centro Nitra, http://www.uniag.sk/obr/ortofotomapa.pdf). Návrat v nedeľu 8. 6. vo večerných hodinách.
  Prihlášku zašlite na adresu: Ing. Pavol Eliáš, PhD., Katedra botaniky FAPZ SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra alebo na e-mail: pelias(at)afnet.uniag.sk, najneskôr do 30. 4. 2008.
  Upozornenie: účasť na exkurzii je obmedzená pre prvých 35 prihlásených účastníkov! Po naplnení tohoto počtu nebudú už ďalšie prihlášky akceptované.

 • Seminár
  24. 9. 2008: Stredoslovenská pobočka SBS organizuje seminár k 80-tym narodeninám prof. M. Križa, na tému embryológie, palynológie, systematickej botaniky a floristiky. Program, hodina a miesto konania na TU vo Zvolene budú upresnené samostatným obežníkom a zverejnené na stránke katedry; záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese: ujhazy(at)vsld.tuzvo.sk alebo bbencat(at)vsld.tuzvo.sk
  Zo seminára nebude publikovaný zborník.

 • Konferencia
  26. - 28. 11. 2008: VI. konferencia o inváziách a inváznych organizmoch
  Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV a Slovenský národný komitét SCOPE, v spolupráci s ministerstvami SR a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre organizujú VI. konferenciu o inváziách a inváznych organizmoch v Nitre. Viac informácií a prihlášku si môžete stiahnuť v PDF formáte: Prihláška2007

 • Konferencia
  9. konferencia populačnej biológie rastlín, Nitra, 22.-23. 11. 2007, venovaná aktuálnym problémom a trendom v populačnej biológii rastlín ako vednej disciplíny na Slovensku a v strednej Európe. Publikovanú správu o akcii si môžete stiahnuť v PDF formáte: Správa

 • Sympózium
  Algologická sekcia SBS organizuje v dňoch 25.-29. 6. 2007 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach Medzinárodné algologické sympózium Biology and Taxonomy of Green Algae. V.
  Publikovanú správu o akcii si mô•ete stiahnuť v PDF formáte: Správa
  Fotografie si môžete pozrieť na podstránke: Fotogaléria

 • Exkurzia
  Západoslovenská pobočka SBS organizuje v dňoch 10.-11. 9. 2007 Exkurziu do Maďarska, do NP Kiskunsag. Exkurzia bude smerovaná do biotopov viatych pieskových dún a slanísk.
  Fotografie si môžete pozrieť na podstránke: Fotogaléria

 • Sympózium
  Dendrologická sekcia SBS organizuje v dňoch 11.-12. 9. 2007 na Technickej univerzite vo Zvolene Medzinárodné sympózium Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. Prihlášku si môžete stiahnuť v PDF formáte: Prihláška
  Druhý cirkulár si môžete stiahnuť v PDF formáte: 2. cirkulár

 • Konferencia
  Východoslovenská pobočka SBS spoluorganizuje v dňoch 26.-28. 9. 2007 v Čingove medzinárodnú konferenciu Lesy Slovenska, stav poznania, obnova, ekologická stabilita. Prihlášku si môžete stiahnuť v PDF formáte: Prihláška

 • Seminár
  Seminár k jubileu Prof. L. Pauleho: Od génov po genofond, od stromov po les sa koná dňa 12. 1. 2007. Viac informácií si môžete stiahnuť v PDF formáte: Seminár
  Fotografie si môžete pozrieť na podstránke: Fotogaléria

 • Symposium
  The International Symposium on Biology and Taxonomy of Green Algae V. will be held in Smolenice Castle, in June 25-29, 2007. Click for more information


2006

 • Spomienkový seminár
  Slovenská botanická spoločnosť, Východoslovenská pobočka Košice; Štátna ochrana prírody SR, regionálna správa ochrany prírody a krajiny Prešov; Vlastivedné múzeum v Hanušovciach a Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice Vás pozývajú na spomienkový seminár "Po botanických chodníčkoch Ľuda Dostála". Seminár sa koná 21. - 22. 9. 2006 v Prešove a v Tovarnom. Bližšie informácie poskytne: RNDr. Ema Gojdičová, Štátna ochrana prírody SR, RSOPK Prešov, Hlavná 93, 080 01 Prešov, egojdic(at)sopsr.sk
  Pozvánku a prihlášku si môžete stiahnuť v PDF formáte: Pozvánka
 • Konferencia
  Správa Národného parku Muránska planina Vás pozýva na konferenciu pri príležitosti 30. výročia ochrany prírody Muránskej planiny pod názvom "Muránska planina: ochrana, výskum a využívanie", spojená so spomienkovým seminárom na RNDr. Ing. Dezidera Magica, na ktorom sa organizačne spolupodieža SBS - sekcia systematickej botaniky a geobotaniky. V rámci spomienkového seminára budú prezentované životopisné informácie o Dr. Magicovi, osobné spomienky súčasníkov a priateľov a výstava predmetov z jeho pozostalosti a budú sa premietať dva krátke filmy s botanickou tematikou, ktoré Dr. Magic odborne lektoroval: "Kvety Muránskej planiny" a "Lykovec muránsky". Konferencia sa koná 9. - 11. 10. 2006 v Rekreačnom areáli Predná Hora. Pozvánku si môžete stiahnuť v PDF formáte: Pozvánka
  Fotografie si môžete pozrieť na podstránke: Fotogaléria
 • Floristický kurz
  Slovenská botanická Spoločnosť pri SAV a Česká botanická spoločnosť organizujú v dňoch 2.- 8. 7. 2006 Floristický kurz. Miesto konania: Tornaľa. Floristický kurz bude zameraný na poznávanie rastlinstva Revúckej vrchoviny, Ipeľsko-rimavskej brázdy, Slovenského krasu a v malej miere taktiež Cerovej vrchoviny.
  Vstupné informácie si môžete stiahnuť v PDF formáte: Vstupné informácie
  Fotografie si môžete pozrieť na podstránke: Fotogaléria2005

 • HYDROBIOLOGICKÝ KURZ
  Algologická sekcia SBS organizuje v dňoch 3. - 6. 10. 2005 Hydrobiologický kurz
  Miesto konania: VÚVH Bratislava. Hlavný organizátor RNDr. Jarmila Makovinská, CSc.


 • VEDECKÁ KONFERENCIA - Conference program
  SPU v Nitre v spolupráci s SBS, Agrogenofondom a BÚ SAV organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Ohrozené druhy burín, ktorá sa uskutoční 20.-21. septembra 2005 v Nitre.
  Publikovanú správu o akcii si môžete stiahnuť v PDF formáte: Správa

hore ^


2004

 • VÝSTAVA
  SNM - Prírodovedné múzeum a Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV
  Vás pozývajú na 24. bratislavskú výstavu húb HUBY 2004, ktorá sa bude konať v Slovenskom národnom múzeu (Vajanského nábr. 2, Bratislava), 19.-21. októbra 2004, denne od 9.00 do 18.00 hod
  Organizátori výstavy HUBY 2004 vyzývajú všetkých hubárov, ktorí si chcú zasúťažiť o najväčší počet prinesených druhov a o najväčšiu plodnicu huby, a zároveň obohatiť výstavu o vlastnoručné zbery, aby nazbierané huby nosili a posielali do SNM na Vajanského nábr. 2, P.O.Box 13, 810 06 Bratislava. Osobne ich možno nosiť v sobotu a v nedežu 16.-17.10. od 13.00 do 17.00 hod., v pondelok 18.10. po celý deň, ako aj v priebehu výstavy. Po telefonickej dohode je možné huby zo vzdialenejších oblastí poslať autobusom, alebo vlakom. V múzeu bude služba, ktorá huby preberie a spočíta, prípadne zváži. Víťazi súťaží získajú pekný hubársky atlas
  Uzávierka súťaže bude 21.10. o 16.00 hod. a vyhlásenie výsledkov o 18.00 hod, Bližšie informácie na č. tel. 02/ 59349 136 alebo na botanika(at)snm.sk


 • KONFERENCIA
  Slovenský národný komitét SCOPE, v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre
  , za účasti ďalších rezortov (hospodárstva, dopravy, vnútra, zdravotníctva a školstva), spolu s vedeckými spoločnosťami biologického zamerania, organizuje v dňoch 26.-28. októbra 2004 Piatu vedeckú konferenciu O INVÁZIÁCH A INVÁZNYCH ORGANIZMOCH NA SLOVENSKU
  Podrobnosti o podujatí poskytne odborný garant konferencie a predseda SNK SCOPE Doc. RNDr. P. Eliáš, CSc. (Katedra ekológie FZKI SPU Nitra, Mariánska 10, 949 76 Nitra, tel.č.: 087/6524004, fax: 087/7414987, e-mail: Pavol.Elias(at)uniag.sk


 • ZJAZD SBS
  Slovenská botanická spoločnosť
  v spolupráci s ďalšími inštitúciami organizuje v poradí už 8. ZJAZD SBS, ktorý sa uskutoční 1.-4. júna 2004 v Piesočnej pri Moravskom Sv. Jáne. Podrobné informácie a záväznú prihlášku uverejňujeme v priloženom cirkulári


 • KONFERENCIA
  Slovenská ekologická spoločnosť, SBS pri SAV a SPU v Nitre
  pripravujú v júni 2004 konferenciu POPULAČNÁ BIOLÓGIA RASTLÍN VIII. Podrobné informácie poskytne Doc. RNDr. P. Eliáš, CSc. (Katedra ekológie FZKI SPU Nitra, Mariánska 10, 949 76 Nitra, tel.č.: 087/6524004, fax: 087/7414987, e-mail: Pavol.Elias(at)uniag.sk


 • KONFERENCIA
  Slovenský národný komitét SCOPE, v spolupráci so Slovenskou ekologickou spoločnosťou
  a ďalšími vedeckými spoločnosťami biologického zamerania a dotknutými rezortami/ministerstvami SR organizuje v Nitre v októbri 2004 5. VEDECKÚ KONFERENCIU O INVÁZIÁCH A INVÁZNYCH ORGANIZMOCH NA SLOVENSKU. Podrobné informácie poskytne Doc. RNDr. P. Eliáš, CSc. (Katedra ekológie FZKI SPU Nitra, Mariánska 10, 949 76 Nitra, tel.č.: 087/6524004, fax: 087/7414987, e-mail: Pavol.Elias(at)uniag.sk

hore ^


2003

 • FLORISTICKÝ KURZ
  SBS a ČBS organizujú FLORISTICKÝ KURZ, ktorý sa koná v Dubnici nad Váhom v termíne 29. júna - 5. júla 2003.
  Exkurzie sú plánované do oblasti Bielych Karpát a Strážovských vrchov. Záujemcovia môžu posielať priložené záväzné prihlášky na adresu: Sylva Mertanová, CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, SK-914 41 Nemšová
  e-mail: mertanova(at)sopsr.sk, tel: 032/6598387


 • VI. MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM
  Plant root development and adaptation to stresses: 2. - 6. 9. 2003, Kongresové centrum SAV Stará Lesná
  Organizuje: Botanický ústav SAV - Fotogaléria


 • ODBORNÝ SEMINÁR
  pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke Tatry, 24. - 25. 9. 2003
  Správa NAPANT v spolupráci s SBS organizuje 24.- 25. septembra 2003 odborný seminár pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke Tatry. Pozýva naň odbornú verejnosť, ktorá sa podieľala na výskume prírody Nízkych Tatier. Toto podujatie je tiež spomienkou na významného botanika pôsobiaceho v Nízkych Tatrách P. Sillingera.
  Informácie: RNDr. Peter Turis, Správa NAPANT, Zelená 5, SK-974 01 Banská Bystrica, e-mail: turis(at)sopsr.sk

hore ^
 
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -