KAPITOLA III. NOMENKLATÚRA TAXÓNOV PODĽA ICH HIERARCHICKEJ ÚROVNE

SEKCIA 6. MENÁ PESTOVANÝCH RASTLÍN


Článok 28

28.1. Rastliny prenesené z voľnej prírody na pestovanie si ponechávajú mená, ktoré sa používajú pre tie isté taxóny rastúce v prírode.

28.2. Hybridy vrátane tých, ktoré vznikli v kultúre, môžu dostávať mená podľa ustanovení Dodatku I (Čl. H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12) (pozri tiež Čl. 11.8 , 40 a 50 ).


Poznámka 1. Ďalšími nezávislými označeniami rastlín používaných v poľnohospodárstve, lesníctve a v záhradníctve (či už vzniknutých v prírode alebo v kultúre) sa zaoberá Medzinárodný kód nomenklatúry pestovaných rastlín [International code of nomenclature for cultivated plants], kde sú uvedené pravidlá na ich tvorbu a použitie. Avšak nič nebráni tomu, aby sa pre pestované rastliny používali mená, ktoré boli uverejnené v súlade s požiadavkami tohto Kódu (ICBN).

Poznámka 2. Epitetá mien uverejnených v súlade s týmto Kódom sa môžu použiť ako epitetá kultivarov podľa pravidiel Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín-1980 , ak sa takéto ich použitie považuje za zodpovedajúce postaveniu príslušných skupín. Medzinárodný kód nomenklatúry pestovaných rastlín-1980 v Čl. 27 požaduje, aby nové epitetá kultivarov uverejnené od 1. januára 1959 boli mená fantazijné, zreteľne odlišné od epitet mien v latinskom tvare zodpovedajúcich tomuto Kódu (ICBN).

Príklad 1. Mená kultivarov: Taxus baccata ‘Variegata’ alebo Taxus baccata cv. Variegata (založené na mene T. baccata var. variegata Weston, Bot. Univ. 1: 292, 347. 1770), Phlox drummondii ‘Sternenzauber’, Viburnum ´ bodnantense ‘Dawn’.


Predchádzajúci/nasledujúci článok
Obsah